Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-08-05
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
Adres: ul. Wł. Broniewskiego 13, 07-415 OIszewo-Borki
Województwo / powiat: mazowieckie, pow. ostrołęcki
Państwo: Polska
Telefon / fax:505 778 625, 029 761 31 07,fax. 029 643 20 74
E-mail:
Opis:Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz innymi koniecznymi opracowaniami dla potrzeb uzyskania zez na wykonanie robót budowlanych dla zadania obejmującego:
,,Przebudowę drogi oznaczonej nrewid dz. 273 msc. Chojniki"
Opis przedmiotu zamówienia:
a) wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z materiałami geodezyjnymi oraz złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę, a także opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych niezbędnych do udzjelenia przez Gminę Olszewo-Borki zamówienia na realizację robót budowlanych objętych zezwoleniem w przedmiocie umowy;
b) udzieleniu odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi;
c) sprawowaniu, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.) nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie Dokumentacji projektowej, zwanej w dalszej części ,,Przedmiotem Umowy".
Opis przedmiotu zamówienia:
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne) i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego. Koncepcja planu zagospodarowania terenu powinna zawierać naniesione na podkłady mapowe rozwiązania geometrii drogi, w tym rozwiązania elementów drogi, zaznaczone elementy infrastruktury technicznej będące w kolizji ze stanem projektowanym wraz z wstępną propozycją usunięcia tych kolizji - 1 egz.;
b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego opracowanych zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Granice należy ustalić zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków z dnia 29 marca 2001r. (Dz.U.2016.1034 t.j. z późn. zm.);
c) dokumentacja geotechniczna wymagana prawem w zakresie przedmiotu umowy-2 egz.;
d) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w imieniu Zamawiającego - jeżeli wymagają tego przepisy;
e) wykonanie niezbędnych podziałów działek przyległych w lokalizacjach gdzie zachodzi konieczność poszerzenia pasa drogowego dla potrzeb zlokalizowania jezdni i poboczy - nie dotyczy;
f) uzyskanie decyzji dot. środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia w imieniu Zamawiającego - jeżeli wymagają tego przepisy;
g) opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie dotacji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm. ), ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2018.1945 t.j.) wiedzą i zasadami sztuki budowlanej. Dokumentacja techniczna ma być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz.1129) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j.), rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) wraz z opiniami, uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi - 5 egz.;
h) uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień z gestorami ewentualnych sieci, w tym wykonanie wszelkich projektów branżowych z ewentualnym umieszczeniem urządzeń obcych poza jezdnią - 5 egz.;
i) opracowanie projektu wykonawczego - w ilości 4 egz.;
j) przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującego otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją - 4 egz. - jeśli dotyczy;
k) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzjelenia przez Gminę Olszewo - Borki zamówienia na realizację robót budowlanych będących przedmiotem umowy, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 poz. 1389) - 2 egz.; I) kosztorys ślepy uproszczony na przebudowę drogi - 2 egz. + wersja elektroniczna w formie xls;
m) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 poz.H29)-2 egz.; n) zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu -4 egz.;
o) przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę; p) w przypadku konieczności etapowania robót przez Zamawiającego Wykonawca opracuje przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie oraz ofertowe dla wskazanego etapu robót.
Gdziekolwiek w zapytaniu i umowie przywołano konkretne przepisy prawa, wytyczne, instrukcje, normy, itp. Należy brać pod uwagę ich najnowsze wydania.
Egzemplarze wymienionych powyżej opracowań muszą być oprawione w sposób uniemożliwiający ich dekompletację.
Dokumentacja musi zawierać również 2płyty CD zawierające całość opracowań w formie cyfrowej - wersja nieedytowalna (PDF) oraz edytowalna (DOC, DWG, XLS). 5. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:
a) wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego ciągu komunikacyjnego na całej długości (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych na podstawie zgodnego oświadczenia stron) dla dokumentacji;
b) uzyskanie warunków technicznych oraz dokonanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej;
c) Wykonawca ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności -art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.);
d) kserokopię wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać do Zamawiającego w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją;
e) dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty na podstawie tej dokumentacji, bez dodatkowych roszczeń finansowych;
f) sprawowanie nadzoru autorskiego na żądnie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
- stwierdzania wtoku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych prze kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Nadzór autorski pełniony będzie od daty rozpoczęcia robót budowlanych do dnia zakończenia inwestycji tj. do ostatecznego odbioru robót budowlanych,
g) koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca. 6. Założenia projektowe:
a) dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie przebudowy drogi gminnej o parametrach drogi klasy D;
b) projekty przebudowy infrastruktury technicznej Wykonawca wykona, jeżeli kolizje wystąpią, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez odpowiedniego gestora sieci; 7.Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać, co do zakresu i formy przepisom Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U.2018.1935 t.j.) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na roboty wymagające zgodnie z przepisami prawa budowlanego uzyskania pozwoleń na budowę, Wykonawca realizujący zamówienie będzie zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych decyzji, postanowień i uzgodnień projektu pozwalających na wykonanie robót. 8.Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późn. zm.); oraz przepisami wykonawczymi dotyczącymi projektowania, w tym warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735 z późn. zm), Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U.2017.784 t.j.); wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych WR-D-41-3-01-2021.03.02 i WR-D-41-4-01p-2018.07.20; Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680).
9.Projekt budowlany musi zawierać oświadczenie projektanta, jako osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
10.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, jeżeli obowiązujące prawo nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień. 11.W czasie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek uzgadniać szczegółowe rozwiązania projektowe z Zamawiającym.
Miejsce i termin składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć elektronicznie na adres e-mail: sekretariat.oferty@olszewo-borki.pl lub faxem na nr 296432074 w terminie do dnia 8 sierpnia 2022r. do godz. 9:00.
Otwarcie ofert:Termin otwarcia ofert: 8 sierpnia 2022r. do godz. 9:15.
Termin składania:2022-08-08
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: 40 dni licząc od dnia podpisania umowy.
Wymagania:Okres rękojmi: 36 miesięcy.
Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: Najniższa cena ofertowa - 100%.
Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
- wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (należy dołączyć do oferty).
17. Warunki i termin płatności:
a)Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego oryginału prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto Wykonawcy.
b) Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez obie strony protokół zdawczo -odbiorczy.
c) Wykonawca zobowiązany jest oszacować wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zapytania ofertowego.
18. Umowa.
Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
Uwagi:Unieważnienie postępowania.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Gmina Olszewo-Borki,
adres: ul. Władysława Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo-Borki;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@olszewo-borki.pl lub wysyłając pismo na adres administratora;
3. administrator będzie przetwarzał państwa dane osobowe na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów
prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np.. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego
z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.
Kontakt:Osoby do kontaktu.
Jarosław Szurpicki - inspektor ds. drogownictwa.
Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres: Urząd Gminy w Olszewie - Borkach, ul. W. Broniewskiego 13, 07-415 Olszewo - Borki, fax 296432074, email: jaroslaw.szurpicki@olszewo-borki.pl.
Kod CPV:71000000-8
Źródło: Internet i własne