Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14691818 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-08
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie aktualizacji operatów wodno-prawnych
Organizator:Gmina Sułoszowa
Adres: ul. Krakowska 139, 32-045 Sułoszowa
Województwo / powiat: małopolskie, pow. krakowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:123896028; Faks: 123896028 w. 29
E-mail:
Opis:Wykonanie aktualizacji operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża gm. Sułoszowa.
Wykonanie aktualizacji operatów wodno-prawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża gm. Sułoszowa.

Lokalizacja ujęć wody:

L.p.

Nazwa ujęcia i jego lokalizacja

1

Sz - 1 Wielmoża (Wielmoża ul. Szkolna 51)

2

S-1 Stara Wieś (Wielmoża ul. Kamieniec Górny 39)

W ramach opracowania Wykonawca zobowiązuję się:

a) własnym kosztem i staraniem wykonać aktualizację operatów wodno-prawnych oraz uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża.

b) Operaty wodno-prawne należy wykonać wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, opracowaniami i wnioskami o ich wydanie nowej decyzji na maksymalny okres czasu określony w ustawie Prawo wodne.

c) Wszelkie dokumenty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r. (wraz z późniejszymi zmianami) i przepisami wykonawczymi do tych ustaw.,

d) Opracowane dokumenty inny uwzględniać postanowienia zawarte w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,

e) W przypadku wymagalności sporządzenia dodatkowej dokumentacji, uzyskania decyzji bądź uzgodnień z odpowiednimi urzędami, które będą niezbędne do opracowania operatu wodno-prawnego bądź złożenia wniosku o pozwolenie wodno-prawne, koszty i obowiązek ich uzyskania leżą po stronie Wykonawcy

f) W celu realizacji Zamawiający udzieli pełnomocnictwa do wykonania wszystkich uzgodnień i czynności formalno-prawnych związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego dla przedmiotowych dokumentacji,

g) Dostarczyć zamawiającemu ww. materiały w trzech egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej.

Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np.: dokonał wizji lokalnej w terenie), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Miejsce i termin składania ofert: Propozycję cenową należy złożyć w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godziny 1200
w zaklejonej kopercie w Urzędzie Gminy Sułoszowa; 32-045 Sułoszowa ul. Krakowska 139.

Propozycja otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
Otwarcie ofert:Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 18.01.2018 r. o godzinie 1210 w siedzibie Urzędu Gminy Sułoszowa w pokoju nr 3.
Termin składania:2018-01-18
Miejsce i termin realizacji:Wymagany termin realizacji: nie później niż do 31.05.2018 r. Datą wykonania zadania jest data uzyskania prawomocnego pozwolenia wodno-prawnego.
Wymagania:Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a) Należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

b) Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: ,,Propozycja cenowa na zadanie pn.: Opracowanie operatów wodno-prawnych na pobór wód ze studni zlokalizowanych na terenie wsi Wielmoża".

c) Ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie osobno dla każdego zadania,

d) Ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

e) Ma obejmować całość zamówienia.
Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz propozycji wg załączonego wzoru (załącznik Nr 1),

b) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę do występowania w obrocie prawnym potwierdzoną przez wykonawcę za zgodność
z oryginałem,

c) Należy przedstawić oświadczenie, że osoba/osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (załącznik Nr 3).
Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej:

W cenę propozycji należy wliczyć:

Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
Obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom
i o najniższej cenie.
Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 5 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany wykonawca ma podpisać umowę. Umowa musi zawierać wszystkie postanowienia złożonej propozycji cenowej.
Kontakt:Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Marek Szymański, tel. 123896028 w. 24.

fax 123896028 w. 29 e-mail szymanski@suloszowa.pl
Kod CPV:71.32.00.00-7
Numer dokumentu:GK.271.WR.1.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: