Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 21767778 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2021-08-23
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 785 857 536
E-mail:
Opis:Ogłoszenie nr 1072/W/21/Koło
o przetargach nieograniczonych na wykonanie
robót budowlanych
Tury Kościelec gmina wiejska nr dział.: 115/2 sprawa ZN/5820/4747MZI/2021/2003501 770# Budowa przyłącza kablowego do dz 115/2 w m Tury. YAKXS 4x35mm2 dl. 46mb; P2-Rs/LZV/F szt.l Zabudowa ograniczników przepięć kpl.l Stacja 70104/1/11 Tury. Grzegorzew Grzegorzew gmina wiejska Ul. Toruńska 27 nr dział.: 808/1 sprawa ZN/5821/4747MZI/2021/2101936 770# Wymiana przewodu AsXSn 4x 25mm2 dl 40mb. w m Grzegorzew. Stacja 71125/02/1 Dęby Szlacheckie Osiek Mały gmina wiejska nr dział.: 33/4 sprawa ZN/5822/4747MZI/2021/2002904 Budowa przyłącza kablowego dla zasilania dz. 33/4 w m. Dęby Szlacheckie. YKXS 4x35mm2 dł. 39mb, P2-Rs/LZV/F szt.l Stacja 70937/01/5 Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 15-11-2021 Przetarg nr 2 - 20-10-2021 Przetarg nr 3 - 02-11-2021
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa- operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 27-08-2021 godz. 09:00
Otwarcie ofert:9) Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 27-08-2021 godz. 10:40
Termin składania:2021-08-27
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych: ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz Regulaminem udzielania zamówień przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 2 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 3 Zadanie: 2 Cena brutto [100%]
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Matlak, w godz. 8:00-14:00
Numer dokumentu:1072/W/21/Koło
Źródło: Internet i własne