Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie o cenę - Polska
Data dodania oferty:2018-03-28
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg
Organizator:Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku
Adres: ul. Słoneczna 16e, 76-200 Słupsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Słupsk
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.0-59-842-07-30 tel.0-59-842-02-69
Opis:1 Wycinka zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku
A)Gmina Kępice - 100 szt
B)Gmina Kobylnica - 100 szt
C)Gmina Dębnica Kaszubska - 200 szt
D)Gmina Ustka - 100 szt
2)Wycinka zakrzaczeń w ciągu dróg powiatowych na terenie Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach:
A)Gmina Potęgowo - 30 szt topola + 50 szt pozostałe gatunki drzew
B)Gmina Damnica - 30 szt topola + 60 szt pozostałe gatunki drzew
C)Gmina Główczyce - 30 szt topola + 50 szt pozostałe gatunki drzew
D)Gmina Smołdzino - 30 szt topola + 50 szt pozostałe gatunki drzew
E)Gmina Ustka - 30 szt topola + 60 szt pozostałe gatunki drzew
F)Gmina Słupsk - 40 szt topola + 40 szt pozostałe gatunki drzew
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- Oznakowanie miejsca robót znakami zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220 z późń.zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach,
- należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne poprzez wykonanie wycięcia odrostów i podcięcia konarów do wysokości 5 m od poziomu terenu, 10 m jeśli chodzi o topole,
- dodatkowo należy odciąć posusz na całej koronie drzewa,
- przestrzeganie okresu lęgowego ptaków,
- prace należy prowadzić przy użyciu wysięgnika lub technik alpinistycznych,
- prowadzić pielęgnację zadrzewienia zgodnie z przepisami bhp przez osoby przeszkolone w tym zakresie, w razie łamania przepisów osoba nadzorująca usługę ma wprawo wstrzymać wykonanie usługi,
- uprzątnąć teren z wszelkich zanieczyszczeń po zakończeniu robót (konary, gałęzie, korzenie, trociny).
Miejsce i termin składania ofert: ,,Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew w ciągu dróg powiatowych wg potrzeb Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku oraz Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach wraz z uprzątnięciem terenu". do dnia 05.04.2018r. do godz. 11.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,CIĘCIA PIELĘGNACYJNE".
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert nastąpi o godz 11.15 dnia 05.04.2018r.
Termin składania:2018-04-05
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania usługi: 30.11.2018r.
Wymagania:Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu na pisemny wniosek Wykonawcy, jeśli Zamawiający wyrazi na to zgodę.
Wykonawca przy składaniu oferty powinien mieć na uwadze, że Zamawiający może zażądać dokumentów potwierdzających prawidłowe funkcjonowanie jego firmy tj.:
1. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4. Dokumenty potwierdzające, że firma posiada doświadczenie przy wykonywaniu powyższych usług: referencje bądź poświadczenia, z których będzie wynikać zakres wykonanych usług wraz z podaniem ich terminu oraz wartość i rzetelność wykonanych usług potwierdzonych przez zleceniobiorców.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
Zakończenie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie lub telefonicznie w/w osobie celem odbioru robót i spisania protokołu odbiorczego z wykonanej usługi.
W przypadku natrafienia na ptasie gniazda znajdujące się na drzewie, należy zgłosić to uprawnionym osobom z ramienia Zamawiającego w celu ustalenia terminu pielęgnacji w późniejszym terminie.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz ich mieniu w trakcie wykonywanych robót oraz odpowiedzialność za uszkodzenia infrastruktury drogowej, komunalnej, komunikacyjne i inne.
Kontakt:Dokładną lokalizację drzew objętych usługą należy ustalić z Majstrem Obwodu Drogowego nr 1 w Słupsku, Panem Jarosławem Siwcem tel.: 783-720-093 oraz Kierownikiem Obwodu Drogowego nr 2 w Główczycach, Panem Tomaszem Korkosińskim tel.: 600-812-524.
Numer dokumentu:ZDP-GIZ.2610.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: