Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 18687725 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-01-24
Przedmiot ogłoszenia:Wycinka drzew
Organizator:Miasto i Gmina Pleszew
Adres: ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. pleszewski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: +48627428300, fax:+48 627428301, tel.62-7428350, tel. 62-7428349
E-mail:
Opis:Miasto i Gmina Pleszew zaprasza do złożenia oferty na wycinkę drzew w ramach inwestycji pn. ,,Rozbudowa ul. Targowej w Pleszewie" zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej AB.6740.4.5.2019 z dnia 23.08.2019 r.
I. ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:
1. Ścinanie drzew piłą mechaniczną bez karczowania wraz z uprzątnięciem terenu i wywozem gałęzi i dłużyc.
Zamawiający zamierza usunąć 18 szt. drzew zgodnie z załącznikiem mapowym i poniższą specyfikacją:
Oznaczenie Obwód pnia Promień
Lp. na załączniku Nazwa gatunku 130 cm nad ziemią korony
mapowym [cml [m]
1. 4 lipa drobnolistna 140 9,5
2. 5 lipa drobnolistna 90 7,8
3 6 lipa drobnolistna 82 5,9
4. 7 lipa drobnolistna 112 8,2
5. 8 lipa drobnolistna 125 7,9
6. 9 lipa drobnolistna 73 5,5
7. 12 robinia akacjowa 58 6,8
8. 14 lipa drobnolistna 93 5,4
9. 15 lipa drobnolistna 88 4,4
10. 21 kruszyna pospolita 36+38 4,2
11. 22 klon zwyczajny 134 7,5
12. 24 klon jawor 186 8,5
13. 33 robinia akacjowa 34 5,4
14. 34 lipa drobnolistna 64 4,6
15. 35 lipa drobnolistna 54 4,8
16. 36 klon zwyczajny 143 8,0
17. 37 klon zwyczajny 156 8,0
18. 43 klon zwyczajny 167 7,0
2. Przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas wycinki wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i zezwoleniami (wycinkę należy prowadzić etapami, zapewnić dojazd i dojście do istniejących budynków mieszkalnych, usługowych oraz innych istniejących nieruchomości) i poniesienia wszystkich kosztów z tym związanych.
3. Zabezpieczenie terenu w czasie wycinki przed dostępem osób trzecich.
4. Pozyskane z wycinki drewno Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie.
5. Prowadzenie wycinki drzew na terenie parku uzgodnić z Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o., Pleszew, ul. Fabryczna 5
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy złożyć do dnia 03.02.2020r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, pokój 103, lub przesłać drogą elektroniczna na adres rwalczak@pleszew.pl
4. Na ofercie należy umieścić napis: ,,Oferta na wycinkę drzew, ul. Targowa w Pleszewie"
Termin składania:2020-02-03
Miejsce i termin realizacji:1. Termin wykonania zadania: do 15.03.2020r.
. Miejscem protokolarnego przekazania przedmiotu umowy jest Wydział Inwestycyjny UMiG Pleszew, pokój nr 118.
Wymagania:3. Warunki płatności:
- termin płatności faktury 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu,
- faktura końcowa wystawiona na podstawie podpisanego, przez strony umowy, protokołu odbioru przedmiotu umowy,
III. OGÓLNE WARUNKI UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Jednocześnie informujemy, że do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Osoby do kontaktu: Kierownik Wydziału Inwestycyjnego Paulina Kwaśniewska tel.62-7428350, Inspektor Wydziału Inwestycyjnego Romualda Walczak tel. 62-7428349.
Numer dokumentu:WI.7013.31.1.2020.RW
Źródło: Internet i własne
Załączniki: