Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg konkurs ofert - Polska
Data dodania oferty:2017-11-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie docieplenia ściany od strony podwórka budynku Wspólnoty
Organizator:ZARZĄD BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.
Adres: PLAC WARSZAWSKI 10, 41-800 Zabrze
Województwo / powiat: śląskie, pow. Zabrze
Państwo: Polska
Telefon / fax:(032) 271 26 45
Opis:na wykonanie robót budowlanych, dostaw, usług:
Wykonanie docieplenia ściany od strony podwórka budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Czołgistów 87 - zgodnie z przedmiarem robót.
Przedmiar robót do odbioru w siedzibie Zamawiającego tj. Zarząd Budynków
Mieszkaniowych - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Zabrzu
pl. Warszawski 10 - pokój 209 - bezpłatnie.
Koszty zakupu materiałów prosimy uwzględnić w cenach za poszczególne materiały.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie,
jak również będą ponosić koszty z tym związane (jeżeli dotyczy).
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
Miejsce i termin składania ofert: Zamkniętą kopertę z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 209
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2017r. o godz. 8.00
Koperta powinna być oznaczona :
ZBM-TBS - KONKURS OFERT - 321/2017 REB II Nr 37/2017
Wykonanie docieplenia ściany od strony podwórka budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej przy ul. Czołgistów 87- zgodnie z przedmiarem robót.
Otwarcie ofert:Otwarcie ofert odbędzie się bez udziału Wykonawców. Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie do 14 dni. Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Termin składania:2017-11-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: do uzgodnienia
Wymagania:Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto
i brutto, gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nr 1 wraz
z Załącznikiem Nr 2.
2. Szczegółowy kosztorys ofertowy
3. Do ofert prosimy dołączyć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
(atesty, aprobaty) zaproponowanych przez wykonawcę materiałów oraz nazwę
producenta.
UWAGA !
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji
z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom
nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna
oferta Wykonawcy nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia bez podania przyczyny.
Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie
stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże
przepisów dotyczących protestów, skarg i odwołań.
Kontakt:Informacji w sprawie zamówienia udziela REB II tel. (032) 271 26 45
Józefa Świątek - Inspektor nadzoru REB II
w godzinach urzędowania (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00)
Numer dokumentu:321/2017 REB II Nr 37/2017
Źródło: Internet i własne
Załączniki:
2017-11-14 15:59
Ogłoszenie do weryfikacji

Ogłoszenie zostało przypisane do branż na podstawie ograniczonej informacji dostępnej w momencie publikacji w serwisie.
Zakres branż może ulec zmianie w związku z otrzymaniem dodatkowych materiałów dotyczących postępowania.