Zgłoś sugestię
AAA

Spośród kilku tysięcy ogłoszeń, które codziennie dodajemy do naszego serwisu, umożliwiamy Państwu w sposób nieograniczony zapoznanie się z kilkoma z nich.

Kategoria ogłoszenia:przetarg zapytanie ofertowe - Polska
Data dodania oferty:2022-09-19
Przedmiot ogłoszenia:Wykonanie dokumentacji projektowej
Organizator:Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju
Adres: ul. Kościuszki 14, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Województwo / powiat: śląskie, pow. Jastrzębie-Zdrój
Państwo: Polska
Telefon / fax:tel. 32 476 14 51,32 4759570
E-mail:
Opis:Zapytanie ofertowe
wartość szacunkowa zamówienia - od 50.001 zł netto do kwoty poniżej 130 000 zł netto

3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz decyzji nałożonych przez Państwową Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego."
Miejsce i termin składania ofert: 6. Termin i miejsce składania ofert: do 30 września 2022 r.,
w siedzibie Zamawiającego - Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, pok. nr 2 lub pok. nr 1, do godz. 13.00. Dopuszcza się możliwość przesłania oferty drogą elektroniczną na adres szpitalwsr@szpitalwsr.pl. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
Termin składania:2022-09-30
Miejsce i termin realizacji:4. Termin realizacji zamówienia: 6 miesiące od podpisania umowy i dostarczenia przez Zamawiającego dokumentacji budynku.
Wymagania:2. Tryb udzjelenia zamówienia:
Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w formie uproszczonej - zapytania ofertowego - w przypadku udzielania zamówień publicznych, których wartość jest niższa od kwoty 130 000 zł netto oraz na podstawie § 16 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu - Zdroju (Szpital) na pozyskiwanie usług, dostaw i robót budowlanych dla potrzeb Szpitala, wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/1/2022 z dnia 27.01.2022 r. Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju w sprawie określenia Regulaminu Zamówień Publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej, dalej ,,Regulamin zamówień publicznych".
- Szczegółowa procedura udzielania zamówienia o wartości od 50.001 zł netto do kwoty poniżej 130.000 zł netto, w której to nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia
Zamawiający zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę realizacji następującego zamówienia: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej dostosowania Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju do aktualnie obowiązujących przepisów p.poż. oraz decyzji nałożonych przez Państwową Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego."

1. Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,
2. X *
? Zamawiający wskazuje następujące elementy z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które są obligatoryjne do zastosowania przy realizacji niniejszego zadania publicznego i które zostaną uwzględnione w umowie *: ?1) w zakresie dostępności architektonicznej:
?a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, ?b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
?c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
?d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2
pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
?e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób;
?2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; X 3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
?a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
?b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
?c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
X d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
?- Inne..................................................................................................................
Zamawiający informuje, że w zakresie objętym niniejszą umową:
- w zakresie dostępności architektonicznej,
- w zakresie dostępności cyfrowej,
nie występują przesłanki do określenia wyżej wspomnianych warunków z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia.
lub
? Zamawiający wymaga, że oferent powinien zaproponować/wskazać, w jaki sposób zastosuje wymagania z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami - do realizacji tego zadania.
3....................................................................................................
4.......................................................................................................
Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który najlepiej spełni stawiane kryterium.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany niniejszego zapytania.
Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty, w tym w szczególności w zakresie spełnienia wymagań z ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jeżeli Wykonawca, którego oferta został wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i ocen.
Uwagi:5. Kryteria stawiane wykonawcy oraz ich waga:
X cena 90 % ? termin wykonania................% ? szybkość dostawy................%
? koszty eksploatacji................% ? gwarancja.................% X inne walory doświadczenie - referencje 10 %
Kontakt:7.0sobą upoważnioną do kontaktu z wykonawcą jest: Izabela Kluska tel. 32 4761451 wew. 122, Tomasz Ważny tel. 691110648, Grzegorz Piguła tel. 536 767 005.
Źródło: Internet i własne
Załączniki: