Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21595735 aktualne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-07-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku
Adres: ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:58 527-93-08
Opis:1 Lizaki Kościerzyna gmina wiejska nr dzial.: 197
821#dokonać wymiany istniejącego złącza kablowego ZK (Z-101/1A) na szafkę
pomiarową P-1-Rs/LZV/LZR/F dla zasilania budynku letniskowego na dz. 197 w m.
Lizaki gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/5500/3535MZI/2021/2102694
2 Kościerzyna-Wybudowanie Kościerzyna gmina wiejska Ul. Wrzosowa nr dzial.: 377
821#wymiana istniejącego złącza zintegrowanego (Z-305/2) na szafkę pomiarową
P2-Rs/LZV/LZR/F dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. 377 w m. Kościerzyna
Wybudowanie Ul. Wrzosowa gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/5499/3535MZI/2021/2102568
3 Pępowo Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 183/30, 183/39, 183/45
821#Wymiana istniejącego złącza na szafkę pomiarową P3-Rs/LZV/LZR/F dla
zasilania oświetlenia zewnętrznego na dz. 183/30, 39, 45 w miejscowości Pępowo.
sprawa ZN/5498/3535MZI/2021/2102520
4 Jasiowa Huta Nowa Karczma gmina wiejska 13 A nr dzial.: 40/3
821#Dokonać wymiany istniejącego złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-105-1) na
szafkę pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F dla zasilania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego dwulokalowego na dz. 40/3 w m. Jasiowa Huta gm. Nowa
Karczma.
sprawa ZN/5497/3535MZI/2021/2102368
5 Żukowo Żukowo miasto Ul. Polna nr dzial.: 398/1
821#Wymiana istniejącego złącza na szafkę pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F dla
zasilania budynku mieszkalnego na dz. 398/1 w miejscowości Żukowo.
sprawa ZN/5496/3535MZI/2021/2102195
6 Grabowska Huta Nowa Karczma gmina wiejska Ul. Kasztanowa nr dzial.: 46
821#dokonać wymiany szafki pomiarowej P1-Rs/LZV/LZR/F (Z3507178) na szafkę
pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F dla zasilania budynku mieszkalnego na dz. 46 w m.
Grabowska Huta gm. Nowa Karczma.
sprawa ZN/5495/3535MZI/2021/2102182
7 Grzybno Kartuzy obszar wiejski Ul. Szkolna nr dzial.: 206/12
821#Wymiana istniejącego złącza na szafkę pomiarową P2-Rs/LZV/LZR/F dla
zasilania budynku mieszkalnego na dz. 206/12 w miejscowości Grzybno
sprawa ZN/5494/3535MZI/2021/2102125
8 Widlino Żukowo obszar wiejski nr dzial.: 181/11, 181/3
821#Wymiana istniejącego złącza na złącze manewrowe KRSN-P2/2F-NH2/2RNH00/
F dla zasilania budynku modułowego na dz. 181/3 i 181/11 w miejscowości
Widlino.
sprawa ZN/5493/3535MZI/2021/2101975
9 Kościerzyna Kościerzyna gmina miejska Ul. Zofii Nałkowskiej nr dzial.: 174/3
821#wymiana istniejącego złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-1164) na szafkę
pomiarową P2-RS/ LZV/LZR/F dla zasilania budynku mieszkalnego w zabudowie
bliźniaczej dla dz. 174/3 w m. Kościerzyna Ul. Zofii Nałkowskiej gm. Kościerzyna.
sprawa ZN/5492/3535MZI/2021/2101840
10 Kaliska Kościerskie Kościerzyna gmina wiejska Ul. Wesoła 18 nr dzial.: 305
821#Wymiana istniejącego złącza zintegrowanego ZK-1/P-1 (Z-101) na szafkę
kablową z układem pomiarowym półpośrednim PpT/RF umiejscowioną w linii płotu
dla zasilania zakładu produkcyjnego na dz. 305 w m. Kaliska Kościerskie gm.
Kościerzyna.
sprawa ZN/5491/3535MZI/2021/2101445
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego
pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia
Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energaoperator.
pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, za pośred. poczty/kuriera do 02-08-2021 godz. 08:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 409 data 02-08-2021 godz. 09:30
Termin składania:2021-08-02
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany:
Przetarg nr 1 - 29-10-2021
Przetarg nr 2 - 29-10-2021
Przetarg nr 3 - 29-10-2021
Przetarg nr 4 - 29-10-2021
Przetarg nr 5 - 29-10-2021
Przetarg nr 6 - 29-10-2021
Przetarg nr 7 - 29-10-2021
Przetarg nr 8 - 29-10-2021
Przetarg nr 9 - 29-10-2021
Przetarg nr 10 - 29-10-2021
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze
Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z
Procedurą można pobrać ze strony:
https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 3 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 4 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 5 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 6 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 7 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 8 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 9 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Przetarg nr 10 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest:
Monika Mikołajewska, w godz. 8:00-14:00, tel. 58 527-93-08
adres email: Monika.Mikolajewska@energa.pl
Numer dokumentu:1042/W/21/Kartuzy
Źródło: Internet i własne
Załączniki: