Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-08
Przedmiot ogłoszenia:Wybór wykonawcy usługi szkoleniowej
Organizator:WYŻSZA SZKOŁA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ W SZCZECINIE
Adres: Mickiewicza 47, 70-385 Szczecin
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. Szczecin
wielkopolskie, pow. gnieźnieński
Państwo: Polska
Telefon / fax:508566410
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/4076
Opis:Kopia Zapytanie ofertowe nr 1A/2020/TP na wybór wykonawcy usługi szkoleniowej w projekcie "Twoja perspektywa."

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi szkoleniowe
Opis
Zapytanie ofertowe nr 1A/2020/TP - Szkolenie wraz z egzaminem ,,Pracownik magazynu z elementami logistyki i kursem komputerowym ECDL B4" - dla 6 uczestników projektu (+/-2 osoby)
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2020-09-16
Termin składania:2020-09-16
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2020-09

Miejsca realizacji
cała Polska
Kraj
Polska
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
adres
Kraj
Polska
Województwo
wielkopolskie
Powiat
gnieźnieński
Gmina
Gniezno
Miejscowość
Gniezno
Harmonogram
Etap 1
Początek realizacji
2020-09-16
Koniec realizacji
2020-10-31
Czy występuje płatność częściowa
NIE
Opis
Niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcą
Wymagania:Powstaje w kontekście projektu
POWR.01.03.01-00-0074/18 - Twoja perspektywa.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zamawiający wymaga złożenia w Ofercie następujących oświadczeń i dokumentów:
A. Formularza ofertowego - na wzorze stanowiącym załącznik 1;
B. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru (KRS) lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG);
C. Oświadczeń Oferenta, że nie zachodzą okoliczności wyłączające go z ubiegania się o zamówienie - na wzorze stanowiącym załącznik 2;
D. Aktualnego wpisu do RIS.
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1) Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy. Poprzez niezbędne doświadczenie i kwalifikacje rozumie się dysponowanie kadrą min.2 trenerów z wykształceniem wyższym oraz min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym w obszarze szkolenia. Dopuszcza się posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia działalności ww. obszarze.
2) Oferent na dzień składania oferty oraz w trakcie realizacji niniejszego zamówienia musi być wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2020-09-08
Data ostatniej zmiany
2020-09-08

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena = 100%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Jadwiga Nagórska
tel.: 508566410
e-mail: j.nagorska@wsie.pl
Kod CPV:80000000-4, 80500000-9, 80530000-8
Numer dokumentu:2020-2788-4076, 1A/2020/TP
Źródło: Internet i własne
Załączniki: