Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 15367075 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-05-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie bramy wjazdowej
Organizator:Gmina Obrazów
Adres: Obrazów 84, 27-641 Obrazów
Województwo / powiat: świętokrzyskie, pow. sandomierski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. (15) 836 51 62 fax (15) 836 55 51
E-mail:
Opis:Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej na działce o nr ewid. 86/2 położonej
w miejscowości Głazów na wysokości drogi powiatowej Nr 0738T.
Kod ze słownika CPV:
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń
Opis przedmiotu:
Prace będą realizowane na działce gminnej o nr ewid. 86/2 położonej w miejscowości Głazów.
Montaż bramy długości 4,45 m od strony frontowej placu przy budynku OSP:
- dwa słupy z profilu zamkniętego 10 x 10 em, grubość ścianki 4 mm, słupy długości 2,50m.
Wlot słupa zabezpieczone daszkami stalowymi. Słupy cynkowane ogniowo, malowane
proszkowo w kolorze czarnym
- słupy należy zabetonować w fundamencie o wymiarach szer. 50 x szer.50 x gł. 100 cm - beton
klasy CI6/20
- brama stalowa przesuwna lewostronna o długości 4,45 m oraz wysokości: (1,60 m w szczycie
1,45 m przy bocznych słupkach).
- brama zamocowana na rolkach oraz szynie o wymiarach 80mmx80mmx5mm.
- elementy stalowe bramy ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czarnym.
Parametry techniczne bramy:
- ramka profil 60x40x3 mm
- poprzeczki płaskowniki obustronne 25x5 mm
- sztachetki pręt pełny kwadratowy 12x12 mm, zakończone grotem. Pręty na długości wykręcone
w ,,ślimaka", pręty zamocowane w odległości co 13 em.
- brama wyposażona w kasetę, zamek z wkładką w min. 3 klucze oraz klamkę
Miejsce i termin składania ofert: ) Ofertę cenową (formularz ofertowy) należy złożyć do dnia 16 maja 2018 roku do godziny 1200
w Sekretariacie Urzędu Gminy w Obrazowie, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pok. 8
w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie oznaczonej danymi Dostawcy (pieczęć firmowa) oraz
napisem:
,,Wykonanie bramy wjazdowej przesuwnej na działce o nr ewid. 86/2 położonej
w miejscowości Głazów na wysokości drogi powiatowej Nr 0738T". Nie otwierać do dnia
16 maja 2018 r. do godz. 12.00
Otwarcie ofert:Oferty zostaną otwarte dnia: 16.05.2018 r., o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego Gmina Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów, pokój nr 7.
Termin składania:2018-05-16
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 16 lipca 2018 r.
Wymagania:Uwaga:
Wzór wizualny bramy określa załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Brama będąca
przedmiotem zamówienia ma być przesuwna na rolkach.
Prace porządkowe:
Prace niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie oględzin.
Materiały i sprzęt potrzebny do wykonania ogrodzenia.
Odpowiednie zabezpieczenie terenu prac.
2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
3. Miejsce realizacji prac:
- plac przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Głazów - działka o nr ewid. 86/2
5. Warunki płatności:
Przelew na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
6. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena - waga 100 %
Sposób oceny ofert:
C(cena oferty) = najniższa cena łączna spośród złożonych ofert: cena łączna oferty badanej x 100
pkt
Najwięcej punktów otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałe proporcjonalnie mniej.
7. Informacje dodatkowe:
1) Szczegółowy zakres robót określa:
- niniejsza specyfikacja istotnych warunków zapytania,
- wizja lokalna
2) Dostawca w formularzu ofertowym określi cenę jednostkową brutto za zamówienie.
3) Zamawiający wybierze ofertę cenową dostawcy odpowiadającą wszystkim wymogom
postawionym przez niego dla prawidłowej realizacji zamówienia.
4) Zamawiający wybierze ofertę Dostawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą cenę.
7) Oferta cenowa złożona po terminie składania ofert podanym powyżej nie będzie brana pod
uwagę przy wyborze oferty najkorzystniej szej.
8) Usługodawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę cenową przed upływem
terminu składania ofert.
9) Złożenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego i otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest równorzędne ze złożeniem
zamówienia przez Zamawiającego i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony
wykonawcy do zawarcia umowy
10) Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania i niedokonanie wyboru oferty
bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia przez oferentów roszczeń z tego tytułu.
11) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, na którym ma być
wykonywane zlecenie oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje do skalkulowania
wynagrodzenia.
12) Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy,
zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie
właściwym dla formy organizacji oferenta.
13) Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym dostępne jest na stronie internetowej
www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia publiczne/przetargi/zamówienia poniżej
30.000 EURO.
14) Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem
strony internetowej znajdującej się pod adresem www.obrazow.4bip.pl w zakładce Zamówienia
publiczne/przetargi/zamówienia poniżej 30.000 EUR.
Kontakt:5) W sprawach dotyczących zapytania cenowego informacji udzielają:
Teter Piotr, Ewa Maciej ska w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.30, tel.
(15) 836 51 62,
e-mail: emaciejska@obrazow.pl
pytania można kierować również pisemnie na adres: Urząd Gminy w Obrazowie, Obrazów 84,
27-641 Obrazów
Kod CPV:45111000-8, 45342000-6
Źródło: Internet i własne
Załączniki: