Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-08-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonania rozbiórki obiektów budowlanych
Organizator:Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Adres: ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. ostrowiecki
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (+48) 41 267 21 00 fax: (+48) 41 267 21 10
Opis:OGŁOSZENIE
Wydział Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyski, zaprasza do składania
ofert wykonania rozbiórki następujących obiektów budowlanych :
,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu
Floriana "
Zakres zamówienia obejmuje :
- opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia zamiaru wykonania robót
budowlanych,
- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji oraz
zgłoszenia wykonania robót budowlanych,
- opracowanie projektu wykonawczego, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz zgłoszenia
wykonania robót budowlanych,
- wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia i opracowanej dokumentacji budowlanej.
Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia Program Funkcjonalno-Użytkowy, będący załącznikiem
do ogłoszenia.
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
,,Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Placu
Floriana " w terminie do dnia 20 sierpnia 2019 r. do godziny 10;30 w Biurze Obsługi Interesanta,
sala A, stanowisko 11.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kierować na adres:
Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim, sala A, stanowisko 11,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, ul. J.Głogowskiego 3/5".
Oferty złożone po wyznaczonym terminie i godzinie nie będą rozpatrywane.
Termin składania:2019-08-20
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 22 listopada 2019 roku.
Wymagania:Oferty mogą składać podmioty:
1) posiadające uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
2) posiadające uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
3) posiadające potencjał techniczny i finansowy do wykonania przedmiotu zamówienia.
Ofertę zawierającą:
proponowaną cenę w rozbiciu cena netto, VAT, brutto,
wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
wykaz osób którymi dysponuje oferent do wykonania zadania,
wykaz robót zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu.
Oferent spełni warunek udziału w postępowaniu jeżeli:
1) posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj. w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie polegające na
wykonaniu robót instalacyjnych o wartości minimum 50 000,00zł brutto.
2) dysponuje osobami do realizacji zamówienia:
-kierownikiem robót, wskazana osoba posiadająca kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów,
- projektantem, wskazana osoba posiadająca kwalifikacje:
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów,
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia podlega negocjacjom w dół.
Wartość zamówienia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyć kwoty 30 000 EURO.
Oferty powyżej 30.000 EURO oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Negocjacje z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone
w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godzinie 11;00 w pokoju 221 Urzędu Miasta w Ostrowcu Św,
Kontakt:Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta
w Ostrowcu Św., pokój 225 lub pod numerem telefonu ( 0-41) 26-72-168- osoba do kontaktu
Antoni Olichwirowicz.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: