Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 14788089 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2018-01-25
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie czynności geodezyjnych
Organizator:GMINA TOMASZÓW LUBELSKI
Adres: Ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski
Województwo / powiat: lubelskie, pow. tomaszowski (lubelski)
Państwo: Polska
Telefon / fax:Tel. 84 664-30-85
Opis:Gmina Tomaszów Lubelski zaprasza do złożenia oferty na wykonanie czynności geodezyjnych
Dla określenia szacunkowej wartości zamówienia przyjęto, że nie przekracza ona wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro ( art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych [Dz.U.2017.1579 ze zm.])
Oferta skierowana jest do geodetów posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania
niżej opisanych czynności.
WÓJT GMINY TOMASZÓW LUBELSKI zwraca się z zapytaniem ofertowym na określenie ceny za:
I) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
I. Wykonanie usług geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu czynności
wznowienia/rozgraniczenia granic nieruchomości położonych w miejscowościach :
1) m. MAJDAN GÓRNY dla działek:
a) numer 396 i 51/1 (ark. ewid. 3) drogi gminne - na odcinkach przedstawionych na załączniku graficznym nr 1 ;
b) numer 118/3 (ark. ewid. 3) - grunt rolny - wszystkie granice - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2;
2) m. RUDA ŻELAZNA dla działek:
a) numer 170/1 - działka pod świetlicą wiejską - wszystkie granice - zgodnie z załącznikiem graficznym nr 3;
b) numer 140, 127, 270 - drogi gminne - na odcinkach przedstawionych na załączniku graficznym nr 4.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę sporządzić należy na załączonym druku ,,Formularz oferta" .
Ofertę sporządzić w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis: Zapytanie ofertowe nr R.272.1W/R.2018
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 6 LUTEGO 2018r. godz. 14.00 -
<< Wykonanie usług geodezyjnych polegających na przeprowadzeniu czynności wznowienia/rozgraniczenia granic nieruchomości w m. Majdan Górny oraz Ruda Żelazna>>
Ofertę złożyć można osobiście u zamawiającego w pok. Nr 10 (sekretariat tut. urzędu) bądź pocztą na adres: Urząd Gminy Tomaszów Lubelski, ul. 29 Listopada 9, 22-600 Tomaszów Lubelski.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 6 lutego 2018r. godz. 14.00.
Termin składania:2018-02-06
Miejsce i termin realizacji:Termin wykonania: 3 m-ce od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Uwaga: Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert - bez podania przyczyny.
UWAGA: Oferty cenowe na poszczególne części zamówienia oceniane będą odrębnie.
II. Ustalenie z tut. organem rodzaju postępowania tj. wznowienie czy rozgraniczenie .
III. Opracowanie dokumentacji z wykonanych czynności - od zgłoszenia roboty i pozyskania
niezbędnych materiałów geodezyjnych, po wskazanie granic na gruncie, wykonanie właściwej dokumentacji (zgodnej z ustalonym trybem postępowania) oraz stabilizację znaków granicznych.
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania (zamknięcia bez wyboru oferty oraz zawarcia umowy w okrojonym zakresie tj. na część przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt I - z najniższą (spośród złożonych ofert) ceną.
VII. Termin i warunki płatności
Przelewem na konto w terminie 21 dni po wykonaniu zlecenia i otrzymaniu faktury.
O przyjęciu oferty decydować będzie data i godzina faktycznego wpływu oferty do tut. sekretariatu (pieczęć wpływu).
Numer dokumentu:R.272.1W/R.2018
Źródło: Internet i własne
Załączniki: