Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16048241 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-09-18
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie budowy sieci gazowej
Organizator:G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.
Adres: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 61 829 98 20 fax: +48 61 829 98 22
E-mail:
Opis:wykonanie budowy sieci gazowej z przyłączami w m. Ratowice, dz. 111/4; 111/5; 111/7

1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy sieci gazowej PE de 63 mm wraz z przyłączami gazu w m. Ratowice, gm. Czernica.
Miejsce i termin składania ofert: 3. Miejsce i termin składania ofert
Oferty dostarczać należy do sekretariatu firmy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o. o. ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne do dnia 27.09.2018r. do godz. 09:00.
Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.
Termin składania:2018-09-27
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia i przekazania dokumentacji powykonawczej - 30.12.2018r
Wadium:5.000 PLN.
Wymagania:4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.
5. Termin związania z ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.
7. Wadium
Organizator przetargu wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000 PLN.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:9. Dane kontaktowe
Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: