Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-10-23
Przedmiot ogłoszenia:Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu
Organizator:GMINA WIELISZEW
Adres: ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. legionowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (22) 782-27-32, fax (22) 782-27-22
E-mail:
Opis:Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

,,Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Wieliszew"
Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro pn.: ,,Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Wieliszew"
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie następujących projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Wieliszew:
1) Droga wewnętrzna - ulica Poprzeczna w Wieliszewie (GKOŚ.7226.5.2018.MS)
Wykonanie progu zwalniającego listwowego U-16a o wymiarach 3,70 x 5,00 m wraz z oznakowaniem.
2) Droga publiczna - ulica Krótka w m. Wieliszew (IDR.7120.1.108.2017.PK1)
Montaż progu zwalniającego listwowego gumowego U-16d o wymiarach 0,94 x 4,3m wraz z oznakowaniem
3) Droga wewnętrzna - ulica Złota w m. Wieliszew (GKOŚ.7226.15.2018.MS)
Wykonanie progu zwalniającego listwowego U-16a o wymiarach 3,70 x 5,50m wraz z oznakowaniem
Przedmiar robót oraz projekty stałej organizacji ruchu stanowią załącznik do opisu przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: 5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY:
Ofertę można wysłać mailowo (skan oferty podpisany przez osobę upoważnioną) na adres: zzp@wieliszew.pl lub złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta.
Termin składania ofert upływa 24 października 2018 r. o godzinie 12.00
Oferty złożone po terminie podanym powyżej zostaną niezwłocznie zniszczone komisyjnie.
Termin składania:2018-10-24
Miejsce i termin realizacji:3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
- 30 dni od daty podpisania umowy.
Wymagania:Nr referencyjny: ZZP.271.1.126.2018.AZ
4. OPIS SPOSOBU WYBORU OFERTY:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
Cena - 100%
Kryterium Cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (Cena ofertowa), podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:

C =
C min
x 100 pkt

C o

gdzie:
C min
- cena brutto oferty najtańszej

C o
- cena brutto oferty ocenianej
6. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
6.1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz ,,Oferta cenowa".
6.2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
6.3 Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy stanowiących załączniki, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
6.4 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
6.5 Ofertę wraz z dokumentami składanymi w formie pisemnej należy umieścić
w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą, imieniem i nazwiskiem) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:
Gmina Wieliszew
Referat Zakupów i Zamówień Publicznych
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew
oraz opisane:
OFERTA na:

,,Wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu na terenie Gminy Wieliszew"

7. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca nazwę wykonawcy, adres siedziby wykonawcy, cenę oferty - zostanie przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu.
Uwagi:8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Wieliszew, ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew;
8.2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wieliszew.pl.
8.3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu o udzielenia zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.
8.4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych.
8.5. Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
8.6. Dane osób uprawnionych będą przechowywane począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przez okres 5 lat, albo 15 lat w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE.
8.7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych a także, na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, prawo sprostowania danych, ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8.8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty
Kontakt:2. SPOSÓB UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście
w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Wieliszew
ul. Modlińska 1, 05-135 Wieliszew, pok. 104,
lub drogą elektroniczną e-mail: zzp@wieliszew.pl

Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury Pani Agata Zielińska, tel.: +48 22 782-18-81.
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Panią Agnieszkę Mitjans Szałapską, tel.:+48 22 782-22-32.
Kod CPV:45233221-4, 34922100-7, 5233252-0
Numer dokumentu:ZZP.271.1.126.2018.AZ
Źródło: Internet i własne
Załączniki: