Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14788286 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej
Organizator:Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
Adres: ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. chodzieski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: (67) 28-20-322 wew. 25
Opis:wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych
przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież
Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie okresowej kontroli, polegającej na badaniu instalacji
elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków
ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach
administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież określonych w załączniku nr 1 do
niniejszego zapytania.
1. Szczegółowy zakres usług został określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
niniejszego zapytania.
2. Ilość budynków objętych usługą może ulec zmianie, w szczególności w przypadku przekazania zarządu
budynkiem innemu zarządcy, sprzedaży budynku lub jego rozbiórki.
III. Termin wykonania zamówienia
Miejsce i termin składania ofert: Miejsce składania ofert - Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież, 64 - 800 Chodzież,
ul. Młyńska 3 (sekretariat, pokój nr 2 - parter).
2. Termin złożenia ofert - do dnia 1 lutego 2018r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 01.02.2018r. o godz. 10:15. Ofertę należy umieścić w nieprzejrzystej, trwale zamkniętej kopercie z opisem: Nazwa i adres Wykonawcy (ewentualnie pieczęć) ,,Wykonanie 5-letnich przeglądów instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież" Nie otwierać przed dniem 01.02.2018r. do godz. 10:15" W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające, np. z omyłkowego otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem itp.
Termin składania:2018-02-01
Miejsce i termin realizacji:Przewidywany termin zakończenia robót do 19 marca 2018r.
Wymagania:Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
-posiadają kompetencje lub uprawnienia niezbędne do prowadzenia określonej działalności
zawodowej lub wykonywania ww. przedmiotu zamówienia, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów
prawa,
- posiadają sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia,
- posiadają zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia przy użyciu własnych narzędzi i materiałów, zatrudniając
własnych, przeszkolonych pracowników.
3. Świadczone usługi powinny być wykonywane bez zbędnej uciążliwości dla lokatorów w budynkach,
w których będą świadczone usługi.
4. Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, które zawierają niejednoznacznie
określone stawki (ceny) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
5. Dokumenty wymagane do złożenia oferty:
1) Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) Wypełniony formularz oferty - zał. nr 2,
3) Oświadczenie o posiadaniu uprawnień - zał. nr 3 oraz ksero uprawnień.
V. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Ofertę stanowi prawidłowo wypełniony Formularz oferty stanowiący załącznik do niniejszego
zapytania wraz z załącznikami.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
w imieniu wykonawcy.
5. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
uprawnioną do podpisania oferty.
6. Oferty złożone po wymaganym terminie nie będą rozpatrywane.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Termin związania ofertą
14 dni od podanego niżej terminu składania ofert.
Kryteria wyboru ofert
1. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert -100%.
2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia objętego
zapytaniem ofertowym.
3. Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych na poszczególne elementy zamówienia.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do
negocjacji cenowych w określonym przez Zamawiającego terminie. Wykonawcy nie mogą zaoferować
cen wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
5. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty.
6. W sytuacji odrzucenia ofert zawierających kwotę przewyższającą założoną w budżecie realizacji
zadania, Zamawiający może podjąć negocjacje z wybranym Wykonawcą lub powtórzyć zapytanie
ofertowe.
7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGM Chodzież.
8. Podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia
najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka została przewidziana w budżecie
MZGM Chodzież na realizację przedmiotu zamówienia lub z innego ważnego powodu.
Kontakt:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Katarzyna Mrotek - tel.: (67) 28-20-322 wew. 25
Michał Wendland - tel.: (67) 28-20-322 wew. 30; 604-987-409
e-mail: mzam@chodziez.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 - 14:00.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: