Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-03-20
Przedmiot ogłoszenia:Utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych
Organizator:Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
Adres: ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:Utrzymanie wyznaczonych terenów rekreacyjnosportowych MOSiR w Opolu
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1843) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w
złotych kwoty 30.000 euro.

2. Opis przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.
Miejsce i termin składania ofert: 7) Termin składania propozycji cenowej: 25.03.2020 r.
10) Propozycję cenową należy złożyć :
o drogą elektroniczną w formie skanu na adres: izp@mosir.opole.pl
Termin składania:2020-03-25
Miejsce i termin realizacji:3. Wymienione prace należy wykonać od 01.04.2020 do 31.12.2020 r.
Wymagania:4. Warunki płatności: do 21 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu

5. Kryterium wyboru oferty cenowej: cena brutto 100%.
6. Procedura postępowania oraz informacje o sposobie porozumiewania:
1) Zleceniobiorca może zwrócić się do Zleceniodawcy o wyjaśnienie treści zaproszenia drogą
elektroniczną na adres: izp@mosir.opole.pl. Zleceniodawca jest obowiązany udzielić wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął do Zleceniodawcy nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym mowa w ust. 1) zaproszenia lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zleceniodawca może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zleceniodawca przekazuje Zleceniobiorcom, którym
przekazał zaproszenie, bez ujawniania źródła zapytania.
4) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
5) W uzasadnionych przypadkach Zleceniodawca może w każdym czasie przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść zaproszenia do składania ofert i przekazać je Zleceniobiorcom
którym przekazał zaproszenie.
6) Wykonawcy związani są wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do zaproszenia zamieszczanymi
na stronie internetowej Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający zaleca bieżące
monitorowanie strony internetowej, na której zamieszczono zaproszenie - www.mosir.opole.pl
w celu zapoznania się z ewentualnymi odpowiedziami na zapytania do zaproszenia bądź
wyjaśnieniami zaproszenia lub wprowadzonymi zmianami do zaproszenia.
7. Sposób przygotowania oferty i opis sposobu obliczania propozycji cenowej:
1) Zleceniobiorca może złożyć tylko jedną propozycję cenową dotyczącą przedmiotu zamówienia.
2) Propozycja cenowa ma być napisana czytelnie w języku polskim.
3) Propozycja cenowa musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy,
zgodnie z formą reprezentacji Zleceniobiorcy określoną w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Zleceniobiorcy.
4) Zleceniobiorca zobowiązany jest określić cenę ryczałtową jako należną mu za wykonanie
określonych prac.
5) Cena propozycji cenowej musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
6) Oferta składana przez Zleceniobiorcę powinna być sporządzona na formularzu propozycji cenowej
(załącznik nr 1).
8) Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
9) Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty Zleceniobiorcy z postępowania jeżeli
proponowana cena oferty jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny
podatek od towarów i usług.
W przypadku podpisywania propozycji cenowej przez osobę/y niewymienioną/e w dokumencie
rejestracyjnym (ewidencyjnym) Zleceniobiorcy, należy do propozycji dołączyć stosowne
pełnomocnictwo.
Pełnomocnictwo powinno być przesłane drogą elektroniczną w formie skanu, a oryginał przedłożyć po
rozstrzygnięciu postępowania.

8. Inne istotne postanowienia zapytania o propozycję cenową:
1) Pozostałe istotne warunki wykonania zamówienia nie objęte niniejszym zapytaniem
o propozycje cenową, określone zostaną w umowie ze Zleceniobiorcą, którego propozycja
cenowa wybrana zostanie jako najkorzystniejsza.
2) W przypadku uchylania się Zleceniobiorcy, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza od podpisania umowy i przyjęcia jej warunków, umowa podpisana zostanie
z drugim w kolejności Zleceniobiorcą, którego propozycja cenowa wybrana zostanie jako
najkorzystniejsza.
3) W czasie trwania umowy Zleceniobiorca nie może powierzać jej wykonania osobom trzecim
bez zgody Zleceniodawcy.
Uwagi:9. Informacja RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole;
2) dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora
Ochrony Danych osobowych dostępne w zakładce kontakt na stronie mosir.opole.pl oraz pod
adresem iod@mosir.opole.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Utrzymanie
wyznaczonych terenów rekreacyjno-sportowych MOSiR w Opolu nr sprawy: DZP.2310.26.2020,
prowadzonym w trybie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) - wartość zamówienia nie przekracza
wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), dalej
,,ustawa Pzp";
5) Pani/Pana dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie
świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doręczania
korespondencji, usługi archiwizacyjne, obsługę hostingową, obsługę IT;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres 5 lat;
7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Numer dokumentu:DZP.2310.26.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: