Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-01-22
Przedmiot ogłoszenia:Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe
Organizator:Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie
Adres: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 89 523-51-64.
Opis:Zapytanie ofertowe
na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Zamawiającego zgodnie z warunkami zawartymi
w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342).

2. W ramach przedmiotu zamówienia instytucja finansowa:
1) będzie wykonywała obowiązki związane z zarządzaniem i prowadzeniem PPK zgodnie
z ustawą o PPK,
2) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego spotkanie informacyjne oraz dostarczy bezpłatnie materiały informacyjne w wersji papierowej i elektronicznej dla pracowników w terminie ustalonym z Zamawiającym (po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK w terminie od 01.03.2021 r. do 19.03.2021 r.),
3) bezpłatnie przeszkoli zatrudnionych pracowników Zamawiającego na temat PPK w okresie trwania umowy,
4) bezpłatnie przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie obsługi modułu dla pracodawcy w terminie ustalonym z Zamawiającym (w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.),
5) niezbędne wsparcie przy dostosowaniu modułu do obsługi PPK z programem kadrowo - placowym posiadanym przez Zamawiającego (systemy: kadry, place firmy Vulcan - wymiana danych w formacie XML),
6) wyznaczy dedykowanego opiekuna,
7) nie będzie pobierała żadnych innych opłat, oprócz opłaty za zarządzanie i opłat za osiągnięty wynik finansowy,
8) zapewni bezpłatny serwis internetowy dla pracowników Zamawiającego przystępujących do PPK oraz dla pracowników prowadzących sprawy pracownicze związane z PPK.
3. Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający informuje, iż na dzień 21 stycznia 2021 r. zatrudnia 94 pracowników
o następującej strukturze wiekowej:

Pracownicy urodzeni w latach
Ilość pracowników
1955 - 1961
12
1962 - 1966
16
1967 - 1971
20
1972 - 1976
8
1977 - 1981
8
1982 - 1986
16
1987 - 1991
8
1992 - 1996
6
Razem
94
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć w formie papierowej w języku polskim (zamknięta koperta z dopiskiem
,,Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe)

na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego do dnia 01 lutego 2021 r. do godz. 14.00, do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie,
ul. Iwaszkiewicz 44, 10-089 Olsztyn

(liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
Termin składania:2021-02-01
Miejsce i termin realizacji:IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Zawarcie umowy o zarządzanie PPK w ostatecznym terminie do 26.02.2021 r.,
2. Zawarcie umowy o prowadzenie PPK w ostatecznym terminie do 26.03.2021 r.
Wymagania:II. Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) - wartość zamówienia nie przekracza progu unijnego.
Kod CPV: 66131100-8 - usługi inwestycji w fundusze emerytalno-rentowe
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się instytucje finansowe, które spełniają
następujące warunki udziału w postepowaniu:
1) spełniają warunki określone w ustawie o PPK,
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonych prac lub czynności, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek - warunek zostanie spełniony jeżeli Instytucja Finansowa wykaże, że posiada wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju; podstawą spełnienia warunku będzie dołączony do Formularza ofertowego oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem dokumentu poświadczającego wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
3) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania oferowanych usług,
4) znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie oferowanych usług.
2. W przypadku gdy treść oferty oraz złożonych przez instytucję finansową dokumentów jest niepełna lub zawiera nieścisłości w stosunku do zakresu wymaganego w zapytaniu, Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, zwrócić się do instytucji finansowej
o uzupełnienie braków lub udzielenie wyjaśnień, w wyznaczonym terminie.
3. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
4. Zamawiający udzieli zamówienia instytucji finansowej, której oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po dokonaniu oceny ofert zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale VI.
5. Instytucja finansowa, której oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zostanie poinformowana o terminie podpisania umowy.
6. Umowy zostaną podpisane z uwzględnieniem wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz na podstawie deklaracji instytucji finansowej zawartych w złożonym Formularzu Ofertowym.
7. W przypadku gdy instytucja finansowa odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie umowy z kolejną instytucją finansową, która w postepowaniu uzyskała kolejną najwyższą liczbę punktów.
VI. Informacja o sposobie porozumiewania się.
1. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z instytucjami finansowymi jest: Marta Aramowicz - specjalista ds. księgowo-kadrowych.
2. Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego drogą elektroniczną dotyczącą niniejszego postępowania należy oznaczyć: ,,Oferta PPK- SP29 2021".
3. Zamawiający zastrzega możliwość porozumiewania się z wykonawcami wyłącznie drogą elektroniczną. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:
aramowicz.marta@sp29.olsztyn.eu .
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie. Zamawiający ma prawo do nie odpowiadania na pytania Wykonawców złożone po upływie połowy wyznaczonego terminu składania ofert.

VII. Kryteria oceny ofert i wyboru instytucji finansowej.
-cena za zarządzanie PPK (C) - 60%,
-cena za osiągnięty wynik finansowy (W) - 30%,
-ocena ekspercka (D) - 10%,

1. Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium ,,cena" zostanie obliczone na podstawie wzoru:
-cena za zarządzanie PPK (rozumiana jako wynagrodzenie za zarządzanie PPK zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

Cmin
C = x 60 pkt
Co
gdzie:
C
Cmin
Co
-wartość punktowa kryterium,
-najniższa cena ze złożonych ofert,
-cena ocenianej oferty.
-cena za osiągnięty wynik (rozumiana jako wynagrodzenie za osiągnięty wynik zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy o PPK - procent wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego, funduszu emerytalnego lub subfunduszu w skali roku)

Wmin
W = x 30 pkt.
Wo

gdzie:
W
Wmin
Wo
-wartość punktowa kryterium,
-najniższa oplata za wynik ze złożonych ofert,
-opłata za wynik ocenianej oferty.
? ocena ekspercka (D) - 10 pkt

Lp.
KRYTERIUM
ILOŚĆ
PUNKTÓW
1.
Liczba podpisanych umów o prowadzenie PPK na dzień 31.12.2020 r.
0 lub 1
2.
Liczba placówek dostępnych na terenie miasta Olsztyn na dzień 31.12.2020 r.
0 lub 1
3.
Wynik finansowy Instytucji Finansowej na dzień 31.12.2020 r.
0 lub 1
4.
Wartość zarządzanych aktywów netto w PLN na dzień 31.12.2020r.
0 lub 1
5.
Ilość programów emerytalnych, w których posiada doświadczenie.
0 lub 1
6.
Dodatkowe benefity dla pracowników. Należy wymienić wszystkie i załączyć dokumenty ze szczególnym opisem.
od 0 do 5

? liczba porządkowa w kol. 1 poz. od 1 do 5 - 1 pkt otrzymuje oferta o najwyższej wartości,
? liczba porządkowa w kol. l poz. 6 - za każdy benefit 1 pkt - max 5 pkt.

Ostateczna ocena punktowa (K) = C+W+D
VII. Termin związania ofertą.
Instytucja finansowa składająca oferty jest nią związana przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. Termin, miejsce i sposób składania ofert
Każda instytucja finansowa może złożyć tylko jedną oferty.
IX. Informacja o dokumentach jakie instytucja finansowa musi załączyć do oferty:
Do oferty należy dołączyć:
1. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu stanowiący załącznik nr 2,
3. Oświadczenie Instytucji Finansowej o braku powiazań kapitałowych lub osobowych stanowiący załącznik nr 3,
4. Wpis do ewidencji PPK prowadzonej przez PFR,
5. Aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert,
6. Projekt umowy o zarządzanie PPK,
7. Projekt umowy o prowadzenie PPK.

XI. Uwagi końcowe:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie bez wskazania przyczyny,
2) poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej,
3) negocjacji cenowych z Instytucją Finansową, która złoży ważną ofertę,
4) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o zarządzanie PPK,
5) negocjacji warunków oraz zapisów umowy o prowadzenie PPK.
Uwagi:X. Informacja dotycząca RODO

W przypadku przekazania wraz z Ofertą danych osobowych osób fizycznych, Zamawiający informuje osoby, których przedmiotowe dane osobowe dotyczą, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119.1 ze zm.), że:

1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zapytania ofertowego jest:
Szkoła Podstawowa Nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, reprezentowana przez Dyrektora,
2) Kontakt z Administratorem w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem danych osobowych jest możliwy pod adresem: ul. Iwaszkiewicza 44, 10-089 Olsztyn oraz pod numerem telefonu (0-89) 523-51-64, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@sp29.olsztyn.eu;
3) Inspektorem danych osobowych została wyznaczona Magdalena Pawłowska, z którą kontaktować się można we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy iod_sp29@o2.pl, bądź na adres Szkoły:
ul. Iwaszkiewicza 44 10-089 Olsztyn.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru Instytucji Finansowej zarządzającej
i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe.
5) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do ewentualnego zawarcia umowy jest dobrowolne ale odmowa ich podania skutkuje pominięciem oferty.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty wspierające Szkołę w prowadzonej działalności, przetwarzające dane na zlecenie Szkoły.
7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych - na zasadach określonych w RODO.
9) Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza w/w rozporządzenie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Decyzje w Pani/Pana sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państw trzecich
(tj. państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani organizacji międzynarodowych.

Zamawiający dodatkowo informuje, że instytucja finansowa składając ofertę zobowiązana jest do realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał.
Kod CPV:66131100-8
Numer dokumentu:SP29.230.3.2021
Źródło: Internet i własne
Załączniki: