Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23425104 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2022-06-20
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie robót budowlanych
Organizator:ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Kaliszu
Adres: ul. al. Wolności 8, 62-800 Kalisz
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. Kalisz
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 62-5002 355
E-mail:
Opis:1 Witaszyczki Jarocin obszar wiejski la nr dział.: 220/1, 209/2 sprawa ZN/4386/404MZI/2022/2102857 573.22# Wykonanie robót: Przyłączenie Zakładu Gospodarki Odpadami w miejscowości Witaszyczki dz. nr 220/1 i 209/2 do pola SN w GPZ Jarocin Wschód
2 Orli Staw Ceków-Kolonia gmina wiejska nr dział.: 0013-156/1 sprawa ZN/4387/404MZI/2022/2001036 567.22# Wykonanie robót: Przyłączenie Elektrowni Biogazowej "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw" z zainstalowanym generatorem LSA 47.2.S4 w m. Orli Staw 2 gm. Ceków Kolonia ez. nr 156/1 (zwiększenie mocy)
Specyfikacja:Warunki Zamówienia wraz z załącznikami dla poszczególnych przetargów można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/przetargi-zamowienia-ogloszenia Ogólne Warunki Umów dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-requlaminy-wytyczne
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce i termin składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 5 do 28-06-2022 godz. 09:00
Otwarcie ofert:Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego, pok. 115 data 28-06-2022 godz. 10:20
Termin składania:2022-06-28
Miejsce i termin realizacji:Okres realizacji zamówienia bezwzględnie wymagany: Przetarg nr 1 - 16-09-2022 Przetarg nr 2 - 21-11-2022
Wymagania:Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy zakwalifikowani do prac na rzecz ENERGA-OPERATOR SA i znajdujący się w Rejestrze Kwalifikowanych Wykonawców oraz spełniają pozostałe wymagania określone w WZ. Wniosek o umieszczenie w RKW wraz z Procedurą można pobrać ze strony: https://bip.energa-operator.pl/s/20394/procedury-regulaminy-wytyczne
Uwagi:Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%] Przetarg nr 2 Zadanie: 1 Cena brutto [90%1, Zadanie: 1 Czas wyłączenia 10%
Termin związania z ofertą: 90 dni od daty upływu terminu składania ofert
Kontakt:2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Maciej Woźny, w godz. 8:00-14:00, tel. 62-5002 355 adres email: maciej.wozny@energa.pl
Numer dokumentu:831/W/22/Oddział Kalisz
Źródło: Internet i własne