Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19563045 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2020-07-15
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie budowy sieci gazowej
Organizator:Firma G.EN. GAZ ENERGIA w Tarnowie Podgórnym
Adres: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne
Województwo / powiat: wielkopolskie, pow. poznański
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 061 829 98 80, +48 61 829 98 20 fax: +48 61 829 98 22,
E-mail:
Opis:Wykonanie budowy sieci gazowej
średniego w m. Krzyków.
1.Przedmiot przetargu:
Wykonanie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 63 mm o dł. 851 mb z przyłączami gazu w m. Krzyków, ul. Rumiankowa, Jemiołowa, kminkowa, Nagietkowa, Lubczykowa.
Specyfikacja:4. Sposób uzyskania dokumentacji przetargowej:
Dokumentacja przetargowa w tym SIWZ ze wszystkimi załącznikami umieszczona została na stronie internetowej www.gen.com.pl.
Miejsce i termin składania ofert: Wymagany termin składania ofert: 29.07.2020 do godz. 9:00.

Oferty dostarczać należy na adres email: przetargi@gen.com.pl
Termin składania:2020-07-29
Miejsce i termin realizacji:2. Termin realizacji:
Wymagany termin zakończenia prac ziemnych nastąpi zgodnie z zapisami SIWZ oraz projektu umowy.
Wadium:nie wymagane
Wymagania:Szczegółowe zasady przygotowania i złożenia ofert opisane zostały w SIWZ.
5. Termin związania z ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze Oferty Organizator przetargu będzie kierował się wskazaną w ofercie Oferenta ceną netto za wykonanie zamówienia jako jedynym kryterium oceny ofert.

7. Wadium
Organizator przetargu nie wymaga wniesienia wadium.
8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo:
- do zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert w przypadkach opisanych w SIWZ.
- do zmiany treści SIWZ na zasadach określonych w SIWZ.
Organizator przetargu nie jest zobowiązany do przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych.
Kontakt:Dodatkowe informacje dostępne pod nr telefonu 061 829 98 80 (pn. - pt., godz. 7:00-15:00).
Źródło: Internet i własne
Załączniki: