Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17266580 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2019-05-02
Przedmiot ogłoszenia:Wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
Organizator:Urząd Gminy i Miasta Miechów
Adres: ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów
Województwo / powiat: małopolskie, pow. miechowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 41 383 00 40, 41 383 10 03 fax: 41 383 23 78
E-mail:
Opis:Zaproszenie do udziału w konkursie na
wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych
Gmina Miechów
Określenie przedmiotu konkursu
1Przedmiot zamówienia
Gmina i Miasto Miechów, zwana dalej Organizatorem lub Emitentem, podjęła decyzję o emisji
obligacji i określiła warunki tej emisji w uchwale Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Miechowie
z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Przedmiotem konkursu jest świadczenie kompleksowych usług związanych z pełnieniem funkcji
Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy i Miasta Miechów na kwotę 7 149 .000 zł
(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), łącznie z objęciem całej emisji gwarancją uplasowania
przez Agenta Emisji. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie
planowanego deficytu budżetu oraz spłatę spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
zaciągniętych kredytów i pożyczek.
Organizator planuje wyemitować następujące serie obligacji:
? Seria A19 o wartości 120.000 zł
? Seria B19 o wartości 120.000 zł
? Seria C19 o wartości 120.000 zł
? Seria D19 o wartości 120.00 zł
? Seria E19 o wartości 520.000 zł
? Seria F19 o wartości 880.000 zł
? Seria G19 o wartości 1 129.000zł
? Seria H19 o wartości 1 380.000 zł
? Seria I 19 o wartości 1 380.000 zł
? Seria J 19 o wartości 1 380.000 zł
Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku.
Wyemitowane serie zostaną wykupione w następujących latach:
? W 2025 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii A19;
? W 2026 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii B19;
? W 2027 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii C19;
? W 2028 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii D19;
? W 2029 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii E19;
? W 2030 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii F19;
? W 2031 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii G19;
? W 2032 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii H19;
? W 2033 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii I 19;
? W 2034 roku zostaną wykupione obligacji komunalne serii J 19;
Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych
liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie
dwanaście miesięcy. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M
powiększonej o marżę. Stawka WIBOR 6M będzie ustalana na dwa dni robocze przed rozpoczęciem
okresu odsetkowego. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie
odsetkowym oraz przyjmuje się, iż rok liczy 365 dni.
Oprocentowanie wypłaca się w dniu następującym po upływie okresu odsetkowego. Jeżeli termin
wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata
oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
2Zadania Agenta Emisji
Do zadań wyłonionego w niniejszym konkursie Agenta Emisji należeć będzie:
? Zagwarantowanie sprzedaży całej emisji obligacji, poprzez objęcie obligacji na własny
rachunek lub poprzez rozprowadzenie ich wśród inwestorów,
? Przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla przeprowadzenia sprzedaży obligacji (w tym
umowy na emisję, propozycji nabycia, warunków emisji),
? Organizacja emisji poszczególnych serii obligacji po ówczesnym zawiadomieniu Agenta przez
Emitenta, przy czym termin emisji obligacji nie przekroczy 7 dni,
? Organizacja wszelkich rozliczeń finansowych związanych z przeprowadzeniem emisji obligacji,
zbywaniem, wykupem i wypłatą oprocentowania,
? Prowadzenie ewidencji obligacji zgodnie z art. 8 Ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia
2015 r.
Specyfikacja:Kopię załączonego ogłoszenia oraz pozostałe dane potrzebne do oceny finansowej Gminy
i Miasta odnajdą Państwo również na stronie internetowej www.miechow.eu zakładka
ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy i Miasta Miechów,
ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, nie później niż do dnia 20 maja 2019 r. do godziny 10:00.
Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert w dowolnym momencie
przed jego upływem powiadamiając o tym wszystkich Oferentów.
Otwarcie ofert:? Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów, ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w dniu 20 maja 2019r. o godzinie 10:15 w sposób jawny.
Termin składania:2019-05-20
Wymagania:Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące wymagania:
? Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,
? Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu konkursu,
? Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym
i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
? Są bankiem lub domem maklerskim,
? Znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej realizację złożonej oferty,
? Nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji.
Warunki prowadzenia konkursu
Organizator konkursu ustala następujące warunki prowadzenia konkursu:
? Organizator wysyła Ogłoszenie o konkursie Oferentom na piśmie, faksem lub poprzez e-mail;
? Oferenci, którzy spełniają warunki udziału w konkursie, a którzy nie otrzymali od
Organizatora Ogłoszenia o konkursie mogą wziąć udział w konkursie na podstawie
dokumentów udostępnionych na stronie BIP Organizatora;
? W przypadku wątpliwości dotyczących treści niniejszego ogłoszenia Oferent może zwrócić się
na piśmie, faksem lub poprzez e-mail do Organizatora o wyjaśnienia;
? Powyższy punkt znajduje zastosowanie również do danych finansowych potrzebnych
Oferentowi do oceny finansowej Emitenta w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu
zamówienia, których Oferent nie odnajdzie na stronie BIP Emitenta;
? Wyjaśnienia oraz dodatkowe informacje finansowe udzielone jednemu z Oferentów zostaną
przekazane również innym Oferentom;
? Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu przed upływem terminu
składania ofert. W przypadku zmiany warunków konkursu Organizator przekażę informację
o zmianie Oferentom; Oferenci, którzy złożyli swoją ofertę przed ogłoszeniem wiadomości
o zmianie warunków konkursu, mają prawo ją zmienić, przesyłając nową ofertę przed
upływem terminu składania ofert;
? W celu zapewnienia równości dostępu do informacji przyjmuje się, że umieszczenie
wyjaśnień, dodatkowych danych lub informacji na stronie BIP Organizatora jest
równoznaczne z poinformowaniem każdego z Oferentów;
? Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niektórych postanowień niniejszego
Ogłoszenia o konkursie, jeżeli jest to w interesie Organizatora i nie uchybia zasadom uczciwej
konkurencji.
Kryteria oceny ofert i rozstrzygnięcie konkursu, Warunki sporządzenia i przesłania
ofert
Oferenci biorący udział w konkursie zobowiązani są, pod rygorem odrzucenia oferty, do zachowania
poniższych warunków:
? Oferta powinna być złożona na całość emisji obligacji, zgodnie z opisem z przedmiotu
zamówienia oraz warunkami zawartymi w uchwale Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w
Miechowie z dnia 2 kwietnia 2019 r.
? Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta bądź
posiadającego stosowne upoważnienie wystawione przez Oferenta. Miejsca oferty, w których
Oferent naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Oferenta bądź upoważnionego przedstawiciela Oferenta;
? Oferta powinna zostać przygotowana i złożona na piśmie w języku polskim;
? Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert;
? Na kopercie należy umieścić następujące informacje: Oferta w konkursie na wybór Agenta
Emisji obligacji dla Gminy i Miasta Miechów. Nie otwierać przed dniem 20 maja 2019r.
godz.10:00.
? Oferent może złożyć tylko jedną ofertę i staje się nią związany na okres 30 dni, licząc od
terminu składania ofert.
Oferta powinna składać się z:
? Oferty cenowej - Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia - organizator dopuszcza jedynie te
elementy wynagrodzenia, które są określone w Załączniku nr 1;
? Oświadczenia Oferenta o spełnianiu warunków udziału w konkursie, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia;
? Niezbędnego pełnomocnictwa do reprezentowania Oferenta, jeśli oferta jest podpisywana
przez osobę (osoby) inną, niż ujawniona we właściwym rejestrze sądowym jako uprawniona
do reprezentacji Oferenta;
? Projektu umowy emisyjnej lub analogicznego wzoru stosowanego przez Oferenta.
Rozstrzygnięcie konkursu
W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Organizator ustala następujące warunki oceny
otrzymanych ofert:
? Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Miechów,
ul. H. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, w dniu 20 maja 2019r. o godzinie 10:15 w sposób
jawny.
? Organizator konkursu dokonuje oceny spełniania przez oferty wymogów określonych
w niniejszym Ogłoszeniu i w trakcie tego procesu może żądać udzielania przez Oferentów
wyjaśnień i uzupełnień braków, pod rygorem odrzucenia oferty. Wyjaśnienia i uzupełnienia
braków winny nastąpić w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
? Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia konkursu bez wybrania żadnej oferty.
? Wybrany Oferent zostanie niezwłocznie powiadomiony pisemnie o wyborze jego oferty,
a o dokonanym rozstrzygnięciu zostaną niezwłocznie zawiadomieni pozostali Oferenci, ze
wskazaniem podmiotu, którego ofertę wybrano.
Wybór najkorzystniejszej oferty
? Podstawą oceny merytorycznej ofert jest łączny koszt emisji wyliczony dla każdego Oferenta
według tej samej metody w oparciu o stawkę WIBOR 6M ( przyjętą do obliczeń) oraz
wysokość stałej marży i kwoty prowizji , przy uwzględnieniu planowanych spłat
poszczególnych serii obligacji.
? W celu zachowania porównywalności ofert do wyliczenia kosztu emisji przyjmuje się stawkę
WIBOR 6M wynoszącą 1,79 %.
? Organizator konkursu dokona wyboru oferty najkorzystniejszej kierując się najniższą kwotą
kosztu emisji , jednocześnie biorąc pod uwagę warunki umowne w zaproponowanym przez
Oferenta wzorze umowy emisyjnej. Organizator zastrzega sobie prawo do wnioskowania
o zmiany niekorzystnych dla Organizatora zapisów we wzorze umowy pod rygorem
odrzucenia oferty. Ewentualne odrzucenie Organizator uzasadni pisemnie.
? W przypadku złożenia dwóch ofert z takim samym kosztem emisji Organizator zastrzega
sobie prawo do wezwania tych Oferentów do złożenia ofert uzupełniających (w których
Oferenci muszą zaoferować niższy koszt emisji obligacji niż zaoferowany w ofercie pierwszej,
pod rygorem odrzucenia oferty)
Zawarcie umowy
Organizator konkursu określa następujące warunki podpisania umowy:
? Przesłanie zawiadomienia o wyborze oferty jako najkorzystniejszej nie jest jednoznaczne
z zawarciem umowy emisyjnej;
? Umowa zostanie podpisana na warunkach określonych w złożonej ofercie;
? Oferent, który został zwycięzcą konkursu musi być gotowy do zawarcia umowy emisyjnej nie
później niż 5 dni roboczych od daty powiadomienia o wyborze. W przeciwnym przypadku lub
jeśli ww. Oferent będzie uchylać się od zawarcia umowy, Organizator może zawrzeć umowę z
Oferentem, który złożył kolejną najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:Wyznacza się następujące osoby do kontaktu z Oferentami:
? Ze strony Emitenta: Dorota Maciaszek - Skarbnik Gminy i Miasta Miechów,
Dane kontaktowe: tel. +48 41 383 00 40 wew. 27, e-mail: dmaciaszek@miechow.eu
Źródło: Internet i własne
Załączniki: