Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15204759 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-04-10
Przedmiot ogłoszenia:Utrzymanie kompleksowej czystości pomieszczeń
Organizator:Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
Adres: ul. Okrzei 6, 73-110 Stargard
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. stargardzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 577-12-74, 519 546 937
E-mail:
Opis:Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach MPGK Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Stargardzie informuje, że ma zamiar przystąpić do zamówienia o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, którego przedmiotem jest Usługa polegającą na utrzymaniu kompleksowej czystości pomieszczeń w obiektach:
1. Administracji MPGK Sp. z o.o. przy ul. Okrzei 6 w Stargardzie o powierzchni użytkowej 300 m2 Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 1 do umowy.
2. Zakładu Usług Pogrzebowych i Cmentarnych przy ul. Spokojnej 6 w Stargardzie
o powierzchni 446,01 m2 .Szczegółowy zakres czynności określa załącznik nr 2.
3. Zakład Wodociągów i Kanalizacji (Oczyszczalnia Ścieków ul. Drzymały 65, 73-110 Stargard) o powierzchni 432,40 m2 (podłogi pokryte wykładziną podłogową typu ,,Rekord" - 357,44 m2, odłogi pokryte terakotą - 74,96 m2)
? Zleceniobiorca zobowiązuje się do zrealizowania usługi w oparciu o osobę u niego zatrudnioną na umowę o pracę na min. pół etatu. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania tej osoby jak za działania i zaniechania własne.
? Zleceniodawca wymaga, aby Zleceniobiorca był Zakładem pracy chronionej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych tekst jednolity z dnia 11 maja 2011 r. (Dz.U. nr 127, poz. 721). Zleceniobiorca obowiązkowo przedkłada zaświadczenie, pozwalające Zamawiającemu na obniżenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
? W celu kontroli realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 i 3 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do umowy o pracę zawartej z osobą, którą Zleceniobiorca oddelegował do świadczenia usług objętych niniejszą umową oraz wykonania kopii tej umowy. Zleceniobiorca, na żądanie Zleceniodawcy przedstawi umowę o pracę, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia przedstawienia żądania.
? Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania usługi w każdy dzień roboczy od godz. 14.30
? Przed złożeniem oferty istnieje możliwość obejrzenia obiektów przeznaczonych do sprzątania.
W tym celu należy kontaktować się z osobami wskazanymi we wzorze umowy (§1 ust. 11)
Miejsce i termin składania ofert: Prosimy wszystkich upoważnionych Wykonawców chętnych do złożenia oferty wg załączonego formularza ofertowego do dnia 16.04.2018 do godz. 10.00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) w sekretariacie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Stargardzie przy ul. Okrzei 6, lub w wersji elektronicznej na adres oferty@mpgk.stargard.pl z dopiskiem w temacie ,, Oferta na usługę utrzymania czystości na obiektach MPGK Sp. z o.o."
Termin składania:2018-04-16
Miejsce i termin realizacji:Miejsce wykonania usługi: MPGK Sp. z o.o. Stargard ,
Termin realizacji usługi od 01-05-2018 do 30-04-2019 r
Wymagania:Sposób i termin zapłaty - przelew, 30 dni od dnia otrzymania faktury.
Uwaga
Oferty przesłane na inny adres niż wskazany powyżej nie będą uwzględniane.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących ogłoszenia udziela:
Radosław Wilk, nr telefonu: 519 546 937 (radoslaw.wilk@mpgk.stargard.pl)
w godzinach pracy 7:00 - 15:00
Numer dokumentu:EZ/05/15-30/RW/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: