Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-07
Przedmiot ogłoszenia:Wycinka drzew i krzewów
Organizator:Gmina Tłuszcz
Adres: ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. wołomiński
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 29 757 30 16
E-mail:
Opis:Gmina Tłuszcz zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Wycinka drzew i krzewów z terenu działek nr ewid. 206 oraz 2034 obręb Jasienica, Gmina Tłuszcz w ramach
zadania inwestycyjnego: Budowa drogi gminnej na działkach o numerze ewid. 206 i 2034 w Jasienicy ( FS
Jasienica 2020).
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest
1) wycinki drzew w liczbie 143 sztuk zgodnie z wykazem drzew przeznaczonych do wycinki
(wysokość pozostawionej karpiny maksymalni 10cm),
2) transport pniaków/dłużyc na teren ZGKIM w Tłuszczu ( Ul. Wiejska 56 ) i ich ułożenie w
sposób uporządkowany i ustalony z Zamawiającym,
3) wycinka krzewów oraz drobnych nasadzeń w ilości 0,2ha ( oraz średnicy poniżej inwentaryzacji) i ich utylizacja,
4) uporządkowanie terenów prowadzonych prac wycinkowych, utylizacja odciętych gałęzi drzew,
5) utrzymywanie miejsca prowadzenia wycinki w należytym porządku,
Pozostałe warunku określono w projekcie umowy.
Uwaga ! Przed wyceną należy dokonać wizji w terenie celem weryfikacji stanu faktycznego na gruncie !
Miejsce i termin składania ofert: 6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy wysłać w formie elektronicznej na adres piotr.golos@tluszcz.pl w terminie do 15.09.2020
r. godz. 9:00.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wzorem opracowanym przez Zamawiającego, w języku
polskim i musi obejmować całość wykonania przedmiotu zamówienia. Formularz ofertowy należy
wypełnić czytelną i trwałą techniką.
Otwarcie ofert:8. Miejsce i termin otwarcia oferty: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.09.2020r. o godz. 9.15 w siedzibie zamawiającego, pok. 45.
Termin składania:2020-09-15
Miejsce i termin realizacji:2. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od daty udzielenia zamówienia do 15
listopada 2020r.
Wymagania:3. Przy wyborze najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryterium:
cena - 100%
4. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
formularz oferty wg załączonego wzoru - zał. nr 1 do oferty.
5. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:
1) Cena powinna zawierać:
? wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia;
? obowiązujący podatek od towarów i usług VAT;
2) Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrą, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, oraz
słownie;
3) Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
4) Cena podana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres
obowiązywania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania;
5) Oprócz ceny należy podać:
? warunki gwarancji,
? termin realizacji.
10. Informacje dodatkowe:
1) W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani o terminie zlecenia realizacji
zamówienia lub przeprowadzenia negocjacji.
2) Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie zlecenia.
3) Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od realizacji zamówienia, zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
Uwagi:KLAUZULA INFORMACYJNA
z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO",
informuję, że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tłuszcz, 05-240 Tłuszcz, ul. Warszawska 10
? z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Tłuszcz można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail:
iod.tluszcz@edukompetencje.pl
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IR.271.2.5.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr ref. IR.271.2.5.2019 prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
? posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
? nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:9. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
Piotr Gołoś, tel. 519-117-840, piotr.golos@tluszcz.pl
Numer dokumentu:IR.271.2.24.2020
Źródło: Internet i własne
Załączniki: