Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Numer ogłoszenia: 16955240 archiwalne zobacz branże
Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2019-03-07
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie deratyzacji
Organizator:Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna,
Adres: ul. Wojewódzka 19,, 40-026 Katowice
Województwo / powiat: śląskie, pow. Katowice
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel.: +48 32 603 88 61, fax +48 32 603 86 14,
Opis:3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: ,,Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r." -
opisany szczegółowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty
Miejsce i termin składania ofert: 5.1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godz. 10.00 na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój nr 9.
5.2. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową (kurierem), decydująca jest data i godzina doręczenia przesyłki do Zamawiającego.
Otwarcie ofert:5.4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice, pokój nr 7 w dniu: 18.03.2019 r. godz. 10.30.
Termin składania:2019-03-18
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia:
Usługę należy zrealizować w terminie:
wiosna: od 1 kwietnia 2019 do 30 kwietnia 2019 jesień: od 15 września 2019 do 15 października 2019
Wymagania:2. Informacje ogólne:
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego w języku polskim, w formie pisemnej, na podstawie § 64 Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, dostępnego do wglądu w siedzibie Zamawiającego bądź na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.gpw.katowice.pl
2. Finansowanie: Zamawiający oświadcza, że posiada pełne pokrycie finansowe na realizację zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.
3. Zamawiający będzie się porozumiewał z Wykonawcami pisemnie za pomocą poczty elektronicznej.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach.
5. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert:
5.3. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej, nie będą otwierane, lecz niezwłocznie zostaną zwrócone Wykonawcom.
5.5. Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana nazwa i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny złożonej oferty.
6. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają następujące warunki dotyczące:
6.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
6.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
6.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
6.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
7. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:
7.1. Formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Zaproszenia.
7.2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia
7.3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia -- Załącznik nr 4 do Zaproszenia
7.4. Oświadczenie, iż utylizacja preparatów chemicznych i padłych gryzoni odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami - Załącznik nr 5 do Zaproszenia
7.5. Oświadczenie, iż zamówienie będzie wykonane przy zastosowaniu preparatów, materiałów posiadających wymagane świadectwa, atesty dopuszczenia do użytkowania - Załącznik nr 6 do Zaproszenia
7.6. Oświadczenie, iż osoby wykonujące zabiegi w zakresie deratyzacji posiadają przeszkolenie w zakresie świadczenia usługi deratyzacji - Załącznik nr 7 do Zaproszenia
8. Informacje o sposobie przygotowania oferty:
8.1. Oferta musi być sporządzona na piśmie w języku polskim.
8.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.
8.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
8.4. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale, bądź kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Jeżeli kopia złożonego dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać oryginału dokumentu lub jego kopii poświadczonej przez notariusza. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.
8.5. Zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami winny być ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
8.6. Ofertę składa się w kopercie uniemożliwiającej jej wcześniejsze otwarcie lub ujawnienie treści oferty. Oferta powinna być zaadresowana na Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice. Koperta powinna zawierać zapis ,,NIE OTWIERAĆ" przed dniem 18.03.2019 r. godzina 1030 oraz nazwę przedmiotu zamówienia.
8.7. Oferta winna obejmować wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami niniejszego Zaproszenia.
8.8. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8.9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
9.1. Wykonawca poda cenę oferty na formularzu ofertowym, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zaproszenia.
9.2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1 do Zaproszenia.
9.3. Wartość oferty netto stanowić będzie łączna wartość kwot netto za przeprowadzenie deratyzacji w okresie wiosennym i jesiennym.
9.4. Wartość oferty brutto stanowić będzie łączna wartość kwot brutto za przeprowadzenie deratyzacji w okresie wiosennym i jesiennym.
9.5. Wartości, o których mowa w punktach 9.3 i 9.4. powyżej należy wpisać w pozycji II formularza ofertowego - załącznik nr 2 do Zaproszenia
9.6. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku).
10. Ocena i porównywanie ofert:
10.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena oferty 100%.
10.2. Cena ofertowa, będzie oceniana na podstawie liczby punktów, przyznanych w następujący sposób:
Cena najniższej oferty
A= ------------ x 100 pkt.
Cena ocenianej oferty
gdzie: "A" oznacza liczbę punktów przyznaną danej ofercie za cenę
10.3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.
11. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
11.1. Zamawiający wystosuje odpowiednie zlecenie na usługę ,,Wykonanie deratyzacji w obiektach Spółki w 2019 r." do Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów).
11.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę, albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
b) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
12. Postanowienia końcowe;
12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
12.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie Zaproszenia do złożenia oferty wpłynął po upływie terminu, o którym mowa w ust. 12.1. powyżej lub dotyczy udzielonych już uprzednio wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu do złożenia wniosku o wyjaśnienie treści Zaproszenia do złożenia oferty.
12.3. Treść zapytań bez ujawniania źródła zapytania wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał Zaproszenie do złożenia oferty, a jeżeli Zaproszenie do złożenia oferty jest udostępniana na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza je na tej stronie.
12.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zaproszenia do złożenia oferty. Dokonaną zmianę Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zaproszenia do złożenia oferty, a jeżeli Zaproszenie do złożenia oferty jest udostępniane na stronie internetowej Zamawiającego, zamieszcza ją także na tej stronie.
12.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści Zaproszenia do złożenia oferty jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano Zaproszenie do złożenia oferty, oraz zamieszcza o tym informację na stronie internetowej, jeżeli Zaproszenie do złożenia oferty jest udostępniane na tej stronie.
Dostarczona oferta winna zawierać ewentualne zmiany wynikające z treści udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.
Kontakt:4. Osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest Magdalena Szołtysik, Wydział Administracji, Spraw Pracowniczych i Socjalnych telefon: 32 603 86 67, e-mail: m.szoltysik@gpw.katowice.pl
Kod CPV:90923000-3, 90921000-9
Numer dokumentu:OA/136/80/2019
Źródło: Internet i własne
Załączniki: