Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19833701 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-09-08
Przedmiot ogłoszenia:WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI
Organizator:Urząd Miejski w Łabiszynie
Adres: Plac 1000-lecia 1, 89-210 Łabiszyn
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. żniński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.52-384-40-52
E-mail:
Opis:II. Określenie przedmiotu konkursu
1. Gmina Łabiszyn wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 1 900 (słownie:
jeden tysiąc dziewięćset) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden
tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 1.900.000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset
tysięcy złotych).
2. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w roku 2020, w seriach:
o A20-1.000.000 zł, wykup w 2025 r.
o B20 - 900.000 zł, wykup w 2026 r.
3. Cel emisji:
o Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań Gminy z tytułu emisji obligacji komunalnych
i kredytów, których termin wykupu i spłat przypada w 2020 r.
Miejsce i termin składania ofert: 6. Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac 1000-lecia 1, 89-210
Łabiszyn, nie później niż do dnia 30 września 2020 r. godz. 11:45.
7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert w dowolnym momencie przed jego
upływem powiadamiając o tym wszystkich oferentów.
Otwarcie ofert:VI. Rozstrzygnięcie konkursu 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie w dniu 30 września 2020 r. o godz. 12:00 w sposób jawny.
Termin składania:2020-09-30
Wymagania:III. Warunki udziału w konkursie
1. Organizator dołoży wszelkich starań, by prowadzić konkurs w sposób gwarantujący
równy dostęp do informacji i uczciwą konkurencję.
2. Organizator wysyła zaproszenia do składania ofert oferentom na piśmie, lub przez
e-mail. W konkursie mogą brać udział oferenci, do których zaproszenie nie zostało
wysłane, na podstawie dokumentów i informacji umieszczonych na BIP Łabiszyn.
3. Oferent może zwrócić się na piśmie lub poprzez e-mail o wyjaśnienie warunków
konkursu lub o dodatkowe dokumenty oraz informacje konieczne do złożenia oferty.
4. Wyjaśnienie dot. Warunków udzielone jednemu z oferentów zostanie także przekazane
innym oferentom.
6. Organizator ma prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu
składania ofert, o czym jest zobowiązany poinformować wszystkich oferentów.
Oferenci, którzy złożyli ofertę przed powzięciem wiadomości o zmianie warunków
konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed upływem terminu
składania ofert.
7. Umieszczenie informacji i dokumentów, o których mowa w tym rozdziale na BIP
Łabiszyn jest równoznaczne z powiadomieniem wszystkich oferentów;
8. Rozstrzygnięcia w sprawach nieregulowanych w niniejszej specyfikacji podejmuje
Organizator konkursu kierując się zasadą równego dostępu do informacji i uczciwej
konkurencji.
9. Organizator ma prawo odstąpić od niektórych warunków opisanych w niniejszej
specyfikacji, jeśli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej
konkurencji.
10. Oferenci mogą składać jedynie oferty wiążące i stają się nimi związani na 30 dni
z chwilą złożenia oferty.
11 . Wszystkie koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi oferent.
IV. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy:
1. Są uprawnienia do występowania w obronie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa.
2. Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonych prac lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
3. Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia.
4; Są bankiem powierniczym lub firmą inwestycyjną uprawnioną do prowadzenia
rachunków papierów wartościowych (np. domem maklerskim).
5. Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub
likwidacji.
V. Przygotowanie i złożenie oferty
1. Oferta powinna być złożona na całość emisji, zgodnie z warunkami zawartymi
w Uchwale nr Xlll/104/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
2. Ofertę należy przygotować w języku polskim.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta bądź
upoważnionego przedstawiciela oferenta. Miejsca oferty, w których Oferent naniósł
zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta
bądź upoważnionego przedstawiciela oferenta.
4. Ofertę należy umieścić w kopercie zaadresowanej do Organizatora oraz umieścić
dopisek: ,,Oferta w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji dla Gminy
Łabiszyn. Nie otwierać przed dniem 30 września 2020 r. godz. 12:00".
5. Oferta winna składać się z:
a. Oferty cenowej - załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji - organizator
dopuszcza jedynie takie elementy wynagrodzenia, które są określone
w załączniku nr 1;
b. Oświadczenia oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji;
c. Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania oferenta, jeśli oferta
podpisywana przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze
sądowym jako uprawniona do reprezentacji oferenta;
d. Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez
oferenta.
Dokumenty, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione W formie oryginałów
albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną
do reprezentowania oferenta lub osobę upoważnioną przez oferenta, ewentualnie
przez radcę prawnego lub adwokata.
2. Organizator konkursu dokonuje oceny spełniana przez oferty wymogów określonych
w niniejszej specyfikacji i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez
oferentów wyjaśnień i uzupełnienia braków, pod rygorem odrzucenia oferty.
Wyjaśnienia i uzupełnienia braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty
wezwania.
3. Za najkorzystniejsze zostaną uznane oferty, w których łączny koszt emisji będzie
najniższy. Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego
z oferentów przez Organizatora Konkursu według jednolitej metodologii w oparciu
o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 04 września 2020 r. tj. w wysokości 0,27 % oraz
podane w ofercie parametry tj. marżę i prowizję.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
5. Wybrany oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty,
a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali oferenci,
ze wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
6. Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy.
7. Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy
emisyjnej nie później niż do 15 października 2020 r. W przeciwnym wypadku lub jeśli
ww. oferent będzie się uchylać od zawarcia umowy, Oferent może zawrzeć umowę
z oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:5. Wyznacza się osobę do kontaktu z oferentem:
Skarbnik Gminy - Iwona Krajka, tel. 52-384-40-52, mail: skarbnik@labiszyn.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: