Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 17947933 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2019-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527 97 73
E-mail:
Opis:1 Gdynia Gdynia gmina miejska ul. Wiczlińska nr dzial.: 011-63
Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla
zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/19/036946
sprawa ZN/5868/3131MZI/2019/1903104
2 Bojano Szemud gmina wiejska ul. Kazimierza Wielkiego 6 nr dzial.: Bojano-16/43
Wplecenie w istn. linię kablowa i zainstalowanie P2 na podstawie WP
P/19/034339,P/19/034341 dla zasilania działki nr 16/43 w m. Bojano gm. Szemud
sprawa ZN/5864/3636MZI/2019/1903399
3 Rumia Rumia gmina miejska ul. Sędzickiego nr dzial.: 49/2
Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla
zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na podstawie WBS -
B/19/026517, WP - P/19/022112, P/19/022120, P/19/022125
sprawa ZN/5866/3131MZI/2019/1903103
4 Gdańsk Gdańsk gmina miejska ul. Pokładowa - nr dzial.: 62-64/1, 73-17/1
Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla
zasilania rozdzielnic elektrycznych na podstawie WP - P/18/061099 i P/18/061038
sprawa ZN/5858/3131MZI/2019/1902379
5 Dębogórze Kosakowo gmina wiejska - nr dzial.: 155/43
Opracowanie dokumentacji projektowej: budowa linii kablowej nn - 0,4kV dla
zasilania budynku mieszkalnego - jednorodzinnego na podstawie WP - P/18/041717
sprawa ZN/5859/3131MZI/2019/1902556
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej
Zamawiającego pod adresem: http://bip.energa-operator.pl/centrala/lokalne/przetargi.xml?group=centrala
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.energaoperator.
pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, Kancelaria (pok. 2) do 20-09-2019 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin publicznego otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 20-09-2019 godz. 09:00
Termin składania:2019-09-20
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 16-03-2020
Przetarg nr 2 - 03-03-2020
Przetarg nr 3 - 16-03-2020
Przetarg nr 4 - 16-03-2020
Przetarg nr 5 - 16-03-2020
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA - OPERATOR SA i znajdujący się w
Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w
RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: http://www.energa-operator.pl/dostawcy_i_przetargi/regulaminy.xml
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 45 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Kosmala, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527 97 73
adres email: malgorzata.kosmala@energa.pl
Numer dokumentu:1087/P/19/Gdańsk
Źródło: Internet i własne
Załączniki: