Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 19840201 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2020-09-09
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej
Organizator:Gmina Wieruszów
Adres: ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów
Województwo / powiat: łódzkie, pow. wieruszowski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: 62 78 32 610, tel. 62 783 26 25
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
I. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej 118170E w
miejscowości Kowalówka , Gmina Wieruszów.
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie:
1) robót pomiarowych - trasa na długości 100 mb:
2) robót przygotowawczych (korytowanie na gł. 20 cm na całej powierzchni chodnika,
rowków pod krawężnik i obrzeża);
3) ławy betonowej z oporem pod krawężnik i obrzeża;
4) ułożenie obrzeży betonowych 30x8 na dł. 100 mb;
5) ułożenie krawężnika najazdowego o wymiarach 15/22 cm - m. 100.000;
6) podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 5 MPa - warstwa gr. 10 cm na pow.
140 m2;
7) ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm (materiał
inwestora) - na podsypce cementowo-piaskowej Rm = 2,5 MPa o g. 3 em
zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, wytycznymi Zamawiającego oraz
przedstawioną ofertą.
Ułożenie kostki brukowej z materiału zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz
obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej i szczególna starannością.
2) Zastosowania wszystkich materiałów, które powinny odpowiadać obowiązującym
normom oraz posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogą stanowić zagrożenia
dla higieny i zdrowia użytkowników według wymogów ustawy Prawo budowlane.
3) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumentacje, w tym dotyczące
pochodzenia materiałów użytych do wykonania przedmiotu niemniej szego zamówienia,
atesty na zastosowane materiały oraz protokoły pomiarowe.
4. Wykonawca oświadcza iż :
1) dysponuje zasobami (zasób ludzki, sprzęt) do prawidłowej realizacji przedmiotu
o którym mowa w ust. 1.
2) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację
zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy przesłać lub złożyć terminie do 17 września 2020 roku, godz. 15.00
na dostarczonym formularzu w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu
Miejskiego w Wieruszowie Ul. Rynek 1-7, przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie,
ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres:
inwestycje@wieruszow.pl
Termin składania:2020-09-17
Miejsce i termin realizacji:II. Termin realizacji zamówienia:
Wykonawca zobowiązuje się zakończyć realizację przedmiotu umowy do 30 października
2020roku.
Wymagania:III. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest
ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia,
zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania
ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.
Okres gwarancji: Wykonawca udziela 36-miesięcznej gwarancji, której termin biegnie
od daty odbioru robót przez Zamawiającego.
Termin płatności: do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do
siedziby Zamawiającego. Na realizację zadania zostanie spisana umowa.
IV. Forma złożenia oferty :
1) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym
egzemplarzu,
2) Oferta powinna być czytelna,
3) Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.
Na przesłanej kopercie należy umieścić
a) nazwę i adres Zamawiającego
b) nazwę i adres Wykonawcy
c) napis: Oferta na: ,,Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej 118170E w miejscowości
Kowalówka, Gmina Wieruszów".
Kontakt:VII. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIENIA Z WYKONAWCĄ:
Kamilla Buczkiewicz, pok. 66, tel. 62 783 26 25
Numer dokumentu:ZI.271.1.53.2020.KB
Źródło: Internet i własne
Załączniki: