Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-12-24
Przedmiot ogłoszenia:Utwardzenia poboczy dróg powiatowych
Organizator:Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Adres: Górzykowo 1, 66-100 Sulechów
Województwo / powiat: lubuskie, pow. zielonogórski
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:"Utwardzenia poboczy dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego".
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Realizacja prac odbywała się będzie wg opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2) oraz formularza cenowego (załącznik nr 3), zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami.
2. Wymagania stawiane Wykonawcy w odniesieniu do prowadzonych robót budowlanych:
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;
b) Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy;
c) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy;
d) Wszelkie odpady, które powstaną w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami;
e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu oraz na rzecz osób trzecich, wyrządzone w trakcie realizacji obowiązków wynikających z treści zawartej umowy;
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
1. Oferty należy składać pisemnie w terminie do 27.12.2021r. do godz. 13:00 na adres: Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1,66-100 Sulechów,
lub e-mailem: sekretariat@bip.pzzd.zgo.pl.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2021-12-27
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2021 r.
Wymagania:3. OCENA OFERT:
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium zgodności formalnej z zapytaniem ofertowym.
2. Kryterium merytoryczne oceny: cena =100%
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą łączną cenę brutto.
4. Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg wzoru:
Cena najniższa z rozpatrywanych ofert
P-........................................................------ x 100 %x 100 pkt
Cena badanej oferty
5. Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę brutto za realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z przyjętą ofertą.
6. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być wyższa od zera.
7. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty, jakie będzie ponosił wykonawca.
8. Nie uwzględnienie tych kosztów przez wykonawcę nie będzie stanowić podstawy do domagania się ich pokrycia przez Zamawiającego w terminie późniejszym.
4. PROCEDURA WYBORU OFERT
1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała największą wartość P. Ilość punktów obliczana będzie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku, bez stosowania zaokrągleń.
2. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów tj. wartość P.
3. Zamawiający w każdej chwili zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn.
4. Zawarcie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi bez zbędnej zwłoki, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zapytanie ofertowe może zostać unieważnione jeżeli:
1. Nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
2. Cena najkorzystniejszej oferty będzie wyższa niż kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie usługi.
Numer dokumentu:PZZD.274.50.2021.SO
Źródło: Internet i własne
Załączniki: