Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 27423028 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2024-06-25
Przedmiot ogłoszenia:Wydruk i dostawa materiałów poligraficznych
Organizator:Urząd Miasta Rzeszowa
Adres: ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów
Województwo / powiat: podkarpackie, pow. Rzeszów
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 17 875 40 87
E-mail:
Opis:Zamawiający zaprasza do złożenia ofert na:

,,Wydruk i dostawa materiałów poligraficznych w postaci ulotek, broszur i plakatów na potrzeby działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze".

1. Opis przedmiotu
Wydruk i dostawa materiałów poligraficznych w postaci ulotek, broszur i plakatów na potrzeby działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

Broszura:
Format: A5
Ilość stron: 12 (8 wnętrza i 4 okładki)
Papier: kreda błysk 135g
Zadruk: kolorowy dwustronny
Szycie zeszytowe (dwie zszywki na dłuższym boku)
Nakład: 2000 szt.

Ulotka:
Format: A5 (składane z formatu A4 ,,na ołtarzyk")
Papier: kreda błysk 135g
Zadruk: kolorowy dwustronny
Nakład: 2000 szt.

Plakat:
Format: A3
Papier: kreda błysk 135g
Zadruk: kolorowy, jednostronny
Nakład: 200 szt.
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert
Urząd Miasta Rzeszowa, Wydział Klimatu i Środowiska, Ul. Rynek 7, 35 - 064 Rzeszów - sekretariat lub elektronicznie (dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: ks@erzeszow.pl, do dnia 2 lipca 2024 r., godz. 1530, na załączonym druku ,,oferta" pod rygorem nieważności.
Termin składania:2024-07-02
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania zamówienia
7 dni od momentu złożenia zamówienia.
Wymagania:Dane do faktury/rachunku:
Gmina Miasto Rzeszów
ul. Rynek 1
35 - 064 Rzeszów
NIP: 8130008613

Odbiorca dokumentu - płatnik:
Urząd Miasta Rzeszowa -Wydział Klimatu i Środowiska
ul. Rynek 7, 35 - 064 Rzeszów
4. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferty należy składać na załączonym druku ,,oferta" pod rygorem nieważności. W temacie wiadomości winien znajdować się dopisek Oferta - ,,Wydruk i dostawa materiałów poligraficznych w postaci ulotek, broszur i plakatów na potrzeby działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego Programu Czyste Powietrze".

5. Opis kryteriów oceny ofert, ich znaczenie i sposób oceny
Kryterium oceny ofert jest zaproponowana cena.
6. Dodatkowe informacje

W toku badania i oceny ofert dyrektor wydziału zamawiającego może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i wezwać Wykonawcę do złożenia stosownych wyjaśnień z jednoczesnym wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Wyjaśnienia treści oferty nie mogą prowadzić do jej zmiany.

Pracownik prowadzący postępowanie poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- o czym niezwłocznie informuje dyrektora wydziału zamawiającego. O dokonanej poprawie w ofercie dyrektor wydziału zamawiającego niezwłocznie informuje Wykonawcę.

Dyrektor wydziału zamawiającego odrzuca ofertę jeżeli:
1) zawiera braki uniemożliwiające dokonanie oceny jej treści. Dotyczy to
w szczególności ceny lub innych warunków określonych w zapytaniu ofertowym jako kryterium oceny ofert;
2) jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia, w szczególności ze względu na jej niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) Wykonawca nie złożył stosownych wyjaśnień dotyczących treści przekazanych ofert, w terminie wskazanym w wezwaniu dyrektora wydziału zamawiającego;
5) wpłynęła po terminie składania ofert.

Na zapytania Wykonawców w zakresie zapytania ofertowego dyrektor wydziału zamawiającego udziela wyjaśnień, chyba że zapytanie wpłynie do wydziału zamawiającego w ostatnim dniu przewidzianym na składanie ofert.

Dopuszcza się możliwość prowadzenia negocjacji ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert,
a w przypadku mniejszej liczby otrzymanych ofert dyrektor wydziału zamawiającego zakwalifikuje do negocjacji wszystkich Wykonawców, których oferty spełniają wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.

Jeżeli wybrany Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, najkorzystniejsza oferta może zostać wybrana spośród ofert pozostałych, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Dyrektor wydziału zamawiającego unieważnia postępowanie, jeżeli:
1) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
2) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką wydział zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
3) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
4) zapytanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
Uwagi:Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów, 35-064 Rzeszów, Rynek 1
inspektor ochrony danych osobowych u administratora - adres e-mail: iod@erzeszow.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_______________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Kontakt:Dodatkowych informacji udziela:
Wydział Klimatu i Środowiska Urzędu Miasta Rzeszowa,
ul. Rynek 7, 35 - 064 Rzeszów
Natalia Trzeciak
Tel. 17 875 40 87, natalia.trzeciak@erzeszow.pl
Numer dokumentu:KŚ-K-P.271.2.2024
Źródło: Internet i własne
Załączniki: