Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2023-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Wycenę kosztów usługi kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule on-line
Organizator:Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)
Adres: ul. Aleja Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 22 50 55 500
E-mail:
Opis:Zapytanie o szacunkową wycenę kosztów usługi kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością"
W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości usługi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji dotyczących możliwości realizacji oraz szacunkowych kosztów usługi kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością", których zakres przedmiotowy został szczegółowo określony w przedmiocie zamówienia.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule
on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Zakres usługi obejmuje:
Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule
on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością". Zakres usługi obejmuje:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie merytoryczne, organizację i przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń w formule on-line z zakresu szeroko rozumianych technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnością.
2. Zamawiający przewiduje organizację 5 szkoleń 8 godzinnych w formule on-line obejmujących moduły szkoleniowe z podanego poniżej zakresu tematycznego. 1 godz. szkoleniowa odpowiada 45 min. zegarowym.
3. Moduły szkoleniowe odbędą się w formie on-line, zgodnie z aktualnymi wytycznymi zamawiającego.

4. Zakres tematyczny szkoleń:
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących skierowanych do osób z zaburzeniami w komunikowaniu się, w tym komunikacje alternatywne.
o Rozwój kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z osobą z niepełnosprawnością oraz współpracownikami - forma warsztatowa.
5. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć maksymalnie 50 osób.
6. Rekrutacja uczestników szkolenia leży po stronie zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkoleń pakiet materiałów szkoleniowych dostosowanych do formuły szkolenia.
8. Planowany termin realizacji szkoleń:
Szkolenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.
9. Szkolenia realizowane w formule on-line.
Wykonawca zapewnia dostęp do platformy on-line w celu przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca pokrywa koszt: utrzymania i serwisowania platformy internetowej na zewnętrznym serwerze (w tym zapewnienie serwera) oraz zapewnienie wsparcia technicznego w całym zakresie trwania umowy dla użytkowników. Platforma powinna być dostosowana do obsługi 50 uczestników przy konfiguracji serwerów umożliwiających korzystanie jednocześnie nie mniej niż 60 użytkowników.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić natychmiastową obsługę techniczną przed i w trakcie szkolenia, w szczególności bezawaryjność łączy on-line.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin złożenia wyceny
Złożenie wyceny powinno zostać przesłane drogą e-mailową na adres: izabela.hawrylow@pfron.org.pl do dnia 17 sierpnia 2023 r., do godz. 15.00.
Termin składania:2023-08-17
Miejsce i termin realizacji:8. Planowany termin realizacji szkoleń:
Szkolenia będą realizowane od dnia podpisania umowy do 30.11.2023 r.
Termin realizacji zamówienia
Realizacja zamówienia nastąpi w terminie ustalonym przez strony nie później niż 50 dni od dnia zawarcia umowy.
Wymagania:1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie merytoryczne, organizację i przeprowadzenie cyklu 5 szkoleń w formule on-line z zakresu szeroko rozumianych technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnością.
2. Zamawiający przewiduje organizację 5 szkoleń 8 godzinnych w formule on-line obejmujących moduły szkoleniowe z podanego poniżej zakresu tematycznego. 1 godzina szkoleniowa odpowiada 45 min. zegarowym.
3. Moduły szkoleniowe odbędą się w formie on-line, zgodnie z aktualnymi wytycznymi zamawiającego.
4. Zakres tematyczny szkoleń:
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami narządu słuchu.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących dla osób z niepełnosprawnościami narządu wzroku.
o Omówienie i prezentacja funkcjonujących i dostępnych na rynku technologii asystujących skierowanych do osób z zaburzeniami w komunikowaniu się, w tym komunikacje alternatywne.
o Rozwój kompetencji miękkich w zakresie komunikacji z osobą z niepełnosprawnością oraz współpracownikami - forma warsztatowa.

5. Każda grupa szkoleniowa będzie liczyć maksymalnie 50 osób.

6. Rekrutacja uczestników szkolenia leży po stronie zamawiającego.

7. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkoleń pakiet materiałów szkoleniowych dostosowanych do formuły szkolenia.

9. Szkolenia realizowane w formule on-line.
Wykonawca zapewnia dostęp do platformy on-line w celu przeprowadzenia szkoleń. Wykonawca pokrywa koszt: utrzymania i serwisowania platformy internetowej na zewnętrznym serwerze (w tym zapewnienie serwera) oraz zapewnienie wsparcia technicznego w całym zakresie trwania umowy dla użytkowników. Platforma powinna być dostosowana do obsługi 50 uczestników przy konfiguracji serwerów umożliwiających korzystanie jednocześnie nie mniej niż 60 użytkowników.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić natychmiastową obsługę techniczną przed i w trakcie szkolenia, w szczególności bezawaryjność łączy on-line.

Warunki realizacji zamówienia
Wykonawca w okresie realizacji umowy uwzględni wszelkie uwagi zgłoszone przez Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki techniczne pozwalające na realizację zamówienia.
Dodatkowe informacje
Wycena powinna zostać wyrażona w złotych polskich i po uwzględnieniu podatku VAT. Złożona wycena powinna również uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją usługi. Wycena zostanie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
Przedstawiona przez Państwa szacunkowa wycena realizacji usługi nie będzie stanowić podstawy do roszczeń dotyczących udzielenia zamówienia lub jego części, zawarcia i realizacji umowy.
Niniejsze Zapytanie o szacunkową wycenę nie stanowi także Zapytania ofertowego ani ogłoszenia w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
Zapytanie szacunkowe prowadzone jest tylko w celu dokonania właściwego określenia wartości docelowego zamówienia zgodnie z art. 36 cytowanej ustawy.
PFRON może unieważnić Zapytanie na każdym etapie bez podania przyczyn. W przypadku unieważnienia Zapytania PFRON nie ponosi kosztów postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia korespondencji celem doprecyzowania, wyjaśnienia treści złożonych wycen.
W przypadku pytań warunkujących przygotowanie przez Wykonawcę wyceny prosimy o przekazanie zapytania na adres poczty elektronicznej wskazane w zapytaniu (mailu).
Uwagi:Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Tożsamość administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z?siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.
Dane kontaktowe administratora
Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail:kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.
Cele przetwarzania
Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie zapytania o szacunkową wycenę kosztów usługi kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".
Podstawa prawna przetwarzania
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (realizacja przez administratora obowiązku prawnego).
Źródło danych osobowych
Administrator może pozyskiwać dane osobowe od podmiotu składającego ofertę w przypadku danych pracowników i innych przedstawicieli Wykonawcy.
Kategorie danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, stanowisko oraz inne dane podane przez Wykonawcę w związku z uczestniczeniem w?zapytaniu o szacunkową wycenę świadczenia usługi kompleksowej organizacji cyklu szkoleń w formule on-line dla realizatorów programu pn. ,,Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością".
Okres, przez który dane będą przechowywane
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów, zgodnie z zasadami archiwizacji obowiązującymi w PFRON, nie dłużej jednak niż do ustania celu, dla którego dane zostały zebrane, lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe
Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez PFRON podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom publicznym, stronom postępowania administracyjnego.
Prawa podmiotów danych
Przysługuje Państwu prawo:
1. na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2. na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3. na podstawie art. 17 RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
4. na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.
Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o?ewentualnych konsekwencjach niepodania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek umożliwiający udział w?zapytaniu dot. oszacowania wartości zamówienia.
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na?zautomatyzowanym przetwarzaniu.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: