Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2019-06-11
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych
Organizator:Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie
Adres: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. Warszawa
dolnośląskie, pow. Wrocław
kujawsko-pomorskie, pow. Bydgoszcz
lubelskie, pow. Lublin
lubuskie, pow. Zielona Góra
łódzkie, pow. Łódź
małopolskie, pow. Kraków
opolskie, pow. Opole
podkarpackie, pow. Rzeszów
podlaskie, pow. Białystok
pomorskie, pow. Gdynia
śląskie, pow. Katowice
świętokrzyskie, pow. Kielce
warmińsko-mazurskie, pow. Olsztyn
wielkopolskie, pow. Poznań
zachodniopomorskie
Pokaż pozostałe (15)
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 22 53 49 113, tel. 22 53 49 593
E-mail:
Opis:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie corocznego przeglądu konserwacyjnego systemów antenowych zainstalowanych na obiektach Urzędu Komunikacji Elektronicznej - wymienionych poniżej w tabeli nr 1.
Tabela nr 1. Wykaz obiektów UKE z zainstalowanymi systemami antenowymi podlegającymi corocznemu przeglądowi konserwacyjnemu.
Lp.
Jednostka UKE
System KASMON
System IŁ i inne
UWAGI:
Wózek Soll
1.
Delegatura UKE w Warszawie
Borucza (CSKER)

System antenowy na wieży
+

Borucza
Anteny wolnostojące

ul. Nowoursynowska 161

System antenowy na dachu budynku
+

ul. Świętochowskiego 3

System antenowy na dachu budynku

ul. Balkonowa 1

System antenowy na dachu budynku

ul. Żwirki i Wigury 95/97

System antenowy na dachu budynku

2.
Delegatura UKE w Białymstoku
ul. Fabryczna 24

System antenowy na dachu budynku
-
3.
Delegatura UKE w Bydgoszczy
ul. Jeździecka 5

System antenowy na dachu budynku
+
4.
Delegatura UKE w Gdyni
ul. Kielecka 103

System antenowy na wieży

ul. Kielecka 103
System antenowy na dachu budynku

5.
Delegatura UKE w Siemianowicach Śl.
Katowice ul. Zawiszy Czarnego 6

System antenowy na dachu budynku
+
6.
Delegatura UKE w Kielcach
ul. Urzędnicza 13

System antenowy na dachu budynku
+
7.
Delegatura UKE w Krakowie

ul. Świętokrzyska 12
System antenowy na dachu budynku

Górka Narodowa 116

System antenowy na wieży
+
8.
Delegatura UKE w Lublinie

ul. Zana 38C
System antenowy na dachu budynku Zana 38C

ul. Zana 32A

Wieża antenowa na dachu budynku Zana 32A
+
9.
Delegatura UKE w Łodzi
Beskidzka 54 / 54a

System antenowy na wieży
+
10.
Delegatura UKE w Olsztynie
ul. Cicha 3B

System antenowy na dachu budynku
-
11.
Delegatura UKE w Opolu
Łokietka 2

System antenowy na wieży
+
12.
Delegatura UKE w Poznaniu
ul. Orła Białego 4

System antenowy na dachu budynku
-
13.
Delegatura UKE w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 17

System antenowy na dachu budynku
-
14.
Delegatura UKE w Szczecinie

ul. Bandurskiego 19
System antenowy na dachu budynku

ul. Bandurskiego 95/96

System antenowy na dachu budynku
+

Koszalin, ul. Lelewela 11

System antenowy na dachu budynku
+
15.
Delegatura we Wrocławiu
ul. Kiełczowska 51

System antenowy na dachu budynku
-
16.
Delegatura w Zielonej Górze
ul. Sulechowska dz. nr4/7

System antenowy na wieży
+
Zakres prac konserwacyjnych dla systemów antenowych wymienionych w powyższej tabeli:
-wykonanie szczegółowych oględzin stanu technicznego masztów antenowych, anten i elementów mocujących anteny, kabli antenowych oraz wykonania prac korygujących stan techniczny masztów antenowych, anten i elementów mocujących anteny oraz kable antenowe;
-wykonanie szczegółowych oględzin kabli w.cz, złącz, i komutatorów antenowych;
-wykonanie szczegółowych oględzin wyprowadzenia kabli z podstawy rotatora, wykonanie regulacji luzu kabli antenowych;
-wykonanie szczegółowych oględzin oraz pomiarów oporności instalacji uziemienia
i odgromowej;
-sprawdzenie stanu i uzupełnienie zabezpieczeń antykorozyjnych;
-sprawdzenie stanu i poprawności działania urządzeń obrotowych i wykonanie niezbędnych:
- regulacji i wymiany smarów (dotyczy tylko Systemów IŁ);
- sprawdzenie oraz regulacja naprężenia lin mocujących maszty, oraz śrub rzymskich;
- przegląd masztów i anten średnio i długofalowych na obiekcie CSKER w Boruczy;
- usunięcie ujawnionych nieprawidłowości takich jak: uszkodzenia powłoki malarskiej, uzupełnienie brakujących śrub, podkładek i nakrętek, zagęszczenie zacisków linowych oraz ich prawidłowe ustawienie na linach, itp., koszt użytych materiałów do 300 zł na jeden maszt antenowy ponosi Wykonawca.
Na obiektach, na których zamontowany jest system asekuracji Soll - wykonanie przeglądu systemu, dokonanie korekty mocowania drabiny Soll. Wykonanie przeglądu drabiny i wózków asekuracji Soll, przedłużenie legalizacji o następny rok musi być potwierdzone oddzielnym protokołem odbioru technicznego oraz potwierdzone na tabliczkach znamionowych. Fakt wykonania przeglądu wózka asekuracji Soll musi być udokumentowany fotograficznie w protokole przeglądu obiektu. Wykonanie prac konserwacyjnych musi być potwierdzone wpisem do książki obiektu budowlanego.
Miejsce i termin składania ofert: 8. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia ofertowego wraz z dokumentami wymienionymi w pkt. 6 niniejszego zaproszenia należy przesłać w formie skanu, do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, drogą elektroniczną na adres
e-mail: sekretariat.warszawa@uke.gov.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. do godz. 12:00
Termin składania:2019-06-19
Miejsce i termin realizacji:3. Termin realizacji
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.
Wymagania:2) Wykonawca w terminie 14 dni przed umownym terminem rozpoczęcia prac sporządzi i uzgodni z Zamawiającym w trybie roboczym harmonogram realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający wskaże w Delegaturach osoby odpowiedzialne za współpracę z Wykonawcą i upoważnione do podpisania protokołu odbioru wykonanych prac konserwacyjnych.
3) Na prace wykonane w ramach przeglądu w 2019 r. Wykonawca udziela Zamawiającemu 12- miesięcznej gwarancji jakości.
4. Kryterium wyboru oferty
Najniższa cena - 100 %

Zasady oceny kryterium "Cena" (C).

W przypadku kryterium "Cena z podatkiem VAT" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) = o Max (C)
gdzie:
i - numer oferty
Pi(C) - ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)";
Cmin - najniższa cena brutto (z podatkiem VAT) spośród wszystkich nieodrzuconych ofert;
Ci - cena brutto oferty ,,i" (oferty badanej);
Max(C) - maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać badana oferta za kryterium "Cena z podatkiem VAT (C)" - 100 punktów

5. Wymagania stawiane Wykonawcom
Wykonawca powinien wykazać wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług każda o wartości brutto min. 30 000 PLN, których głównym przedmiotem było przeprowadzanie przeglądów, remontów lub konserwacja masztów antenowych.
W celu wykazania wykonania ww. usługi wykonawca zobowiązany jest przesłać w formie skanu:
1) oświadczenie zawierające co najmniej:
-informacje o przedmiocie wykonanych usług,
-daty wykonania usług,
-wartość brutto wykonanych usług,
-nazwę oraz adres podmiotu, dla którego wykonana została usługa,
2) dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług,
3) potwierdzenie dysponowania na dzień złożenia oferty przynajmniej przez 1 pracownika wykonującego przegląd masztów antenowych na obiektach Zamawiającego następujących zaświadczeń i uprawnień:
- Świadectwa Kwalifikacji - uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji lub Eksploatacji i Dozoru,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
- Orzeczenie lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości,
- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z technik dostępu budowlanego,
- Zaświadczenia posiadania uprawnień w zakresie instalacji i przeglądów systemów zabezpieczeń SOLL EN-353-1.
6. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia
1) Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one zawierać kwot wyższych od kwot zawartych w ofertach pierwotnych.
2) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do ofert,
oraz wezwania wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę oraz do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego zaproszenia do składania ofert oferty bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne odszkodowanie ani roszczenie, w szczególności wynagrodzenie za przygotowanie ofert.
6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.
7) Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. Umowa będzie zawierała zapisy o karach umownych.
8) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji technicznej, przelewem w terminie do 21 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej protokólarnym odbiorem zamówienia.
9) Do niniejszego rozeznania rynku nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
Kontakt:7. Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony Zamawiającego są: Pan Jacek Rosikiewicz, tel. 22 53 49 113, email: jacek.rosikiewicz@uke.gov.pl i Pan Grzegorz Cholewa tel. 22 53 49 593, email: grzegorz.cholewa@uke.gov.pl oraz przedstawiciele delegatur w zakresie współpracy z Wykonawcą przy realizacji zamówienia i podpisania protokołu wykonania prac w RSKER .
Źródło: Internet i własne
Załączniki: