Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21981520 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-10-01
Przedmiot ogłoszenia:Utwardzenie terenu kostką betonową
Organizator:Gmina Łubianka
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 8, 87-152 Łubianka
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. toruński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 508 221 380,
E-mail:
Opis:Utwardzenie terenu kostką betonową w
miejscowości Biskupice".
III. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni działki budowlanej nr 258/2, obręb ewid.
Biskupice, gmina Łubianka kostką betonową typu polbruk.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej koloru szarego o gr 8cm- 550 m2,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10cm - 550 m2,
- wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm - 550 m2,
- ustawienie opornika betonowego 12x22x100 cm na ławie betonowej z porem
z betonu C12/15 - 110 mb,
- wykonanie pobocza gruntowego gr. 10cm - 30 m2,
- wykonanie 16 miejsc postojowych + 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych: wymiary miejsc
postojowych (dla osób niepełnosprawnych): 2,5 x 5,00 m (3,60 x 5,00 m).
- wykonanie oznakowania poziomego miejsc postojowych zgodnie z projektem
stałej organizacji ruchu, który stanowi odrębne opracowanie.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Ofertę cenową w zamkniętej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego :
Urząd Gminy w Łubiance Aleja Jana Pawła II nr 8, 87 - 152 Łubianka, z dopiskiem
,,Utwardzenie terenu kostką betonową w miejscowości Biskupice"
lub drogą elektroniczna na adres przetargi@lubianka.pl, w terminie do dnia 08.10.2021 r.,
do godz. 12:00.
Termin składania:2021-10-08
Miejsce i termin realizacji:V. Termin realizacji - zadnie należy wykonać w terminie do 30.11.2021 r.
Wymagania:IV. Kryteria oceny ofert:
1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa
kryterium, waga, sposób punktowania): Cena - 100 %.
2. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najniższą ceną. Z wykonawcą, który zaoferuje
najniższą cenę zostanie zawarta umowa.
VII. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała wypełniony i podpisany przez Wykonawcę
formularz cenowo- ofertowy oraz klauzulę informacyjną RODO - wg. załączonego wzoru
(Załączniki 1 i 2).
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, drogą elektroniczną, na adres przetargi@lubianka.pl,
IX. Opis sposobu obliczania ceny:
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (w
tym m.in. podatek VAT, dostawę, montaż itp.).
X. Informacje formalno - prawne:
1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
2. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej
określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
3. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych
uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Kontakt:2. Osoba po stronie Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Mirosław Jakubski - tel. 508 221 380
Numer dokumentu:WRI.271.10.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: