Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-05-19
Przedmiot ogłoszenia:Wybór dostawcy oprogramowania do kontroli paliwa
Organizator:KEMPKA Sp. z o.o
Adres: ul. Spokojna 1c, 43-170 Łaziska Górne
Województwo / powiat: śląskie, pow. mikołowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:(48) 692 955 331
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl
Opis:Zamówienie ofertowe z dnia 19.05.2020 roku na wybór dostawcy oprogramowania do kontroli paliwa dla firmy KEMPKA Sp. z o.o.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Spółka KEMPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu na dostawę oprogramowania do kontroli paliwa - 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa oprogramowania do kontroli paliwa - 1 szt w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa III Konkurencyjność MŚP, działanie 3.3. Technologie Informacyjno - Komunikacyjne dla działalności gospodarczej, w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-011/18
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do kontroli paliwa - 1 szt
Opis funkcjonalności oprogramowania:
Rejestr zmian systemu
Zdalnie sterowane zwolnienie pompy
Zarządzanie zdarzeniami/ alarmami
Import transakcji z systemów zewnętrznych
Moduł zwrotu podatku (w zależności od kraju)
W załączeniu znajduje się szczegółowa specyfikacja:
Załącznik nr 3_Specyfikacja_ Oprogramowanie do kontroli paliw
Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert
do dnia 26-05-2020
Miejsce i sposób składania ofert
1. Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszym zapytaniem ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 26 maja 2020 r.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Złożenie (przygotowanie) oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Zamawiającego tj. oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składnia ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. Ofertę należy złożyć osobiście, albo za pomocą poczty/kuriera/posłańca w siedzibie firmy: KEMPKA Sp. z o.o. ul. Spokojna 1c, 43-170 Łaziska Górne, albo jako załącznik do wiadomości wysłanej na adres: marcin.kempka@kempka.eu
6. Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Marcin Kempka
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Termin składania:2020-05-26
Miejsce i termin realizacji:Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: śląskie Powiat: mikołowski Miejscowość: Łaziska Górne
Harmonogram realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia: maksymalnie 180 dni od daty publikacji ogłoszenia
Wymagania:Pytania i wyjaśnienia
Załącznik nr 3_Specyfikacja_ Oprogramowanie do kontroli paliw
Zalacznik_nr2_oswiadczenie
Uwagi:Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Cena - waga 50%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 50.
Ocena kryterium CENA będzie dokonana według wzoru:
CENA = najniższa oferowana cena netto (w zł) / cena netto badanej oferty (w zł) x 100 x 50 %
2.Gwarancja - waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium GWARANCJA będzie dokonana wg wzoru:
G= Ilość punktów = Gwn/Gmax x 100 pkt x waga kryterium
gdzie:
G - ilość punktów przyznana ofercie za kryterium ,,gwarancja na dostarczony towar",
G wn - gwarancja wskazana w badanej ofercie w miesiącach
G max - najdłuższa gwarancja wśród zbioru otrzymanych ofert, niepodlegających wykluczeniu (w miesiącach).
Maksymalna liczba punktów jaką można przyznać ofercie w niniejszym kryterium wyniesie 20 pkt.
UWAGI:
Gwarancja na dostarczone urządzenia powinna być podana w miesiącach.
3. Czas reakcji serwisowej - waga 10%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 10.
a) Reakcja serwisowa do 1 godziny - 10 pkt.
b) Reakcja serwisowa od 1 do 3 godzin - 5 pkt.
c) Reakcja serwisowa powyżej 3 godzin - 0 pkt.
4. Czas realizacji zamówienia - waga 20%, maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów 20.
Ocena kryterium CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA będzie dokonana według wzoru:
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA = najkrótszy czas realizacji (w dniach) / czas realizacji badanej oferty (w dniach) x 100 x 20 %
Czas realizacji zamówienia liczony będzie od dnia podpisania umowy.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów wg wzoru: Liczba punktów = C + G + R + N, gdzie C oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium ceny oferty, G oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium gwarancja, R oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas reakcji serwisowej , N oznacza liczbę punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium czas realizacji zamówienia. Wyliczenia punktów zostaną dokonane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów możliwych do uzyskania - 100 punktów.
Braki formalne oferty oraz oczywiste omyłki będą mogły podlegać uzupełnieniu/wyjaśnieniu.
a) o możliwości uzupełnienia oferty Zamawiający poinformuje Oferenta drogą mailową po upływie terminu składania ofert. W przesłanym mailu Oferent zostanie poinformowany o terminie złożenia uzupełnień/wyjaśnień. Termin ten nie będzie jednak dłuższy niż 2 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu wysłania wiadomości. Uzupełnienia złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę w ostatecznym wyborze Oferenta.
b) zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że złożone zostały oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia - w terminie określonym przez Zamawiającego - ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych pierwotnie ofertach.
Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim albo we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
KEMPKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres
Spokojna 1C
43-170 Łaziska Górne
śląskie , mikołowski
Numer telefonu
32 32 32 444
Fax
32 32 32 434
NIP
6351831592
Tytuł projektu
Wdrożenie innowacyjnego procesu i usług z wykorzystaniem systemu telematycznego do zarządzania i planowania transportu.
Numer projektu
RPSL.03.03.00-24-04E4/18-00
Kontakt:Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marcin Kempka
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(48) 692 955 331
Kod CPV:48000000-8
Numer dokumentu:1246210, 7/2019/RPO WSL
Źródło: Internet i własne
Załączniki: