Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 26148241 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2023-11-10
Przedmiot ogłoszenia:Wycena nieruchomości i ustalenie wartości służebności
Organizator:URZĄD MIEJSKI W POŁCZYNIE-ZDROJU
Adres: Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój
Województwo / powiat: zachodniopomorskie, pow. świdwiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (94) 36 66 100, fax.: (94) 36 66 105
Opis:OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Działając w trybie art. 2 ust. 1 pkt. 1 (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000,00 zł) ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 502/2023 Burmistrza Połczyna-Zdroju z dnia 28-07-2023 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy lub usługi w Urzędzie Miejskim w Połczynie-Zdroju, których wartość jest mniejsza niż 130.000 zł.

I.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.
Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 142/2 o powierzchni 0,3800 ha oraz budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynków gospodarczych, położonej w miejscowości Redło 49 gm. Połczyn-Zdrój, obręb ewidencyjny Redło, opisanej w księdze wieczystej nr KO2B/00000598/0, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.
2.
Ustalenie wartości wolnego lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Połczyn-Zdrój, położonego w Połczynie-Zdroju przy Ul. Powstańców Warszawskich 4 wraz z ustaleniem wartości ułamkowej części działek nr 93/1 i 93/2 o łącznej powierzchni 0,0977 ha, położonych w obrębie 004 Połczyna-Zdroju, opisanych w Kw. nr KO2B/00014756/7 i wykonaniem dokumentacji niezbędnej do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu.
3.
Ustalenie wartości wyodrębnionego lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego własność osoby fizycznej o powierzchni użytkowej 118,70 m2, położonego w miejscowości Ogartówko 1, opisanego w Kw. nr KO2B/00012579/8 wraz z ustaleniem wartości 1/4 części działki nr 51/5 o powierzchni 0,2172 ha, obręb ewidencyjny Ogrodno, opisanej w Kw. nr KO2B/00012578/1. Lokal mieszkalny będzie przedmiotem nabycia przez Gminę Połczyn-Zdrój.

4.
Ustalenie wartości nieruchomości zabudowanej, składającej się z działki nr 120/12 o powierzchni 0,0032 ha, położonej przy Ul. Szczecineckiej w Połczynie-Zdroju, obręb ewidencyjny 006 Połczyna-Zdroju oraz budynku garażowego w zabudowie szeregowej, opisanej w Kw. Nr KO2B/00019820/2. Nieruchomość będzie przedmiotem sprzedaży na rzecz jego najemcy.
5.
Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 005 Połczyna-Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 87/5, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój na czas nieokreślony, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/746/2023 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 005 Połczyna-Zdroju.
Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia:
a)
linii kablowej 0,4 kV o długości 96,00 mb i szerokości 0,5 m;
b)
szafki pomiarowej o wym. 0,40 x 0,30 m;
6.
Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Popielewo, gm. Połczyn-Zdrój, oznaczonych geodezyjnie jako część działek nr 165 i 181, stanowiących własność Gminy Połczyn-Zdrój na czas nieokreślony, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/747/2023 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gruntowych, położonych w miejscowości Popielewo, obręb ewidencyjny Popielewo gm. Połczyn-Zdrój.
Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do posadowienia:
c)
na działce nr 165 linii kablowej 0,4 kV o długości 81,00 mb i szerokości 0,5 m;
d)
na działce nr 181 linii kablowej 0,4 kV o długości 118,00 mb i szerokości 0,5 m oraz dwóch szafek pomiarowych o wym. 0,40 x 0,30 m każda;
7.
Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kołacz gm. Połczyn-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 57, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój na czas nieokreślony, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/774/2023 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Kołacz.
Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia linii kablowej 0,4 kV o długości 2,00 mb i szerokości 0,5 m;
8.
Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Ludzicko gm. Połczyn-Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 1/35, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój na czas nieokreślony, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/773/2023 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne

ust
anowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Ludzicko.
Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia:
a)
linii kablowej 0,4 kV o długości 75,00 mb i szerokości 0,5 m;
b)
szafki pomiarowej o wym. 0,40 x 0,30 m;
linii kablowej 0,4 kV o długości 2,00 mb i szerokości 0,5 m;
9.
Ustalenie jednorazowej odpłatności z tytułu ustalenia służebności przesyłu na czas nieokreślony na rzecz Energa Operator Spółka Akcyjna na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 003 Połczyna-Zdroju, oznaczonej geodezyjnie jako część działki nr 488/1, stanowiącej własność Gminy Połczyn-Zdrój na czas nieokreślony, zgodnie z uchwałą Nr LXVII/775/2023 Rady Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym 003 Połczyna-Zdroju.
Służebność przesyłu polegać będzie na prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia przyłącza kablowego 0,4 kV o długości 1,00 mb i szerokości 0,5 m.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
- jakość świadczonych prac, - za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: IV. Złożenie ofert.
Pisemne oferty na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub też pocztą na adres: Urząd Miejski w Połczynie-Zdroju, Plac Wolności 3-4, 78-320 Połczyn-Zdrój z dopiskiem "Wycena nieruchomości i ustalenie wartości służebności na terenie Gminy Połczyn-Zdrój listopad 2023 r." w terminie do dnia 17 listopada 2023 roku.
Termin składania:2023-11-17
Miejsce i termin realizacji:VI. Termin wykonania Zamówienia
1.
Termin wykonania zamówienia nie może przekroczyć 2 miesięcy od daty otrzymania zlecenia.
Wymagania:II. Warunki płatności.
1.
Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie po każdej realizacji poszczególnych zleceń. Podstawą wystawienia faktury będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji protokołem przygotowanym przez Wykonawcę i podpisanym przez strony. Zamawiający w terminie 14 dni od podpisania protokołu przekazania dokona weryfikacji dokumentacji złożonej przez Wykonawcę.
2.
Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 30 dni od dnia protokolarnego przyjęcia stosownej dokumentacji i faktur przez Zamawiającego.
3.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
III. Warunki udziału
Warunkiem ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia jest:
1)
posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia,
2)
posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku i za spełnienie tego warunku uzna złożenie oświadczenia.
3)
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Za wystarczające Zamawiający uzna dysponowanie:
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia czynności rzeczoznawcy
2.
Zaproponowane przez Wykonawcę terminy liczone będą od dnia udostępnienia obiektu wyceny Wykonawcy prac, do daty dostarczenia materiałów z prac dla Zamawiającego.
3.
Wykonawca ma prawo żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn niezależnych od niego (np. brak możliwości dostępu do przedmiotu zamówienia).
4.
Rozliczenie za wykonane usługi odbywać się będzie po realizacji zamówienia. Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczenie dla Zamawiającego stosowych materiałów.
5.
Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 30 dni, licząc od dnia przekazania dla Zamawiającego stosownej dokumentacji i faktury.
6.
Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
7.
Za zwłokę w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
8.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Uwagi:V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
1.
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1)
zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
2)
nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Lp.
Kryterium
Znaczenie procentowe kryterium
1.
Cena łączna za wykonanie
przedmiotu zamówienia brutto
100 %
3.
Zaproponowane przez Wykonawcę wynagrodzenie będzie obejmować koszty pozyskania materiałów, koszty dojazdu, koszty uzgodnień łącznie z dostarczeniem materiałów dla Zamawiającego.
Numer dokumentu:GG.6812.13.2023
Źródło: Internet i własne
Załączniki: