Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg nieograniczony - Polska
Data dodania oferty:2018-10-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych
Organizator:Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Piast" we Wrocławiu
Adres: ul. Bulwar Ikara I0B, 54-130 Wrocław
Województwo / powiat: dolnośląskie, pow. Wrocław
Państwo: Polska
Telefon / fax:71 32 57 201
Opis:1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszych z betonowej kostki
pełnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu w obrębie Bulwaru Ikara (dz. Nr 5/203, 5/204, 5/206, AM-3, Obr. Gadów Mały).
2. Zakres prac:
a) Usunięcie nawierzchni warstwy urodzajnej - humusu;
b) Wykonanie koiytowania terenu na głębokości ok. 30 cm;
c) Wykonanie niwelacji terenu;
W przypadku stwierdzenia gruntów nienośnych, należy wzmocnić podbudowę i dostosować do istniejących warunków wodno-gruntowych lub skontaktować się z Zamawiającym;
d) Skucie warstwy betonu - ok. 45 m2;
e) Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię utwardzoną. Podbudowa musi być wykonana w następujący sposób:
o pierwsza warstwa wykonana z podsypki piaskowej lub pospółki gr ok 5-8 cm
(po zagęszczeniu);
o druga warstwa wykonana z kruszywa łamanego (tłuczeń kamienny/kliniec)
frakcji 0-31,5 mm o grubości 15-20 cm (po zagęszczeniu); >> trzecia warstwa wykonana jako podsypka z piaskowo-cementowa pod kostkę o gr 5 cm (po zagęszczeniu).
Na wykonaną podbudowę należy ułożyć ciągi komunikacyjne z kostki betonowej prostokątnej typu ,,Holand" o gr 8 cm oraz ułożyć kręgi z kostki brukowej
kwadratowej lub promienistej w kolorze ,,barwy jesieni". Obrysy okręgów należy wykonać z kostki brukowej o gr. 8 cm, kształt prostokątny lub promienisty w kolorze czarnym. W celu ustabilizowania obrysy okręgów należy wykonać na ławie betonowej z oporem. Spoinowanie kostki wykonać przy użyciu piasku płukanego.
Ułożoną nawierzchnię z kostki należy zasypać mieszanką piasku i żwiru lub piaskiem płukanym, polewać wodą i przy pomocy szczotek wprowadzić kruszywo w spoiny. Po wypełnieniu spoin należy przystąpić do trzykrotnego zagęszczenia poprzez ubijanie. Przed drugim zagęszczeniem należy ponownie uzupełnić spoiny i obficie polewać wodą. Trzecie zagęszczenie ma na celu uzyskanie wymaganego ukształtowania terenu.
f) Przewidywana ilość wykonania nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej pełnej o gr. 8 cm - ok. 185 nr ;
g) Przewidywana ilość wykonania nawierzchni z kostki brukowej (kręgi) pełnej o gr. 8 cm - ok. 45 m2;
h) Ciągi komunikacyjne należy ograniczyć obrzeżami chodnikowymi 8x30x100 cm posadowionymi na ławie betonowej Cl2/15 wykonanej na podsypce z piasku lub piaskowo cementowej o grubości 3-5 cm (po zagęszczeniu); Możliwość wykorzystania istniejącego obrzeża ok 25 mb.
Spoiny między obrzeżami należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową
przygotowaną w stosunku 1:2.
i) W ofercie należy uwzględnić likwidację trzepaka oraz zmianę lokalizacji ławki betonowej.
j) Należy bezwzględnie zabezpieczenie wszystkie występujące sieci i instalacje podziemne wraz z infrastrukturą, za wszelkie uszkodzenia instalacji odpowiada wykonawca na swój koszt. Należy zapoznać się z uzgodnieniem Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., która jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego - pod rygorem odrzucenia oferty.
Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać odpowiednie dokumenty stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie na terenie R.P (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, itp.). Roboty należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP.
Miejsce i termin składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 18 października 2018 r. do godziny 13.00 w sekretariacie Spółdzielni
2. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty oraz dokumenty, informacje i oświadczenia zgodnie z wykazem wymienionym w Rozdziale VII SIWZ.
3. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych kopertach, oznakowanych w następujący sposób :
- ,,Oferta na wykonanie ciągów pieszych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST we Wrocławiu"
- nazwa i adres Zamawiającego
- nazwa i adres Wykonawcy
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom nie otwarte, bez względu na przyczynę spóźnienia po upływie terminu przewidzianego na składanie protestów.
Otwarcie ofert:Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu terminu składania ofert tj. 18 października 2018 r, w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Bulwar Ikara 10B, o godzinie 16.00. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od otwarcia ofert poprzez zawiadomienie uczestników przetargu drogą pisemną.
Termin składania:2018-10-18
Wadium:4.000,00 złotych.
Wymagania:ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY PRZETARGOWE.
W skład dokumentacji przetargowej udostępnianej Wykonawcom wchodzą:
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2. Formularz ofertowy,
3. Wzór umowy, która zostanie zawarta z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą zamówienia,
4. Załącznik graficzny,
5. Koncepcja zagospodarowania terenu (do wglądu w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym
umówieniu);
6. Uzgodnienie z PSG sp. z o.o. (do wglądu w siedzibie zamawiającego po wcześniejszym umówieniu);
Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru prac oraz zweryfikować zakresy i
technologie robót w terenie a także w porozumieniu z inspektorem SM PIAST. Wykonawca musi zapoznać się z uzgodnieniem PSG sp. z o.o. pod rygorem unieważnienia oferty.
ROZDZIAŁ IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu.
2. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy udokumentują realizację podobnych zakresów prac i przedstawią stosowne referencje. Referencje podlegać będą ocenie.
3. Wadium wynosi 4.000,00 złotych. Forma przekazania wadium - przelew na konto Zamawiającego PKO BP III O/Wrocław 55 1020 5242 0000 2702 0018 0521. Wadium musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego do dnia 17.10.2018 r. do godziny 15:00. Wpłacone wadium dla podmiotu, z którym zamawiający podpisze umowę zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy.
ROZDZIAŁ V. MATERIAŁY DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Wszystkie materiały, niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. ROZDZIAŁ VI. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW.
1) Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych powiadomi wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia robót.
2) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie protokolarne przejęcie terenu budowy od zarządcy na czas wykonywania robót, oraz załatwianie wszystkich spraw formalnoprawnych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ewentualne koszty związane z zajęciem terenu przyjmuje na siebie Wykonawca.
3) Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Każdy Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie dokonać przedmiaru prac oraz zweryfikować zakresy i technologie robót.
4) Wykonawca winien dokonać własnym staraniem wizji lokalnej na terenie planowanej budowy celem uzyskania informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zadania.
5) Wykonawca musi zapoznać się z uzgodnieniem PSG sp. z o.o. pod rygorem unieważnienia oferty.
6) Wykonawca razem z ofertą zobowiązany jest do udokumentowania Zamawiającemu posiadanego potencjału kadrowego i sprzętowego.
7) Termin płatności faktury - 30 dni od daty potwierdzenia przyjęcia faktury wraz z bezusterkowym protokołem odbioru przez Zamawiającego.
8) Płatność za wykonanie zamówienia - na podstawie protokółów odbioru potwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru.
9) Wykonawca udzieli co najmniej trzyletniej gwarancji i rękojmi na wykonane przez siebie roboty budowlane, gwarancja rozpoczyna bieg po uzyskaniu przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego robót podpisanego przez Zamawiającego.
10) Każdy z oferentów zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą kosztorysu inwestorskiego planowanych prac do wykonania.
ROZDZIAŁ VII. SPOSÓB SPORZĄDZENIA OFERTY.
1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny.
2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych do zaciągania zobowiązań przedstawicieli Wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestrowych firmy lub osoby
posiadające pisemne pełnomocnictwo, które powinno być wówczas dołączone do oferty. Każda zapisana strona oferty oraz załączone dokumenty (nie dotyczy oryginałów dokumentów) powinna być zaparafowana przez ww. upoważnione osoby.
4. Oferta musi zawierać dokumenty, informacje, oświadczenia wymienione poniżej:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z odpisu z odpowiedniego rejestru nie wynika sposób reprezentacji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty określające osoby uprawnione do składania w jego imieniu oświadczeń woli. W przypadku Wykonawcy będącego spółką cywilną obowiązuje załączenie umowy spółki,
b) zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) kserokopię polisy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie analogicznym do przedmiotu zamówienia wraz z deklaracją jej przedłużenia na cały okres realizacji zamówienia, w przypadku gdy termin ważności polisy wygasa przed upływem terminu realizacji zamówienia,
d) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w dobrej sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e) wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. Do wykazu należy dołączyć: kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane kierownika budowy do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w branży budowlanej i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
f) oświadczenie, że Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym zobowiązuje się do sporządzenia i zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym SIWZ.
g) Do oferty należy dołączyć referencje, które będą stanowić podstawę wyboru Wykonawcy.
5. Wykonawca składając ofertę ma prawo zastrzec niejawność części informacji w niej podanych, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). Należy taki dokument oznaczyć klauzulą: ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47 z 1993 r. poz.211 z późniejszymi zmianami)". Zastrzeżone dokumenty należy załączyć do oferty jako odrębną część nie związaną z ofertą w sposób trwały (w odrębnej kopercie). Zastrzeżone informacje nie będą udostępniane innym uczestnikom postępowania.
ROZDZIAŁ VIII. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ.
1. Wykonawca żądający wyjaśnień dotyczących SIWZ powinien zwrócić się do Zamawiającego pisemnie, kierując pytanie na adres wskazany w ogłoszeniu o przetargu. Zamawiający odpowie na wszystkie pytania, które otrzymał najpóźniej na 3 dni przed terminem otwarcia ofert. Kopie odpowiedzi wraz z treścią pytania zostaną przesłane do wszystkich Wykonawców, którzy otrzymali materiały przetargowe.
2. Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może zmodyfikować materiały przetargowe wydając uzupełnienie. Każde w ten sposób wydane uzupełnienie stanie się częścią dokumentacji przetargowej i będzie przesłane do wszystkich firm, które otrzymały materiały przetargowe.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: