Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Uzupełnienie ubytków tynku na stropie w piwnicy oraz konserwację drewnianych schodów piwnicznych
Organizator:Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Szczecinku
Adres: ul. Cieslaka 6B, 78-400 Szczecinek
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. szczecinecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:48 94 37-412-25, 37 41212 (+fax) 37 142 54
E-mail:
Opis:Uzupełnienie ubytków tynku na stropie w piwnicy oraz konserwację drewnianych schodów piwnicznych
przy Ul. Armii Krajowej 42 w Szczecinku.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę w zamkniętej kopercie prosimy złożyć w terminie do dnia 30-08-2022r. do godz. 15.00 w siedzibie spółki (Biuro Obsługi Lokatora).
Termin składania:2022-08-30
Wymagania:Podstawą sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót.
1. Wykonawcy przysługuje prawo dokonania wizji lokalnej w celu zweryfikowania zakresu robót określonych w przedmiarze. W przypadku uwag wykonawcy do określonego przez zamawiającego zakresu robót, uwagi te winy być złożone zamawiającemu na piśmie najpóźniej w dniu złożenia oferty.
2. W przypadku zmiany zakresu robót określonego w przedmiarze (bez w/w pisemnego powiadomienia) lub złożenia oferty po upływie terminu składnia ofert, zamawiający rezerwuje sobie prawo nierozpatrywania bądź odrzucenia takiej oferty wykonawcy.
3. Ofertę ze zamianą zakresu należy złożyć w dwóch odrębnych kosztorysach:
- kosztorys zawierający zakres robót zgodnie z przedmiarem,
- kosztorys zawierający prace zaniechane, zamienne lub dodatkowe, nieujęte w przedmiarze z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wykonania.
Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy szczegółowy oraz wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
Powyższe zaproszenie będzie rozpatrywane poza Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł (suma ubezpieczenia).
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podawania przyczyny.
Niewypełnienie i niepodpisanie formularza ofertowego będzie podstawą do odrzucenia oferty.
W załączeniu przesyłamy wzór umowy, formularz ofertowy, przedmiary robót oraz pozostałe wzory dokumentów do stosowania przy zawarciu umowy.
Numer dokumentu:TRI/53 8/2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: