Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 25112111 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-04-28
Przedmiot ogłoszenia:Uzupełnienie wyposażenia pracowni rehabilitacyjnej
Organizator:Urząd Miejski w Ciechanowcu
Adres: ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec
Województwo / powiat: podlaskie, pow. wysokomazowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (86) 277-11-45 w. 12 fax. (86) 277-10-66
E-mail:
Opis:zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: ,,Uzupełnienie wyposażenia pracowni rehabilitacyjnej przy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kocach-Schabach".
II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest uzupełnienie wyposażenia pracowni rehabilitacyjnej przy ,,Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kocach-Schabach". Przedmiot zapytania obejmuje zakup wraz z dostawą następujących przedmiotów.

Lp.
Opis
Ilość
Sprzęt specjalistyczny
1.
Łóżko rehabilitacyjne z osłonami meblowymi- dla wymagających, bezprzewodowy pilot, łączący się z łóżkiem przez bluetooth z uchwytem do podciągania na wysięgniku - drewniane (karta gwarancyjna)

2
2.
Fotel masujący
1
3.
Stół do masażu
1
4.
Drabinka rehabilitacyjna UGUL z osprzętem (dostawa wraz z montażem)
1
5.
Poduszki balansujące z (sensoryczne)
7
6.
Taśmy do ćwiczeń
17
7.
Trenażer rowerowy
4
8.
Maty do ćwiczeń
17
9.
Rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych
4
10.
Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem
2
12.
Piłki do ćwiczeń
5
Miejsce i termin składania ofert: VI. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu Ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec lub przesłać za pośrednictwem poczty bądź kuriera na wskazany wyżej adres Urzędu lub złożyć elektronicznie na adres: sekretariat@ciechanowiec.pl w nieprzekraczalnym terminie do 05 maj 2023r. W przypadku składania oferty za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data wpływu oferty do Urzędu, a nie data jej nadania.
UWAGA!
Oferta składana elektronicznie musi być podpisana podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.
Adres złożenia oferty papierowej: Urząd Miejski w Ciechanowcu, Ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec.
Termin składania:2023-05-05
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji zamówienia - do dnia 19.05.2023 r.
Wymagania:Postępowanie o wartości szacunkowej mniejszej od 130 tyś. zł prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
3. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.
5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.
6. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
7. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
8. Wszystkie przedmioty zamówienia do uzgodnienia z Zmawiającym.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Każdy Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
2. Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy - wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
VII. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Kryteria oceny ofert - cena 100 %

IX. Informacje o formalnościach
1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
Kontakt:V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
1. Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Marzena Kryńska, e-mail: krynska.m@ciechanowiec.pl tel. (86) 277-11- 45 w. 12, w godzinach 7:30 - 15:30.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie związane z niniejszym zapytaniem w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu, tj.: 7:30-15:30.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: