Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 23305329 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2022-05-27
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie 5 operatów szacunkowych
Organizator:Starosta Otwocki
Adres: Górna 13, 05-400 Otwock
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. otwocki
Państwo: Polska
Telefon / fax:telefon: 48 22 788-15-34;35;37 w. 378fax 48 22 788-15-34;35,37 w. 379
E-mail:
Opis:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 operatów szacunkowych na potrzeby ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone na podstawie decyzji Starosty Mińskiego nr 1539/21 z dnia 8 grudnia 2021 r. zezwalającej na rozbudowę dróg powiatowych nr 2212W i 2213W, wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Wycenie podlegać będą następujące nieruchomości (oraz związane z nimi ograniczone prawa rzeczowe):
- dz. ew. 754/11 obr. Rudzienko, gmina Dobre, powiat miński,
- dz. ew. 754/9 obr. Rudzienko, gmina Dobre, powiat miński,
- dz. ew. 754/13 obr. Rudzienko, gmina Dobre, powiat miński,
- dz. ew. 754/15 obr. Rudzienko, gmina Dobre, powiat miński,
- dz. ew. 776/2 obr. Rudzienko, gmina Dobre, powiat miński.
Operat powinien być wykonany w oparciu o przepisy:
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) w szczególności art. 18 ustawy,
S.AI.272.2.33.2022
str. 2
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 207, poz. 2109 ze zm.).
Przedmiot zlecenia obejmuje również udział w postępowaniu administracyjnym w charakterze biegłego, a w szczególności: stawiennictwo na rozprawach administracyjnych, które na potrzeby postępowania administracyjnego będą przeprowadzone w tut. Starostwie, udzielanie wyjaśnień dotyczących wyceny, potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego.
Operaty zostaną wykonane w wersji papierowej (2 egz.) i dodatkowo w wersji elektronicznej.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.06.2022 r. do godz. 11:00 w jeden z następujących sposobów:
S.AI.272.2.33.2022
str. 4
1) W siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, Ul. Górna 13 w kancelarii, umieszczoną w zapieczętowanej kopercie opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisami:
,,Przetarg 5 operatów szacunkowych Rudzienko - S.AI.272.2.33.2022"
Starostwo Powiatowe w Otwocku
ul. Górna 13
05-400 Otwock
Ofertę składaną za pośrednictwem posłańca (poczty kurierskiej) należy na opakowaniu zewnętrznym opatrzeć napisem:
OFERTA - ,,Przetarg 5 operatów szacunkowych Rudzienko - S.AI.272.2.33.2022"
2) Przy użyciu poczty elektronicznej, przesyłając w formie zaszyfrowanego pliku na adres: zamowienia@powiat-otwocki.pl , pod rygorem nieważności opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, z zaznaczeniem w tytule wiadomości:
,,Przetarg 5 operatów szacunkowych Rudzienko - S.AI.272.2.33.2022"
Wykonawca może posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie, w którym przygotowuje dokument oferty lub skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi na licencji open-source ( np. 7 Zip)
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.06.2022 r. o godz. 11:45 w siedzibie Zamawiającego.
Termin składania:2022-06-03
Miejsce i termin realizacji:TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
14 dni od daty zawarcia umowy
Wymagania:WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie wyceny nieruchomości,
2. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.
WYKONAWCA JEST ZWIĄZANY OFERTĄ 30 DNI
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamawiający wymaga, by każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz ofertowy - wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia;
2. Wykaz osób, które wykonywać będą zamówienie wraz z ksero dokumentów potwierdzających uprawnienia lub wskazaniem numeru uprawnień z zakresu szacowania nieruchomości - min. 1 osoba - wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia.
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą poczty e-mail pod adres:
zamowienia@powiat-otwocki.pl
S.AI.272.2.33.2022
str. 3
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu w godzinach pracy Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 do 15:30.
. Oferta musi zostać, pod rygorem nieważności, sporządzona w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści oraz podpisana zgodnie z zasadą reprezentacji oraz wzorem formularza oferty (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
2. Oferta musi zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
. Podpis zaufany - ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070 ze zm.)
Podpis osobisty - ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. 2022 poz. 671)
Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dla dokumentów w formacie ,,pdf" zaleca się podpis formatem PAdES,
2) nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XAdES (dwa pliki do przekazania).
3) Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisany i plik podpisu).
5. Brak właściwego podpisu powoduje odrzucenie oferty.
6. Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu.
7. Oferta musi zawierać: Dokumenty i oświadczenia określone w pkt V Ogłoszenia o zamówieniu.
8. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej alternatywne rozwiązanie powoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
9. Ofertę należy przygotować na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
11. Dokumenty, których żąda Zamawiający, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku przesłania oferty przy użyciu poczty elektronicznej zaleca się aby nazwa pliku oferty rozpoczynała się od nazwy Wykonawcy.
14. Jeżeli oferta zostanie przesłana w formie zaszyfrowanego pliku należy:
1) przesłać plik zabezpieczony hasłem w w/w formacie w terminie do składania ofert tj. do dnia 03.06.2022 r. do godz. 11:00
2) Hasło do odczytu pliku oferty należy przesłać oddzielnym mailem po terminie składania ofert, tj. 03.06.2022 r. po godz. 11:00, ale do godz. 11:45.
15. Przesłanie oferty niezaszyfrowanej, brak przesłania hasła do odszyfrowania oferty w wyznaczonym terminie lub przesłanie nieprawidłowego hasła uniemożliwiającego odszyfrowanie oferty skutkować będzie odrzuceniem oferty.
OPIS KRYTERIÓW Z PODANIEM ICH ZNACZENIA I SPOSOBU OCENY OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
KRYTERIUM OCENY OFERT: CENA - 100%
Zamawiający, spośród złożonych ofert, dokona wyboru oferty najkorzystniejszej z najniższą ceną brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
S.AI.272.2.33.2022
str. 5
X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Na formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) należy przedstawić cenę brutto za cały przedmiot zamówienia, tj. wraz z kwotą podatku VAT.
2. Wartość cenową należy wpisać w polskich złotych z precyzją do dwóch miejsc po przecinku.
3. Cena zawierać ma wszystkie koszty przedmiotu zamówienia.
4. Cena netto przez okres trwania umowy jest stała. Zmianie może ulec cena brutto w wyniku zmiany ustawowej stawki VAT o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
5. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
6. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
XI. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz przedstawi najniższą cenę.
2. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia i umieści informację na stronie www.bip.powiat-otwocki.pl
3. Zamawiający zawrze umowę niezwłocznie po przekazaniu zawiadomienia o wyborze oferty.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
XII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNA Z RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Otwocki ul. Górna 13; 05-400 Otwock
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Otwocku jest Daria Bartnicka, mail: iod@powiat-otwocki.pl, kom: 501 030 611.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w procedurze otwartej;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, - uczestnicy postępowania - Wykonawcy, którzy złożyli oferty i mają prawo do wglądu do złożonych ofert.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji.
6) Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie Zarządzenia Starosty Otwockiego w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Starostwie Powiatowym w Otwocku, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy.
7) Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy.
S.AI.272.2.33.2022
str. 6
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11) W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówień.
12) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
Załączniki do Ogłoszenia o zamówieniu:
1. Formularz ofertowy
2. Wykaz osób
3. Projekt umowy
ZATWIERDZAM
Starosta
Krzysztof Szczegielniak
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania są:
a) w sprawach merytorycznych: Katarzyna Fila
tel. (22) 788 15 34 w. 364, e-mail: kfila@powiat-otwocki.pl
b) w sprawach proceduralnych: Monika Wiechetek
tel. (22) 788 15 34 w. 379, e-mail: zamowienia@powiat-otwocki.pl
Kod CPV:70000000-1
Numer dokumentu:S.AI.272.2.33.2022
Źródło: Internet i własne
Załączniki: