Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-08-23
Przedmiot ogłoszenia:USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Organizator:Gmina Bargłów Kościelny
Adres: ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny
Województwo / powiat: podlaskie, pow. augustowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (087) 642 40 91 lub (087) 642 40 11 fax: (087) 642 45 62
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE
PN.: "USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY"
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje następującą usługę:
o odebranie z posesji, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z obiektów niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą,
o odebranie z posesji, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest
pochodzących z obiektów związanych z działalnością gospodarczą lub rolniczą
w następujących miejscowościach: Bargłów Dworny, Bargłów Kościelny, Łabętnik, Pomiany, Nowiny
Bargłowskie, Popowo, Dreństwo, Kraszewo, Bargłówka, Kukowo, Źróbki, Tajno Podjeziorne i Reszki.
2. Transport oznacza również przygotowanie do transportu, opakowanie, oznakowanie oraz
załadunek i rozładunek odpadów zawierających azbest, odebranych z terenu nieruchomości.
3. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przekazaniem wyrobów zawierających azbest do
unieszkodliwienia.
4. Do obowiązku Wykonawcy należy uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu
odpadów.
5. Rodzaj wyrobów azbestowych - płyty eternitowe faliste i płyty płaskie.
6. Łącznie Zamawiający zakłada transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w ilości
ok. 5830,12 m2, tj. 78,7070 Mg (przyjmuje się, że Im2 płyty waży 13,5 kg).
7. Podane wyżej ilości są to ilości szacunkowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia
bądź zwiększenia zakresu zleconego do wykonywania prac zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Wskazane ilości mogą ulec zmianie uwzględniając fakt, że podstawą do ich określenia są wnioski
właścicieli nieruchomości i inwentaryzacja.
8. Zamawiający przekaże Wykonawcy wykaz nieruchomości, których dotyczy zamówienie w dniu
podpisania umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco informować Zamawiającego, jakie ilości odpadów
zostały odebrane i na jaką kwotę.
10. Wykonawca zapewnia własnym staraniem i na własny koszt materiały, narzędzia, sprzęt
niezbędny do wykonania zadania oraz zaplecze dla prowadzonej działalności.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody majątkowe zaistniałe lub związane
z realizacją umowy, wyrządzone osobom trzecim oraz za następstwa nieszczęśliwych wypadków
pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z realizacją zadania.
12. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z właścicielami poszczególnych nieruchomości termin
demontażu.
13. Wykonawca dokonujący prac związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów
zawierających azbest musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
transportu odpadów niebezpiecznych, wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, póz. 1243 ze zm.) lub na podstawie art. 233 ust. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 póz. 1987); lub przez Wykonawcę, wpisanego do
rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z.
2016 r. póz. 19847).
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do złożenia ww. dokumentów najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
14. Szczegóły zamówienia regulują Istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 3 do
niniejszego zapytania.
Miejsce i termin składania ofert: VIII. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47, 16-320 Bargłów Kościelny, w Sekretariacie
Urzędu - osobiście, kurierem, za pośrednictwem poczty lub mailem na adres:
zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana przez osobę uprawnioną
i zeskanowana).
IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT:
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.08.2018 do godz. 14.00.
X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie
zamkniętej kopercie z napisem ,,USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY
BARGŁÓW KOŚCIELNY"
lub mailem na adres:
zapytania.ofertowe@barglow.dt.pl (oferta w tym wypadku ma być podpisana i zeskanowana).
Do oferty należy załączyć wszystkie załączniki i dokumenty wymienione w pkt VIII. Zapytania
ofertowego.
Termin składania:2018-08-24
Miejsce i termin realizacji:VI. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:
Do dnia 28 września 2018 r.
Wymagania:II. Tryb udzjelenia zamówienia:
Do udzjelenia niniejszego zamówienia nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, póz. 1579 ze zm.) zgodnie z art. 4 pkt 8 ww. ustawy.
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC:
1. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca powinien dokonać zgłoszenia
przystąpienia do prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających
azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi
pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) - zgodnie z § 6 ust. 2
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2004
r. Nr 71, póz. 649 z późn. zm.) oraz stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków
bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2010 r. Nr 162 póz.
1089 z późn. zm..
2. Wykonawca zobowiązany jest okazać dowód dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, w
ciągu 7 dni od daty podpisania umowy z Zamawiającym, a przed rozpoczęciem prac. Nie
dostarczenie dokumentów w tym terminie będzie traktowane jako odstąpienie od umowy z winy
Wykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu prac,
uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie
Gminy Bargłów Kościelny, w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.
4. Wykonawca jest zobowiązany zważyć masę odebranych wyrobów azbestowych na miejscu każdej
posesji przy użyciu wagi posiadającej legalizację. Wagę zapewnia Wykonawca. Z czynności
ważenia Wykonawca sporządzi protokół zawierający imię i nazwisko właściciela nieruchomości,
adres nieruchomości i nr działki ewid., datę, rodzaj i pochodzenie odpadów oraz ich ilość [m2 i
Mg]. Protokół podpisują przedstawiciel Wykonawcy i właściciel nieruchomości. Jeden egzemplarz
protokołu Wykonawca przekazuje właścicielowi nieruchomości.
5. Po wykonaniu prac Wykonawca ma obowiązek sporządzić pisemne oświadczenie o prawidłowości
wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych
przepisów technicznych i sanitarnych - zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 71 póz. 649 z późn.
zm.). Wykonawca sporządzi takie oświadczenie dla każdej posesji w dwóch egzemplarzach - jeden
przekaże właścicielowi nieruchomości, a drugi przekaż Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę
nieruchomości lub osoby przez nich upoważnione.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu wykonywania prac oraz do jego
oznakowania zgodnie z przepisami.
V. OFERTY CZĘŚCIOWE:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VII. DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania
ofertowego.
2. Oświadczenie o posiadaniu zezwoleń/uprawnień, o których mowa w ez. III pkt 13 - załącznik nr 2
do zapytania ofertowego.
3. Kopie dołączonych do oferty dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z
pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną
pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania
dokumentów za zgodność z oryginałem.
Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres
Wykonawcy.
Wykonawcy.
XII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania
Kontakt:XIV. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Radosław Wawiórko - Urząd Gminy Bargłów Kościelny, ul. Augustowska 47,16-320 Bargłów
Kościelny, tel. (87) 642-40-11, w dni robocze w godz. 07:30 -15:30.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: