Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 24480028 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-01-04
Przedmiot ogłoszenia:Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń telewizji użytkowej
Organizator:PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dział gospodarki materiałowej i zamówień
Adres: ul. Parkowa 9, 58-302 Wałbrzych
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wałbrzych
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/22103/details
Opis:Utrzymanie w pełnej sprawności urządzeń telewizji użytkowej na obszarze działania PKP PLK S.A. Zakład Linii kolejowych w Wałbrzychu
Opis zamówienia:
Realizacja Usług polegać będzie w szczególności na:
o Konserwację i przeglądy okresowe obiektów telewizji użytkowej (TVu), obejmujące swym zakresem wszystkie czynności doprowadzające urządzenia do pełnej sprawności funkcjonalnej oraz ocenę ich stanu technicznego, zgodnie z ,,Instrukcją o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Ie-13 (E-25)".
o Konserwację i przeglądy okresowe dwukierunkowych urządzeń głośnikowych dla porozumiewania się użytkowników drogi z obsługą przejazdów (układy domofonowe), obejmujące swym zakresem wszystkie czynności doprowadzające urządzenia do pełnej sprawności funkcjonalnej oraz ocenę ich stanu technicznego, zgodnie z ,,Instrukcją o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Ie-13 (E-25)".
o Naprawy: awaryjne (wszystkie zgłoszone przez Zamawiającego), na podstawie protokołów z przeglądów okresowych lub wyników kontroli Zamawiającego. Naprawy wykonywane będą przez Wykonawcę na podstawie indywidualnych zleceń wystawionych przez Zamawiającego. Wzory dokumentów zamieszczone w ,,Instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Ie-13 (E-25)".
o Usuwanie usterek- zgłoszenia dokonywane są telefonicznie za potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia ( podanie danych osobowych osoby przyjmującej zgłoszenie) oraz drogą mailową z automatycznym potwierdzeniem odbioru wiadomości.
o Dodatkowo w ramach Umowy należy wykonać zadania:
-Dokumentowanie przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wszystkich zabiegów w w/w urządzeniach w ,,Dzienniku uszkodzeń urządzeń łączności R 366", znajdującego się na posterunkach ruchu;
-Przygotowanie przez Wykonawcę harmonogramów wg wzorów zamieszczonych
w ,,Instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Ie-13 (E-25)", które przedłoży do uzgodnienia upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego do 20 dnia miesiąca poprzedzającego okres, w którym przedłożony harmonogram ma obowiązywać. Zamawiający zobowiązany jest zakończyć proces uzgadniania miesięcznego harmonogramu i zwrócić jego uzgodniony egzemplarz przedstawicielowi Wykonawcy, do dnia 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres, w którym uzgodniony harmonogram ma obowiązywać. Wykaz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy zawarty jest w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy
Miejsce i termin składania ofert: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/app/demand/notice/public/22103/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
2023-01-11 10:00
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 2023-01-11 10:00
Termin składania:2023-01-11
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia:
teren IZ Wałbrzych
Kontakt:Osoba kontaktowa:
Małgorzata Jeglińska
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
malgorzata.jeglinska@plk-sa.pl
Numer dokumentu:0663/IZ23GMZ/25033/06667/22/P
Źródło: Internet i własne
Załączniki: