Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17933563 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-09-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie
Adres: ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn
Województwo / powiat: warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 89/ 612 11 89
E-mail:
Opis:1 Łęgajny Barczewo obszar wiejski nr dzial.: 16-150/9
przyłącze kablowe nN 0,4kV
sprawa ZN/4525/6363MZI/2019/1901559
2 Tomaszkowo Stawiguda gmina wiejska nr dzial.: 13-161/174
linia kablowa nN 0,4 kV
sprawa ZN/4526/6363MZI/2019/1901424
3 Browina Kozłowo gmina wiejska nr dzial.: 2-1/1
Linia kablowa SN, słupowa stacja transformatorowa SN/nN, sieć kablowa nN wraz z
przyłączem nN oraz powiązaniem z istniejącym ciągiem zasilania 0415-03
sprawa ZN/4527/606MZI/2019/1900612
4 Romany Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 21-168/2
Przyłącze napowietrzne SN 15kV (odgałęzienie napowietrzne ze stanowiskiem
słupowym wyposażonym w rozłącznik SN), w celu przyłączenia elektrowni
fotowoltaicznej PV ROMANY
sprawa ZN/4528/606MZI/2019/1600387
5 Waszulki Nidzica obszar wiejski nr dzial.: 30-56/...
Linia kablowa SN, wnętrzowa stacja transformatorowa SN/nN, sieć kablowa nN
0,4kV wraz z powiązaniem z istniejącym ciągiem zasilania 1512-09 oraz
wykonaniem podziału sieci w ciągu zasilania 1512
sprawa ZN/4529/606MZI/2019/1900717
6 Najdymowo Biskupiec obszar wiejski nr dzial.: 13-66
Przyłącze napowietrzne SN 15kV (odgałęzienie napowietrzne ze stanowiskiem
słupowym wyposażonym w rozłącznik SN), w celu przyłączenia elektrowni
fotowoltaicznej
sprawa ZN/4530/606MZI/2019/1900772
7 Lipowa Góra Zachodnia Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 11-51/..., 11-54/...
Projekt budowlano wykonawczy słupowej stacji transformatorowej, zasilanej linią
kablową SN poprzez rozłącznik SN, sieć kablowa nN w celu zasilenia podmiotów
przyłączanych oraz jako powiązanie z istniejącą siecią nN
sprawa ZN/4531/606MZI/2019/1901360
8 Nowa Wieś Iława gmina wiejska nr dzial.: 27-49
linia kablowa nN 0,4kV
sprawa ZN/4532/6666MZI/2019/1901863
9 Lubawa gmina miejska ul. Wyzwolenia nr dzial.: 8-75; 72; 7/14; 7/23
linia kablowa nN 0,4kV
sprawa ZN/4533/6666MZI/2019/1901868
10 Gulb Iława gmina wiejska nr dzial.: 13-9
przebudowa istn. stacji transform. 15/0,4kV; przyłącze kablowe nN 0,4kV
sprawa ZN/4534/6666MZI/2019/1901867
11 Pasym miasto ul. Dworcowa nr dzial.: 4-240, 4-242, 4-243, 4-251/1
Przebudowa odcinka linii napowietrznej na kablową nN 0,4kV
sprawa ZN/4535/6565MZI/2019/19044
12 Najdymowo Biskupiec obszar wiejski nr dzial.: 13-187/22
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/4536/6565MZI/2019/1901880
13 Waszulki Nidzica obszar wiejski nr dzial.: 30-220
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/4537/6565MZI/2019/1901802
14 Ciemna Dąbrowa Wielbark obszar wiejski nr dzial.: 3-149
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/4538/6565MZI/2019/1901781
15 Lemany Szczytno gmina wiejska nr dzial.: 8-182/65
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV
sprawa ZN/4539/6565MZI/2019/1901799
16 Nidzica miasto ul. Mickiewicza 25 nr dzial.: 4-81/7, 4-81/9
Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z dostosowaniem stacji transformatorowej
15/0,4kV
sprawa ZN/4540/6565MZI/2019/1901787
17 Mrągowo gmina miejska ul. Młynowa 2 nr dzial.: 2-312
Projekt budowlano wykonawczy słupowej stacji transformatorowej, zasilanej linią
kablową SN poprzez rozłącznik SN, sieć kablowa nN w celu zasilenia podmiotów
przyłączanych oraz jako powiązanie z istniejącą siecią nN
sprawa ZN/4541/606MZI/2019/1801925
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 013 /kancelaria/ do 13-09-2019 godz. 10:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 1 data 13-09-2019 godz. 11:15
Termin składania:2019-09-13
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 2 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 3 - 28 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 4 - 20 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 5 - 28 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 6 - 19 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 7 - 30 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 8 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 9 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 10 - 17 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 11 - 26 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 12 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 13 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 14 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 15 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 16 - 16 tyg. od daty podpisania Umowy
Przetarg nr 17 - 30 tyg. od daty podpisania Umowy
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 11 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 12 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 13 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 14 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 15 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 16 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 17 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Karolina Brzezin, w godz. 8:00-14:00, tel. 89/ 612 11 89
adres email: karolina.brzezin@energa.pl
Numer dokumentu:383/P/19/Olsztyn/Szczytno/Iława
Źródło: Internet i własne
Załączniki: