Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-14
Przedmiot ogłoszenia:Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Organizator:Burmistrz Piławy Górnej
Adres: ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. dzierżoniowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 74 832 49 38
E-mail:
Opis:OGŁOSZENIE
III. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Piława Górna.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z miejsc i budynków położonych na terenie Gminy Piława Górna (zabudowa rozproszona), w obrębie ulic: Okrzei, Szkolna, Pl. Piastów Śl., Zielona, Sienkiewicza, Leśna, Kolejowa, Gospodarcza. Szczegółowy opis lokalizacji znajduje się w załączniku nr 1 do Umowy - który zostanie udostępniony przy jej podpisaniu.
Zakres zamówienia obejmuje:
a) demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych w ilości szacunkowej ok. 15,334 Mg,
b) zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest składowanych na nieruchomościach w ilości szacunkowej ok. 0,357 Mg.
2. Ze względu na możliwość odstąpienia właściciela/i nieruchomości od realizacji zadania wynagrodzenie wykonawcy ustalane będzie tylko za faktycznie wykonane usługi i stanowić będzie sumę cen realizacji robót na poszczególnych nieruchomościach. Podana cena ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do wykonania zadania i nie podlega negocjacji.
3. Wykonanie powyższego zadania powinno być zrealizowane według zasad określonych w obowiązujących przepisach i procedurach w zakresie postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest.
4. Zamawiający zastrzega, że wykaz stanowiący załącznik nr 1 do Umowy może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania.
5. Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty wykonywania prac związanych z demontażem lub odbiorem wyrobów zawierających azbest z właścicielem danej nieruchomości do 14.08.2020 r.
6. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) zgłoszenia co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru przeprowadzenia prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest właściwemu:
? organowi nadzoru budowlanego;
? okręgowemu inspektorowi pracy;
? państwowemu inspektorowi pracy.
b) dostarczenia zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest (np. potwierdzenia nadania) organom wymienionym w pkt 6 lit. a)
c) opracowanie szczegółowego harmonogramu prac i przekazanie go zamawiającemu w terminie określonym w pkt 5.
7. Prowadzenie dokumentacji fotograficznej w wersji papierowej i elektronicznej (płyta CD) obiektów z przed rozpoczęcia usuwania z nich wyrobów zawierających azbest, jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego), każde zdjęcie powinno być opisane adresem danej nieruchomości, dopuszczalne jest umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4 tak, aby były one czytelne.
8. Ważenie zdemontowanych i odebranych odpadów zawierających azbest, musi odbywać się w obecności właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela zamawiającego. Wykonawca dokonuje ważenia, a z tej czynności sporządza protokół zawierający, co najmniej następujące informacje:
? adres nieruchomości, z której usunięto wyroby zawierające azbest,
? nr działki i obręb, z której usunięto wyroby zawierające azbest,
? masę zdemontowanych lub zebranych wyrobów zawierające azbest.
9. Po dokonaniu demontażu lub zebraniu składowanych wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem, wykonawca potwierdza ten fakt przez przekazanie Zamawiającemu:
a) Protokół odbioru podpisany przez właściciela nieruchomości, przedstawiciela zamawiającego i Wykonawcę, o którym mowa w pkt 8;
b) Dokumentacja fotograficzna, o której mowa w pkt 7
c) Oświadczenie wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych (§8 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 05.08.2010 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest - Dz.U. 2010 nr 162 poz. 1089) wraz z wykazem nieruchomości, których oświadczenie dotyczy;
d) Kart(y) przekazania wyrobów zawierających azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów azbestowych. Na karcie przekazania odpadów powinno zostać określone:
? Datę złożenia odpadów na składowisku;
? Dokładne miejsce unieszkodliwiania odpadów (składowisko odpadów niebezpiecznych posiadające Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest);
? Poświadczenie unieszkodliwienia przez składowisko dostarczonej partii odpadów;
? Dokładne dane Gminy (nazwa, adres), z której były odbierane wyroby zawierające azbest;
? Wyszczególnienie ilości i rodzaju unieszkodliwionych odpadów pochodzących z poszczególnych nieruchomości.
Karty przekazania odpadów musza być wystawione tylko i wyłącznie na wyroby zawierające azbest unieszkodliwione w ramach umowy zawartej z Zamawiającym.
10. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwo nieszczęśliwych wypadków, dot. pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.
Miejsce i termin składania ofert: X. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Osoby zainteresowane ww. zadaniem proszone są o składanie ofert w sekretariacie Urzędu Miasta Piława Górna, Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Piława Górna lub o przesłanie oferty na adres: Urząd Miasta Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna lub przesłanie oferty faksem na nr 74 837 13 86 lub na adres e-mail: kwodecka@pilawagorna.pl lub adziczkowska@pilawagorna.pl
Termin składania ofert: 27.07.2020 r.
Termin składania:2020-07-27
Miejsce i termin realizacji:V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Do 15.09.2020 r.
Wymagania:VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
Wykonawca składa ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia. Oferta składana jest na załączonym do Ogłoszenia formularzu ofertowym.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Przy obliczeniu ceny ofertowej Wykonawca winien podać cenę netto i brutto w złotych (PLN) za wykonanie przedmiotu zamówienia. Cena powinna wynikać ze wszystkich czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty związane z jego wykonaniem.
2. Do oceny oferty Zamawiający przyjmie cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. Ustalenie stawki VAT leży po stronie Wykonawcy.
4. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem cen lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Pozycje niewycenione przez Wykonawcę nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu
i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach, pozycjach ujętych w ofercie
cenowej Wykonawcy.
6. Ceny i stawki będą podawane przez Wykonawcę wyłącznie w złotych (PLN).
7. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą nastąpi w złotych (PLN).
Na podstawie prawidłowo wystawionej faktury końcowej.
VIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY
Cena najniższa - 100%
1. O wyborze oferty decyduje największa ilość uzyskanych punktów.
Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej
ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych (zgodnie
z art. 91 ust. 5 i 6).
2. Suma punktów przyznanych ocenianej ofercie będzie obliczana wg następującego wzoru
W
Ci
Ci
P (C) min
i ?? ?
gdzie:
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta
Cimin - najniższa cena jednostkowa za dany element robót oraz najniższa wartość
składników kalkulacyjnych podanych w Tabeli 1;
Ci - cena jednostkowa za dany element ,,i" robót oraz najniższa wartość składników
kalkulacyjnych podanych w Tabeli 1;
W - waga dla danej ceny jednostkowej oraz wartość składników kalkulacyjnych
podanych w Tabeli 1.
Obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku.
Tabela 1.
element ,,i" robót waga
1. demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
z pokryć dachowych za 1 Mg
60
2. zbieranie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
składowanych na nieruchomościach za 1 Mg
40
IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wykonawca winien przedłożyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1. Aktualne zezwolenie na transport odpadów zawierających azbest, wydane w trybie
przepisów ustawy o odpadach;
2. Umowę z zarządzającym składowiskiem, bądź inny dokument potwierdzający przyjęcie do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.
3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4. Polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonego postępowania można zażądać by Wykonawca dołączył do oferty dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca musi złożyć ofertę sporządzoną wg załączonego wzoru.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty - oferty tego Wykonawcy zostaną odrzucone. Dotyczy to także ofert, w których Wykonawca występuje, jako uczestnik konsorcjum.
Kontakt:Kontakt: 74 832 49 38
Numer dokumentu:ZGO.271.2.6.2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: