Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2023-10-11
Przedmiot ogłoszenia:UTWARDZENIE TERENU
Organizator:SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
Adres: UL.NADRZECZNA 38/40, 97-200 TOMASZÓW MAZ
Województwo / powiat: łódzkie, pow. tomaszowski (mazowiecki)
Państwo: Polska
Telefon / fax:TEL.723 74 00, FAX 723 69 12
E-mail:
Opis:UTWARDZENIE TERENU (NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH) PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM POŁOŻONYM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL.STRZELECKIEJ 13
2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: UTWARDZENIE TERENU (NOWA NAWIERZCHNIA Z
PŁYT AŻUROWYCH) PRZY BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM
POŁOŻONYM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL.STRZELECKIEJ 13
Szczegółowy zakres robót zamieszczono w obmiarze robót.
Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze sztuką budowlaną,
obowiązującymi przepisami i normami.
Miejsce i termin składania ofert: 9. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać do dnia 2023-10-25 do godz. 11:00 za pomocą poczty
tradycyjnej bądź osobiście w siedzibie zamawiającego
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200
TOMASZÓW MAZ
Adres e-mail: sm_grota@wp.pl
Otwarcie ofert:13. Otwarcie ofert Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2023-10-25 o godz. 11:30 w siedzibie zamawiającego Otwarcie ofert jest jawne.
Termin składania:2023-10-25
Miejsce i termin realizacji:6. Termin realizacji zamówienia
od 2023-11-02 do 2023-11-30
Wadium:nie wymaga
Wymagania:Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Opis przygotowania oferty
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych
do reprezentowania firmy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie
załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
każdego z podmiotów. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana
cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Każdy oferent może złożyć
w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. Kilka podmiotów może złożyć ofertę
wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym
egzemplarzu.
Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty
Ofertę należy wysłać przesyłką pocztową tradycyjną w nieprzejrzystym, zamkniętym
opakowaniu lub złożyć w siedzibie zarządcy:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200
TOMASZÓW MAZOWIECKIOpakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zarządcy na adres:
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GROTA"
UL.NADRZECZNA 38/40
97-200
TOMASZÓW MAZ
oraz oznakowane następująco:
UTWARDZENIE TERENU (NOWA NAWIERZCHNIA Z PŁYT AŻUROWYCH) PRZY
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM POŁOŻONYM W TOMASZOWIE
MAZOWIECKIM PRZY UL.STRZELECKIEJ 13
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem oferenta.
4. Warunki wymagane od oferentów ubiegających się o zamówienie
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
a)
posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi,
b)
posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c)
dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania
danego zamówienia,
d)
znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5. Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych
dokumentów spowoduje wykluczenie oferenta)
- prawidłowo wypełniona oferta na realizację zamówienia.
7. Warunki umowy
Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym oferentem, zostanie
przedstawiony oferentowi po rozstrzygnięciu przetargu
8. Kryteria oceny oferty
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (zamawiający
zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty):
CENA.
Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.
10. Wadium
Nie ustala się.
12. Tryb udzielania wyjaśnień
Każdy oferent ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim dostawcom lub
wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba
że pytanie wpłynęło do zamawiającego na 5 dni przed upływem terminu
składania ofert.
Po otwarciu ofert zamawiający podaje nazwę i siedzibę
oferenta, którego oferta jest otwierana, cenę, a także zawarte w ofercie: termin
wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
Następnie odbędzie się ocena ofert.
14. Tryb ogłoszenia wyników przetargu
a)
Zamawiający podpisze umowę z oferentem, który przedłoży ofertę
najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.
b)
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie zamawiającego.
Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy
oferenci.
c)
Wybrany oferent zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu
podpisania umowy.
Kontakt:Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres SM "GROTA", 97-200
TOMASZÓW MAZ. UL.NADRZECZNA 38/40,
faksem: 723 69 12 lub e-mailem: sm_grota@wp.pl
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami
jest:
Pan Hubert Magiera
Źródło: Internet i własne
Załączniki: