Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2024-01-26
Przedmiot ogłoszenia:Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew
Organizator:Gmina Miejska Ostróda
Adres: ul. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. ostródzki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel: (89) 642 94 00 , fax: (89) 642 94 01
E-mail:
Opis:Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda
zaprasza do składania ofert na:
WYCINKA ORAZ CIĘCIA PIELĘGNACYJNE I SANITARNE DRZEW NA TERENIE MIASTA
OSTRÓDA W 2024 ROKU.
§ 2. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Wycinka oraz cięcia pielęgnacyjne i sanitarne drzew na terenie miasta Ostróda w 2024 roku w tym:
1) zamówienie podstawowe
a) Redukcja koron drzew- za każde 10% redukowanej korony- wraz z kosztami załadunku, wywozu:
- max. wysokość cięcia do 5 m (50 szt.)]
- max. wysokość cięcia 5-15 m (200 szt.)]
- max, wysokość cięcia powyżej 15 m (100 szt.).
b) Wycinka drzew- wraz z frezowaniem i kosztami załadunku, wywozu na odległość do 5 km (em obwodu pnia- 10.000).
c) Usunięcie z gruntu przewróconego drzewa (wiatrołomu) wraz z zasypaniem wyrwy w ziemi (5 szt.).
d) Założenie wiązania elastycznego (3 szt.).
e) Usunięcie samosiewów drzew i krzewów do lat 10-1.520 m2.
f) Frezowanie drzew wraz z załadunkiem i wywozem (750 cm obwodu pnia).
2) zamówienie opcjonalne (zasady skorzystania z prawa opcji zostały określone we wzorze umowy-załącznik nr 2 do informacji o zamówieniu):
a) Redukcja koron drzew- za każde 10% redukowanej korony- wraz z kosztami załadunku, wywozu:
- max. wysokość cięcia do 5 m (30 szt.),
- max. wysokość cięcia 5-15 m (80 szt.),
- max. wysokość cięcia powyżej 15 m (80 szt.).
b) Wycinka drzew- wraz z frezowaniem i kosztami załadunku, wywozu na odległość do 5 km (em obwodu pnia-1.600).
c) Usunięcie samosiewów drzew i krzewów do lat 10 (600 m2).
d) Usunięcie jemioły- drzswo młode do 10 m wysokości (3 szt.).
e) Usunięcie jemioły- drzewo dojrzałe >10 m wysokości /infekcja do wysokości 40 % korony/
(3 szt.).
f) Usunięcie jemioły- drzewo dojrzałe >10 m wysokości /infekcja do wysokości >40 % korony/ (5 szt.).
g) Założenie podpory drzewa (4 szt.).
h) Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego (10 m2).
i) Zabezpieczenie ubytku wgłębnego (dziuple, kominy, rynny)l(10 m2).
j) Usunięcie z gruntu przewróconego drzewa (wiatrołomu) wraz z zasypaniem wyrwy w ziemi (2 szt.).
k) Karczowanie karp korzeniowych (4 szt.).
l) Frezowanie drzew wraz z załadunkiem i wywozem (350 cm obwodu pnia)',
w zakresie określonym w kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu), wykazie terenów zieleni miejskiej (załącznik nr 4 do informacji o zamówieniu), mapach (załącznik nr 4.1 do informacji o zamówieniu), szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do informacji o zamówieniu) oraz zgodnie z wzorem umowy (załącznik nr 2 do informacji o zamówieniu).
2. Podstawę wyliczenia ceny, stanowi informacja o zamówieniu wraz z załącznikami.
3. Wykonawca w ofercie (załącznik nr 1 do informacji o zamówieniu), określi cenę brutto za wykonywanie przedmiotu zamówienia (obejmującą zamówienie podstawowe i zamówienie opcjonalne). Cena brutto oferty musi obejmować cały przedmiot zamówienia określony w formularzu kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu). Ceny jednostkowe wskazane w kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1.1 do informacji o zamówieniu) stanowić będą podstawę ustalenia wynagrodzenia wykonawcy.
4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktyczną ilość zrealizowanych prac zleconych przez Zamawiającego na podstawie oferty Wykonawcy złożonej wraz z kalkulacją ceny ofertowej.
5. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty wynikające wprost lub pośrednio z innych okoliczności wymienionych w informacji o zamówieniu, a bez których nie można prawidłowo wykonać zamówienia.
6. Wykonawca będący osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej winien ująć w cenie brutto oferty (wynagrodzeniu) wszystkie koszty, podatki, opłaty oraz ubezpieczenia obowiązkowe leżące zarówno po stronie Zamawiającego jak i Wykonawcy, ponieważ podana cena brutto (wynagrodzenie) będzie pomniejszone o te koszty przy wypłacie.
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:
dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 80.000,00 PLN.
1) Termin wykonania wycinki:
a) podjęcie w ciągu 2 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego prac w zakresie usunięcie konaru
drzewa lub drzewa zagrażającego bezpieczeństwu ludzi i mienia lub zagrażającego
bezpieczeństwu ruchu drogowemu;
b) wycinka drzew obumarłych i obumierających po uzgodnieniu z Zamawiającym, w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego.
2) Termin wykonania cieć pielęgnacyjnych:
a) Cięcia sanitarne drzew lub usunięcie gałęzi i konarów zwisających zagrażających bezpieczeństwu dla ludzi i mienia, zagrażających bezpieczeństwu ruchowi drogowemu w ciągu 1 dnia od zgłoszenia przez Zamawiającego.
b) cięcia pielęgnacyjne, cięcia techniczne oraz korygujące koronę drzew i inne cięcia pielęgnacyjne w ciągu 2 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego.
3) Termin wykonania usunięcia samosiewów drzew i krzewów: usunięcie drzew i krzewów samosiewów w ciągu 1 tyg. od dnia zgłoszenia Zamawiającego.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej- adres: oferty@um.ostroda.pl.
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 05.02.2024 r. o godz. 09:00.
Termin składania:2024-02-05
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2024 r.
Wymagania:Uwaga: informujemy, że w związku z problemami technicznymi, nieleżącymi po stronie Urzędu Miejskiego w Ostródzie, na nasze skrzynki nie mogą być dostarczane wiadomości z adresów mailowych znajdujących się na wp.pl.
2. Oferta musi być złożona przed upływem terminu określonego w ust. 3.
Numer dokumentu:GK.271.35.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: