Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg - Polska
Data dodania oferty:2018-06-14
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Gmina Pułtusk
Adres: ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. pułtuski
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 023 692 8125, tel.-23692503
E-mail:
Opis:zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej
na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Rynek w Pułtusku na odcinku od fontanny
do ul. Benedyktyńskiej ( od strony parzystej numeracji budynków).
I. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
- wymianę sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki opadowe i roztopowe z terenu pasa
drogowego w ul. Rynek wraz z uwzględnieniem istniejących przyłączy do sieci,
- geotechniczne warunki posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- rozwiązania ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną,
- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót
- informację BIOZ
- wszystkie niezbędne uzgodnienia branżowe, opinie i decyzje
- uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz w przypadku nałożenia takiego
obowiązku, uzyskanie zgody na prowadzenie prac budowlanych (na terenie objętym ochroną
konserwatorską)
- przedmiar robót, formularz kosztorysu ofertowego w wersji uproszczonej ( kosztorys ofertowy w wersji
papierowej i elektronicznej)
- kosztorys inwestorski sporządzony na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów ( kosztorys
w wersji papierowej i elektronicznej),
- opracowanie przedmiotu zamówienia w wersji papierowej i elektronicznej
- przygotowania dokumentacji do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy
2. Zakres umowy obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania
3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do:
- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych i materiałowych
- uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcy robót budowlanych
wątpliwości powstałych wtoku realizacji tych robót
- udziału w naradach technicznych, na żądanie Zamawiającego
- udziału w odbiorze robót budowlanych na żądanie Zamawiającego
- Projektant zobowiązany jest do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego do poziomu
aktualnie obowiązujących cen w terminie jednego tygodnia od momentu zlecenia aktualizacji
Współdziałania w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej,
uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji
Opracowana dokumentacja projektowa musi być kompletna do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii,
uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji oraz innych dokumentów wynikających z ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 póz. 1332) oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
Miejsce i termin składania ofert: IX. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert:
1. Oferty należy składać w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Pułtusku - Biuro Podawcze,
ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk lub w wersji elektronicznej na adres e-mail:elzbieta.cachel@pultusk.pl,
do dnia 22 czerwca 2018r. do godz. 12;00.
Otwarcie ofert:2. Termin otwarcia ofert: 22 czerwca 2018 r. godz. 13;00
Termin składania:2018-06-22
Miejsce i termin realizacji:II. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
- do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Wymagania:III. Warunki udziału w zaproszeniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące osób zdolnych do wykonania przedmiotu zaproszenia;
2. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy realizacji przedmiotu
zaproszenia, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
sanitarnej bądź też odpowiadające im uprawnienia. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku udziału
w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające posiadanie
powyższych uprawnień.
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
IV. Zamawiający na potrzeby wykonania zamówienia udostępnia:
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia, łącznie z mapą do celów opiniodawczych,
a w przypadku takiej konieczności mapy do celów projektowych- zapewnia Wykonawca.
V. Kryterium oceny ofert - cena o znaczeniu 100%
VI. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień,
3. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
VII. Oznaczenie oferty:
,,Oferta cenowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej
w ul. Rynek w Pułtusku.,
znak sprawy IRPŚP. 041.9.2016/37
VIII. Termin związania ofertą - 30 dni od dnia otwarcia oferty.

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu obejmującego przedmiot zamówienia
z jednoczesną proporcjonalną zmianą wynagrodzenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny
bez prawa roszczeń Wykonawców do zwrotu kosztów uczestnictwa w postępowaniu
5. Oferta złożona po terminie będzie zwrócona Wykonawcy bez rozpatrzenia.
Kontakt:X. Inne informacje:
1. Prowadzący sprawę: Wydział Inwestycji, Rolnictwa i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Urzędu Miejskiego w Pułtusku
2. Osoby do kontaktu:
Elżbieta Cachel, tel. 023 692 8125, e-mail: elzbieta.cachel@pultusk.pl. danuta.lada@pultusk.pl
tel.-236925031
Numer dokumentu:IRPŚP. 041.9.2016/37
Źródło: Internet i własne
Załączniki: