Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-11
Przedmiot ogłoszenia:Utworzenie koncepcji, kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów
Organizator:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
Adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 91 480 72 08
E-mail:
Opis:utworzenie koncepcji, kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów z zakresu budowania marki oraz rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie i promocję dziedzictwa rybołówstwa przybrzeżnego oraz warsztatów z zakresu regionalnej i tradycyjnej kuchni rybnej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć w wersji elektronicznej (skan oferty w kolorze) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: araczka@wzp.pl oraz dklekot@wzp.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2018 roku.
Decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać swoją ofertę.
Termin składania:2018-01-22
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin realizacji zadania: 17.04.2018 roku.
Wymagania:W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
Rozeznanie cenowe nie stanowi oferty zamówienia w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. jest jedynie analizą rynku dokonywaną zgodnie z uchwałą nr 1480/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 września 2016 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu: ,,Biking South Baltic! Promocja i rozwój Trasy Rowerowej Morza Bałtyckiego (EuroVelo 10) w Danii, Niemczech, Litwie, Polsce i Szwecji" współfinansowanego ze środków Programu Południowy Bałtyk 2014-2020.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: