Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-06-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonania adaptacji auli
Organizator:Gmina Złotoryja
Adres: al. Miła 4,, 59-500 Złotoryja
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. złotoryjski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (76) 8788700, fax (76) 8788716, tel. 76 87 88 705
E-mail:
Opis:II Nazwa zadania:
Adaptacja auli na dwie klasy lekcyjne w budynku Szkoły Podstawowej w Gierałtowcu.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonania adaptacji auli na dwie sale lekcyjne. Zadanie obejmuje:
1) budowę lekkiej ścianki działowej,
2) wykonanie otworu drzwiowego wraz z osadzeniem drzwi,
3) przebudowanie instalacji elektrycznej na dwie niezależne sale lekcyjne,
4) wykonanie wentylacji grawitacyjnej,
5) prace malarskie.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych został przedstawiony w dokumentacji technicznej oraz pomocniczo w przedmiarze robót.
Jeżeli w dokumentacji do opisu zamówienia użyto znak firmowy należy uważać, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów czy technologii równoważnych.
Miejsce i termin składania ofert: VI Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu do Urzędu Gminy Złotoryja Aleja Miła 4, pokój nr 6 (sekretariat), w terminie do dnia 29 czerwca 2018 r. do godz. 15:30. Za termin dostarczenia oferty uznaje się jej wpłynięcie do siedziby zamawiającego. Oferty wysyłane pocztą należy nadać odpowiednio wcześnie. Korespondencja pocztowa jest odbierana w godzinach popołudniowych.
2. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w jeden z poniższych sposobów:
1) osobiście lub listownie w sekretariacie Urzędu Gminy Złotoryja,
2) faksem na nr 76 87 88 716,
3) emailem na adres
Termin składania:2018-06-29
Miejsce i termin realizacji:XII. Termin i miejsce wykonania zadania.
Termin wykonania zadania - do 1 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
Miejsce wykonania- Gierałtowiec, gm. Złotoryja
Wadium:w wymaganiach
Wymagania:3. W celu dokonania wyceny zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Na wykonane prace Wykonawca udzieli 36 m-cy rękojmi za wady i gwarancji jakości.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia powinny spełniać warunek wiedzy technicznej.
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolność techniczną do wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli:
a) wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną związaną z pracami wykończeniowymi o wartości brutto co najmniej 50 000,00 zł,
b) dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej spełniającą kryterium wymagań, o których mowa w art. 37c ustawy z 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury).
c) posiada ubezpieczenie OC od prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia na sumę ubezpieczenie co najmniej 50 000 zł,
VII. Informacje o sposobie składania ofert i publikacji wyników.
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego
IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.
3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
X. Kryterium oceny oferty.
Oferta zostanie oceniona pod względem kryterium cena (waga 100%) według poniższego wzoru:

Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB - cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać wykonawca wynosi - 100,00 pkt. (liczbę punktów zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku)

XI. Przesłanki odrzucenia oferty
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego,
2) została złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków uczestnictwa w postępowaniu,
3) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia
Uwagi:III. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.
2. Postępowanie nie jest prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych i od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
Kontakt:VIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest p Krzysztof Kielar tel. 76 87 88 705, e-mial krzysztof.kielar@zlotoryja.com.pl
Źródło: Internet i własne
Załączniki: