Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16489344 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-12-06
Przedmiot ogłoszenia:Wydanie książki
Organizator:Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
Adres: ul. Piastowska 17, 45-082 Opole
Województwo / powiat: opolskie, pow. Opole
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
E-mail:
Opis:Zapytanie Ofertowe na wydanie książki
W związku z zamiarem wydania publikacji: ,,Colloquium Opole 2018. Europa pół wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura", po redakcją Marka Mazurkiewicza, i Tadeusza Siwka opatrzonego nr ISBN PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji.
Zapytanie Ofertowe na wydanie książki
W związku z zamiarem wydania publikacji: ,,Colloquium Opole 2018. Europa pół
wieku po roku 1968. Historia. Polityka. Kultura", po redakcją Marka Mazurkiewicza, i
Tadeusza Siwka opatrzonego nr ISBN PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu, zapraszamy
Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji:
Sposób wydania/ druk:
1) Nakład: 200 egzemplarzy
2) Objętość ok. 15 ark. wyd.
3) zawartość:
tekst, grafika (ok, 1 ark. wyd.), druk 111
4) Okładka: kolorowa, folia błysk
5) Oprawca: miękka, klejona
6) Papier: offset 80g, kanon na okładkę 230g
7) Format książki: B5 (165mm x 235mm)
Zakres prac:
1) Projekt okładki
2) Redakcja językowa (w języku polskim, czeskim (ok. 2 ark. wvd.) i niemieckim fok. 1 ark,
wyd.) wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca poprawienie tekstu pod względem
gramatycznym, składniowym i stylistycznym, zapis przypisów zgodny z zasadami
uzgodnienie poprawek z autorami)
3) Wykonanie tłumaczeń streszczeń artykułów, na języki polski, czeski i niemiecki (ok. 1,5 ark.
wyd.)
4) Korekta
5) Redakcja techniczna
6) Skład i łamanie
7) Wstępny skład celem przekazania go w- wersji elektronicznej redaktorom
naukowym/auiorów do korekty autorskiej.
8) Naniesienie popraw ek po korekcie
9) Wykonanie elektronicznej wersji książki gotowej do druku (w formacie PDF oraz plików'
otwartych programu DTP) i przekazanie jej zleceniodawcy
10) Dostarczenie wydrukowanych książek do siedziby PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy przesłać pocztą elektroniczna na adres sekretariat@instytutslaski.com
bądź pocztą tradycyjną pod adres: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu,
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie pin-instytutu Śląskiego w Opolu
(p. 303) w godz. 9;00-15;00 do 17 grudnia 2018 r. do godz. 10;00
Termin składania:2018-12-17
Miejsce i termin realizacji:3) Termin wykonania prac - 8 tygodni (56 dni) od daty dostarczenia materiałów.
Wymagania:Warunki dodatkowe
1) Potencjalny wykonawca ma prawo wglądu do tekstu publikacji celem wykonania
kosztorysu. Wgląd do dzieła umożliwiamy w siedzibie PIN - 1Ś oraz drogą elektroniczną2.
2) Kosztorysy należy składać z uwzględnieniem podziału kosztów wydania wg punktów' I i II.
4) Warunki płatności - 14 dni od otrzymania faktury proforma.
5) PIN - Instytut Śląski wr Opolu zastrzega sobie prawo wglądu i zmian w? publikacji na każdym
etapie prac redakcyjnych.
6) Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzjelenia zamówienia
Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.
?) W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność
zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy którzy
złożą swoją ofertę wr wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o
wszczęciu postępowania.
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
9) Zamawiający zastrzega sobie praw?o do nie udzielania zamówienia publicznego
w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
10) Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony wr ciągu 10 dni od
czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
11) Zamawiający zastrzega sobie praw'o do negocjacji z Wykonawcą, który złożył
najkorzystniejszą ofertę.
Kontakt:Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Robert Wieczorek -r.wieczorek@instytutslaski.com
Numer dokumentu:4/2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: