Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14648652 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2017-12-27
Przedmiot ogłoszenia:Wirówka preparatywna z chłodzeniem
Organizator:CELON PHARMA S.A.
Adres: ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. warszawski zachodni
Państwo: Polska
Telefon / fax:22 7515933
E-mail:
Opis:ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2017/O/CBR z dnia 27.12.2017 Wirówka preparatywna z chłodzeniem - duża szt. 1 oraz wirówka preparatywna z chłodzeniem - średnia szt.2.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wirówka preparatywna z chłodzeniem - duża szt. 1 oraz wirówka preparatywna z chłodzeniem - średnia szt.2.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest zakup :Wirówka preparatywna z chłodzeniem - duża szt. 1 oraz wirówka preparatywna z chłodzeniem - średnia szt.2.
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2. Dostawa w cenie urządzenia.
Przedmiot zamówienia
Wirówka preparatywna z chłodzeniem - duża szt. 1 oraz wirówka preparatywna z chłodzeniem - średnia szt.2.
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2. Dostawa w cenie urządzenia.
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 04-01-2018
Miejsce i sposób składania ofert
Oferty należy składać do siedziby Zamawiającego: ul. Ogrodowa 2a, 05-092 Kiełpin, Polska, jeśli wysłane pocztą tradycyjną osobiście lub kurierem, lub na adres mailowy rafal.bogusz@celonpharma.com w przypadku wysłania pocztą elektroniczną.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
rafal.bogusz@celonpharma.com
Termin składania:2018-01-04
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Kiełpin
Harmonogram realizacji zamówienia
Dostawa powinna być zrealizowana w terminie 14.02-14.03.2018
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Wiedza i doświadczenie
Oferent powinien posiadać niezbędne doświadczenie i możliwości wykonania przedmiotu zamówienia.
Potencjał techniczny
Oferent powinien posiadać niezbędną infrastrukturę techniczną do przygotowania urządzenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu ofertowym.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Sytuacja finansowa i ekonomiczna oferenta powinna umożliwiać wykonanie zamówienia.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
. KRYTERIA OCENY OFERT:
-cena 65% (musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia),
- długość okresu gwarancji ,(G) (maksymalna ilość punktów) 25 pkt (25%) (ilość miesięcy liczona od dnia odbioru urządzenia),
- Serwis(S) (maksymalna ilość punktów) 10 pkt (10%)
SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTACJI:
Kryterium Waga [%] Punkty Sposób oceny wg wzoru
Cena netto (C) 65 % 65 Cena najtańszej oferty
C = ----------------------------------------- x 65pkt
Oferowana cena
Długość okresu gwarancji (O) 25 % 25 Oferowany czas gwarancji
O = ------------------------------------------------- x 25 pkt
Najdłuższy oferowany czas gwarancji (miesiące)
Serwis (S)
10 % 10 1. Wykonawca musi posiadać własny autoryzowany przez producenta serwis:
TAK - 6 pkt; NIE - 0 pkt
2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w czasie:
do 2 dni roboczych (48 godz.) a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 14 dni roboczych - 4 pkt
powyżej 2 dni roboczych (48 godz.) a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy powyżej 14 dni roboczych - 0 pkt
Razem 100 % 100
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + O + S
gdzie:
-L - całkowita liczba punktów,
o C - punkty uzyskane w kryterium ,,Cena",
o O - punkty uzyskane w kryterium ,,Długość okresu gwarancji",
o S - punkty uzyskane w kryterium ,,Serwis"
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CELON PHARMA S.A.
Adres
Ogrodowa 2a
05-092 Kiełpin
mazowieckie , warszawski zachodni
Numer telefonu
22 751 74 78
NIP
1181642061
Tytuł projektu
Rozbudowa struktury i zaplecza badawczego spółki Celon Pharma S.A. poprzez budowę Centrum Badawczego Rozwojowego
Numer projektu
POIR.02.01.00-00-0217/16-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Rafał Bogusz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 7515933
Kod CPV:42931100-2
Numer dokumentu:1077701, 33/2017/O/CBR
Źródło: Internet i własne
Załączniki: