Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2021-03-29
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o
Adres: Biała 1b, 80-435 Gdańsk
Województwo / powiat: pomorskie, pow. Gdańsk
Państwo: Polska
E-mail:
Strona www:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/40252
Opis:Postępowanie nr 36889584 na Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 w rejonie ulicy Rakoczego w Gdańsku
Powstaje w kontekście projektu
POIS.01.06.02-00-0012/16 - Przystosowanie sieci ciepłowniczej oraz jej rozbudowa w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w Gdańsku, na terenie dzielnicy Osowa

Część 1
Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmioty zamówienia
Usługa
Usługi inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej 2xDN500 w rejonie ulicy Rakoczego w Gdańsku zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 9 do SWZ oraz ,,Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie (w ramach dofinansowania zewnętrznego) stanowiącymi Załącznik nr 1 do wzoru umowy wykonawczej (Załącznik nr 1 do SWZ)
oraz:
dokonanie przez Wykonawcę wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy (to jest uzyskanie prawomocnej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych z zaświadczeniem o braku sprzeciwu lub przekazaniu oświadczenia projektanta o możliwości realizacji inwestycji w trybie art. 29a Prawa Budowlanego);
dokonanie przez Wykonawcę innych czynności określonych umową, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ;
pełnienie nadzoru autorskiego.
Opis przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień:
1. 71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności uzyskanie wszelkich koniecznych pozwoleń, zgód, uzgodnień, decyzji, opinii, które są wymagane odpowiednimi przepisami prawa, a które związane są z należytym wykonaniem przedmiotu Zamówienia, a także możliwością wykorzystania przedmiotu Zamówienia na cel, któremu ma służyć.
Szczegółowy zakres prac wynika z udostępnionej dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ oraz z treści wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ i dołączonych do niej dokumentów.
W każdym przypadku, gdy załączone do SWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze.
Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będą projektowane sieci i przyłącza ciepłownicze. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w sekcji załączniki-zapytanie ofertowe oraz SWZ.
Miejsce i termin składania ofert: TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-04-29
Termin składania:2021-04-29
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2021-05

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Warunki zmiany umowy
1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, obowiązany jest zawrzeć umowę na warunkach zawartych we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy na warunkach określonych w ofercie, możliwe jest podpisanie umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów bez przeprowadzania ponownego badania i oceny oferty, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.
3. Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści SWZ lub oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwe o ile zmiana ta spełnia następujące warunki:
a) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy koniecznym jest wprowadzenie zmian w umowie, zmianie mogą ulec wyłącznie zapisy umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa;
b) jeśli wskutek zmiany przepisów prawa podatkowego po dacie zawarcia umowy nastąpi zmiana w zakresie podatku od towarów i usług , wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie obliczone w oparciu o ceny netto wskazane w ofercie i podatek od towarów i usług w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa;
c) jeśli wskutek odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w części, zgodnie z postanowieniami § 10 Wzoru Umowy, niezbędne jest ograniczenie przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia, zmianie mogą ulec zapisy umowy odnoszące się do przedmiotu zamówienia i jego zakresu, zapisy dotyczące wynagrodzenia i rozliczenia Wykonawcy poprzez ograniczenie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia, a także zapisy dotyczące obowiązków Wykonawcy poprzez ich ograniczenie odpowiednio do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia;
d) w przypadku określonym w § 2 ust. 3 Wzoru Umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ po spełnieniu warunków tam określonych zmianie może ulec termin wykonania przedmiotu Zamówienia o okres opóźnienia nie wynikający z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu i bez przyznania Wykonawcy innych świadczeń z tego tytułu;
e) w przypadkach wskazanych w sekcji 6.5.2. pkt 20 lit. b)-e) Wytycznych.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia określonych w art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1492 z późn. zm.);
b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dostęp do potencjału technicznego oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia;
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej i zawodowej na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż wymagana obowiązującymi przepisami.
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w punkcie VI SWZ. Z treści załączonych dokumentów powinno jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
1. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza osobę, podmiot lub Wykonawcę określonych w art. 108 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wykluczyć osobę, podmiot lub Wykonawcę określonych w art. 109 ust. 1 pkt 1-3 i 5-10 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Z udziału w postepowaniu Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymogami SWZ.
4. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz o odrzuceniu oferty, podając uzasadnienie faktyczne.
5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ,,Procedurą wyboru dostawców i wykonawców, składania zamówień oraz zawierania umów w zakresie zakupu towarów, usług i robót budowlanych współfinansowanych z ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko" stanowiącą Załącznik nr 8 do SWZ;
b) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego wraz ze wszystkim Załącznikami, w szczególności technologia lub termin jest niezgodny z wymogami SWZ;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, nie będące oczywistą omyłką;
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
h) Wymagane wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
i) Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym;
j) jest nieważna na podstawie SWZ lub odrębnych przepisów.
7. O odrzuceniu oferty Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawcę, którego ofertę odrzucił, podając uzasadnienie faktyczne.
8. Z tytułu wykluczenia Wykonawcy lub odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2021-03-29
Data ostatniej zmiany
2021-03-29

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
CENA-80%
Kryterium ceny oblicza się wg wzoru P1=(Cno/Cbo) x W x 100
gdzie:
P1 - ilość otrzymanych punktów
Cno - cena najniższej złożonej oferty
Cbo - cena oferty badanej
W - waga kryterium 80%
Sumę punktów oblicza się wg wzoru P=P1+P2
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
TERMIN REALIZACJI -20%
Kryterium terminu realizacji oblicza się wg wzoru P2=(Tno/Tbo) x W x 100
gdzie:
P2 - ilość otrzymanych punktów
Tno - najkrótszy czas realizacji w dniach
Tbo - czas realizacji badanej oferty w dniach
W - waga kryterium 20%
Sumę punktów oblicza się wg wzoru P=P1+P2
Kontakt:Osoby do kontaktu
Aneta Polsakiewicz
tel.:
e-mail: dofinansowania@gpec.pl
Kod CPV:71322200-3
Numer dokumentu:2021-3834-40252, 36889584
Źródło: Internet i własne
Załączniki: