Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-12-30
Przedmiot ogłoszenia:Wybór wykonawcy modernizacji elektrociepłowni
Organizator:Krajowa Spółka Cukrowa S.A
Adres: ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń
Województwo / powiat: kujawsko-pomorskie, pow. Toruń
Państwo: Polska
E-mail:
Opis:2. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA I JEGO ZAKRES
Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy modernizacji elektrociepłowni w Oddziałach
Krajowej Spółki Cukrowej S.A., według specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego
Ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: 3. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT
3.1. Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, w
nieprzekraczalnym terminie do dnia8.02.2021 r. do godz. 12:00.
3.2. W przypadku przesłania oferty pocztą musi ona wpłynąć do miejsca wskazanego w pkt. 3.1.
w terminie do dnia 8.02.2021 r. do godz. 12:00.
Otwarcie ofert:4. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 4.1. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu, w dniu 8.02.2021 r.o godz. 13:00. W otwarciu ofert uczestniczą wyłącznie przedstawiciele Organizatora. 4.2. Oferty, które zostaną dostarczone lub przesłane po terminie, jako odrzucone nie zostaną otwarte i zostaną niezwłocznie zwrócone.
Termin składania:2021-02-08
Miejsce i termin realizacji:6. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA PRAC
6.1. Prace objęte przedmiotem postępowania zostaną wykonane w Oddziałach Krajowej Spółki
Cukrowej S.A. ,,Cukrownia Kruszwica" oraz ,,Cukrownia Kluczewo".
6.2. Realizacja całości prac objętych przedmiotem postępowania nastąpi w terminie do lipca 2022 r.
Wymagania:5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci będą związani swoją ofertą przez 60 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
7. NIEZBĘDNE DOKUMENTY I WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
Oferent powinien dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia,
7.2. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 3 do niniejszego Ogłoszenia,
7.3. Oświadczenie o treści stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia,
7.4. aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert bądź aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk ze strony internetowej CEIDG),
7.5. pełnomocnictwo udzielone osobie składającej ofertę do działania w imieniu Oferenta, chyba że
oferta zostanie złożona przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta na podstawie
odpisu z rejestru przedsiębiorców,
7.6. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Oferent
nie zalega z płaceniem podatków, opłat, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
7.7. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7.8. prezentację składników cenotwórczych zawierającą rozbicie cenowe na poszczególne
procesy/zakresy dostaw,
7.9. harmonogram realizacji poszczególnych procesów/dostaw, z uwzględnieniem terminu, o którym
mowa w pkt 6.2. niniejszego Ogłoszenia,
7.10. opis techniczny oferowanego zakresu robót (aspekt techniczno-organizacyjny),
7.11. schemat technologiczny,
7.12. specyfikację oferowanych urządzeń i instalacji,
7.13. specyfikację ewentualnych podwykonawców przewidzianych do realizacji zadania,
7.14. referencje potwierdzające doświadczenie w realizacji prac będących przedmiotem ogłoszenia
w okresie ostatnich 5 lat,
8. WYMAGANIA JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
8.1. Oferent składa jedną ofertę.
8.2. Organizator wyłącza możliwość składania ofert przez konsorcja.
8.3. Oferent wskazuje datę sporządzenia oferty.
8.4. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim.
8.5. Oferta nie może zawierać poprawek ani skreśleń. Wszystkie strony oferty wraz z Załącznikami
należy kolejno ponumerować.
8.6. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.
8.7. Oferta winna w szczególności zawierać dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego
Ogłoszenia.
8.8. Załączniki, w szczególności dokumenty, o których mowa w pkt. 7 niniejszego Ogłoszenia,
stanowią integralną część oferty.
8.9. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych. Z zastrzeżeniem że ewentualna oferta
częściowa musi dotyczyć całości zakresu postępowania dla jednego Oddziału.
8.10. Organizator dopuszcza składanie ofert wariantowych.
8.11. Oferta winna zawierać wskazanie osoby upoważnionej do kontaktów w związku
z postępowaniem, z podaniem numerów telefonów i adresów e-mail.
8.12. Oferta oraz Załączniki, w tym dokumenty będące składnikami oferty muszą być podpisane przez
osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta i zaciągania na jego rzecz zobowiązań
majątkowych, z podaniem ich nazwisk oraz stanowisk służbowych.
8.13. Wynagrodzenie podane przez Oferenta na Formularzu ofertowym winno być wyrażone
w pieniądzu [PLN], z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Oferent zobowiązany jest wskazać wynagrodzenie
w kwocie netto i brutto, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli Formularza ofertowego,
a następnie wynagrodzenie całkowite ryczałtowe za wykonanie przedmiotu postępowania
w kwocie netto i brutto. Wynagrodzenie ryczałtowe podane przez Oferenta na Formularzu
ofertowym winno obejmować wszelkie koszty za wykonanie przedmiotu postępowania (w tym
także koszty materiałów i robocizny, sprzętu, urządzeń, ew. transportu, rozładunku, nadzoru,
ewentualnych ceł, podatków innych niż VAT, opłat administracyjnych, innych należności

płatnych przez Oferenta itp.). Krajowa Spółka Cukrowa S.A. przyjmuje, iż wiążącym
wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu postępowania jest wynagrodzenie całkowite
ryczałtowe netto wyrażone słownie.
8.14. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:
,,NIE OTWIERAĆ - OFERTA HANDLOWA - MODERNIZACJA ELEKTROCIEPŁOWNI -
KRUSZWICA oraz KLUCZEWO".
8.15. Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób aby nie można było zapoznać się z jej treścią
do czasu otwarcia ofert.
8.16. Na kopercie należy umieścić dane Oferenta oraz adres mailowy do kontaktu z Oferentem
w związku z prowadzonym postępowaniem. Skutki związane z nieoznaczeniem koperty
we wskazany powyżej sposób ponosi Oferent.
9. INFORMACJA O FORMIE SKŁADANYCH PRZEZ OFERENTÓW OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW
9.1. Oferent składa oświadczenia i dokumenty w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Oferenta.
9.2. W przypadku działania Oferenta przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty
pełnomocnictwo w oryginale lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem
w sposób, o którym mowa w pkt. 9.1.
11. ZASADY I TRYB WYBORU OFERTY
11.1. Wybór oferty zostanie dokonany spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
11.2. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
11.2.1. zostanie złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,
11.2.2. nie będzie zawierała informacji i dokumentów wymaganych w Ogłoszeniu,
11.2.3. nie będzie spełniać wymagań i warunków wskazanych w Ogłoszeniu.
11.3. O odrzuceniu oferty Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zawiadamia niezwłocznie Oferenta
wskazując przyczynę odrzucenia oferty.
11.4. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu zostaną wybrane oferty zakwalifikowane do
negocjacji. Celem prowadzonych negocjacji będzie uzyskanie najlepszej oferty dla Krajowej
Spółki Cukrowej S.A. Negocjacje zostaną przeprowadzone tylko z wybranymi Oferentami.
11.5. Negocjacje z Oferentami planuje się przeprowadzić od dnia 27.01.2021 r., szczegółowy termin
i miejsce przeprowadzenia negocjacji określony zostanie w zaproszeniu do negocjacji.
11.6. Po przeprowadzeniu negocjacji Oferenci będą zobowiązani do złożenia ofert końcowych
w terminie wskazanym przez Organizatora i zgodnie z wymogami oferty wskazanymi
w niniejszym Ogłoszeniu.
11.7. Oferty końcowe podlegają ponownej ocenie, w takim przypadku Oferent zwolniony jest
z obowiązku ponownego składania dokumentów, o których mowa w pkt 7 pod warunkiem, że
dane w nich zawarte nie uległy zmianie.
11.8. Zawarcie umowy w wyniku przeprowadzonego postępowania nastąpi po zaakceptowaniu
najkorzystniejszej oferty i podjęciu decyzji przez właściwy organ Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
11.9. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma pisemną informację o przyjęciu jego oferty.
Pozostali Oferenci zostaną pisemnie powiadomieni o tym, że ich oferty nie zostały wybrane.
12. ZASTRZEŻENIA I INFORMACJE DODATKOWE
12.1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych. Warunki postępowania zostały określone w niniejszym
Ogłoszeniu.
12.2. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do częściowego skorzystania z oferty.
12.3. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty.
12.4. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. bez podania przyczyn może odstąpić od przeprowadzenia
postępowania lub przedłużyć termin do składania ofert.
12.5. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo zamknięcia postępowania na każdym jego
etapie bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
12.6. Krajowej Spółce Cukrowej S.A. przysługuje prawo unieważnienia postępowania w części lub
w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.
12.7. Z tytułu odrzucenia oferty, niedokonania wyboru oferty, odstąpienia od przeprowadzenia
postępowania, zamknięcia postępowania bez wyboru oferty lub unieważnienia postępowania,
Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Krajowej Spółce Cukrowej S.A.
12.8. Złożona w postępowaniu oferta staje się własnością Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
Organizator nie ma obowiązku ujawniania jakichkolwiek informacji dotyczących ofert
złożonych w postępowaniu.
5
12.9. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest przeprowadzić wizję lokalną w celu
dokładnego zapoznania się z miejscem wykonania prac, w tym z panującymi tam
regionalnymi, miejscowymi i okresowymi warunkami, a szczególnie odnośnie do przestrzeni
koniecznych dla urządzenia miejsca wykonywania prac, miejsc składowania i miejsc pracy,
z możliwościami dojazdu, z przyłączaniem do sieci wodnej i elektrycznej, pomieszczeniami
socjalnymi itp., tak samo jak i z możliwymi utrudnieniami wynikającymi z zakładowych
interesów. Uzgodnienia terminu wizyty należy dokonać z wytypowanym do kontaktów
przedstawicielem Organizatora, o którym mowa w 10.1. niniejszego Ogłoszenia.
12.10. Dokumentacja techniczna będzie dostępna dla Oferentów u osoby upoważnionej do kontaktów
z Oferentami, wskazanej w pkt 10.1. niniejszego Ogłoszenia. Przed uzyskaniem dokumentacji
technicznej Oferent zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent jest
zwolniony z obowiązku ponownego składania przedmiotowego oświadczenia przy składaniu
oferty.
12.11. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Organizator w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w
związku z przeprowadzeniem wizji lokalnej, przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferentowi nie
przysługują żadne roszczenia z tego tytułu w stosunku do Krajowej Spółki Cukrowej S.A.
13. DODATKOWE POSTANOWIENIA UMOWY
13.1. W umowie zostaną zastrzeżone kary umowne dla Wykonawcy w przypadku:
13.1.1. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań w toku realizacji umowy - w wysokości nie mniej
niż 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.2. opóźnienia w wykonaniu zobowiązań gwarancyjnych - w wysokości nie mniej niż 0,5%
wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego za każdy dzień opóźnienia,
13.1.3. odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy -
w wysokości nie mniej niż 10% wynagrodzenia ryczałtowego całkowitego,
Szczegółowe uzgodnienia w zakresie przypadków nałożenia na Wykonawcę kar umownych,
jak i ich ostateczna wysokość będą przedmiotem negocjacji.
13.2. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wysokość
zastrzeżonych kar umownych Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
13.3. Warunkiem wystawienia faktur będą podpisane przez Zamawiającego protokoły odbiorów
przewidziane w umowie z klauzulą ,,bez zastrzeżeń". Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego
będzie następowała na podstawie faktur doręczonych Zamawiającemu.
13.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie umowy.
13.5. Język umowy polski i właściwe prawo polskie.
13.6. Właściwy do rozstrzygania sporów Sąd powszechny w Toruniu.
13.7. Sposób i terminy płatności wynagrodzenia powiązane będą ściśle z ustalonym
harmonogramem realizacji inwestycji oraz okresem rozliczeniowym Zamawiającego (rokiem
obrotowym), który trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Zamawiający
dopuszcza możliwość zapłaty Wykonawcy zaliczki po podpisaniu umowy
w wysokości więcej niż 30 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia całkowitego,
ryczałtowego netto. W przypadku płatności przez Zamawiającego jakichkolwiek zaliczek
Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowych
zwrotu zaliczki.
13.8. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcami będzie zobowiązany do
uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie tych umów oraz do przekazania
Zamawiającemu kopii zawartych umów.
6
13.9. Obowiązkiem Wykonawcy będzie odbiór robót od podwykonawców i dostawców. W odbiorach
może brać udział Zamawiający, który będzie informowany o ich terminie przez Wykonawcę
z odpowiednim wyprzedzeniem.
13.10. Wykonawca będzie miał obowiązek składać Zamawiającemu dowody uiszczenia
wynagrodzeń podwykonawcom. W przypadku niewykonania tego obowiązku, Zamawiający
będzie miał prawo wstrzymać bieżące płatności.
13.11. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za działania podwykonawców i dostawców.
13.12. Tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości,
Wykonawca przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego zobowiązany będzie do
złożenia zabezpieczenia w formie kaucji albo gwarancji bankowej, bezwarunkowej,
nieodwołalnej, płatnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, obowiązującej przez cały okres
gwarancji na kwotę nie mniej niż 10 % wynagrodzenia netto Wykonawcy określonego
w Umowie.
13.13. Wykonawca będzie miał obowiązek posiadać ubezpieczenie działalności od
odpowiedzialności cywilnej, z sumą ubezpieczenia w kwocie nie niższej niż wartość
przedmiotu postępowania. Kopia polisy będzie stanowić Załącznik do Umowy.
13.14. Wykonawca i Zamawiający zobowiązani będą do udostępniania sobie nawzajem danych
osobowych podmiotów z nimi współpracujących, osób odpowiedzialnych za wykonanie
umowy, tj. m.in. pracowników, osób działających na podstawie umów cywilnoprawnych lub
podwykonawców, stając się tym samym administratorem tych danych na podstawie
Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: ,,RODO").
13.15. Wykonawca zobowiązany będzie wypełnić w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO i poinformować odpowiednie osoby o przetwarzaniu
ich danych osobowych przez Zamawiającego w związku z wykonaniem umowy.
13.16. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w terminie, zgodnie
z wiedzą, normami budowlanymi, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością
z wykorzystaniem materiałów właściwych dla tych celów, Polskimi normami, unijnymi aktami
prawnymi, zasadami wiedzy technicznej.
13.17. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania przez swoich pracowników
i podwykonawców zasad BHP i ppoż. i innych zasad i zarządzeń wewnętrznych
obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności zgodnie z wymaganiami i obostrzeniami
obowiązującymi na terenie Zamawiającego. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym
zakresie zostaną określone w umowie.
13.18. Wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia administracyjne wymagane polskimi
przepisami prawa związane z realizacją przedmiotu umowy będą obowiązkiem Wykonawcy.
Dotyczy to również odbiorów powykonawczych i odbiorów UDT.
13.19. Zastosowane wyposażenie i urządzenia do prac montażowych muszą być zgodne
z przepisami Unii Europejskiej i przepisami krajowymi i wytycznymi obowiązującymi w prawie
budowlanym.
13.20. Zamawiający wymaga, aby miejsce wykonywania przedmiotu umowy zostało odpowiednio
wydzielone i oznaczone. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy w tym zakresie zostaną
określone w umowie.
13.21. Wykonawca będzie mógł korzystać z przyłączy wodnych i elektrycznych Zamawiającego po
uprzednim ustaleniu miejsc podłączenia oraz warunków rozliczenia.
13.22. Utylizacja zbędnych materiałów powstałych w trakcie prac zgodnie z przepisami prawa
pozostaje po stronie Wykonawcy.
Kontakt:10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
10.1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Oferentami ze strony Organizatora, do momentu otwarcia
ofert jest Hubert Fabianowicz e-mail: hubert.fabianowicz@polski-cukier.pl.
10.2. Oferent może wystosować pytanie do Organizatora dotyczące przedmiotu postępowania.
Pytania Oferentów powinny być wysyłane do dnia 18.01.2021 roku, do godziny 12:00 na adres
e-mail: hubert.fabianowicz@polski-cukier.pl oraz henryk.jazwinski@polski-cukier.pl.
10.3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na pytania niemieszczące się
w zakresie Ogłoszenia lub złożone po terminie wyznaczonym do składania pytań przez
Oferentów.
10.4. Odpowiedzi na pytania będą udzielane za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany przez
danego Oferenta adres e-mail.
10.5. Wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane przez Organizatora
drogą elektroniczną na wskazane przez Oferentów adresy e-mail.
10.6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może w każdym czasie, przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść Ogłoszenia. Informacja o dokonanej w ten
sposób modyfikacji zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora i dodatkowo
przekazana drogą elektroniczną wszystkim Oferentom, którzy przed dokonaniem modyfikacji
złożyli oferty z oznaczeniem (na kopercie) adresu e-mail do kontaktów z Oferentem w związku
z postępowaniem. W przypadku złożenia przez takiego Oferenta kolejnej oferty, do oferty
pierwotnej ma zastosowanie pkt 4.2. niniejszego Ogłoszenia.
10.7. Organizator może przedłużyć termin składania ofert, w szczególności w związku z dokonaną
modyfikacją treści Ogłoszenia. Informacja o przedłużeniu terminu składania Ofert zostanie
opublikowana na stronie internetowej Organizatora.
Źródło: Internet i własne
2021-01-21 10:15
Aktualizacja ogłoszenia

Pełna treść zmian dostępna w załączniku.